Amrywiaeth a chyfleoedd cyfartal mewn teledu

19 Medi 2019

Dyma ein trydydd adroddiad ar amrywiaeth ym maes darlledu gwasanaethau teledu (PDF, 831.3 KB).

Mae’r adroddiad cryno hwn yn cyflwyno ein canfyddiadau allweddol ar draws y pum prif ddarlledwr teledu y mae Ofcom yn eu rheoleiddio. Ceir rhagor o wybodaeth am y pum prif ddarlledwr yn yr adroddiad manwl (PDF, 1.5 MB) ac mae trydydd adroddiad yn amlinellu ein canfyddiadau o’r diwydiant teledu cyfan (PDF, 1.4 MB). Nodwch fod y ddau adroddiad hyn ar gael yn Saesneg yn unig. Mae’r holl ddata’n cyfeirio at y cyfnod rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019. Gwnaethom gyhoeddi adroddiad ar wahân ar radio yng Ngorffennaf 2019 (PDF, 5.2 MB).

Mae gan Ofcom ddyletswydd i hybu cyfle cyfartal mewn perthynas â chyflogaeth yn y sector darlledu. Gallwn ofyn i ddarlledwyr ddarparu gwybodaeth am eu polisïau cyfle cyfartal a chyfansoddiad eu gweithlu.

Fel y llynedd, roeddem yn gofyn i ddarlledwyr ddarparu data ynghylch y tair nodwedd warchodedig lle mae gennym bwerau i wneud hynny: rhywedd, grŵp hil ac anabledd. Ar ben hynny, rydym wedi gofyn am wybodaeth ynghylch nodweddion gwarchodedig eraill Deddf Cydraddoldeb 2010: oedran; cyfeiriadedd rhywiol; crefydd neu gred; beichiogrwydd a mamolaeth; ac ailbennu rhywedd.

Eleni, rydym hefyd wedi gofyn i ddarlledwyr roi gwybodaeth i ni am eu gwaith ar amrywiaeth gymdeithasol ac economaidd/symudedd cymdeithasol.

Amrywiaeth a chyfle cyfartal yn y diwydiant teledu – Adroddiad 2019

Mae’r adroddiad cryno hwn yn canolbwyntio ar amrywiaeth y pum prif ddarlledwr yn y DU: y BBC, Channel 4, ITV, Sky a Viacom. Rydym yn eu cymharu – yn ôl nodweddion – â chyfartaledd llafurlu’r DU a'r diwydiant darlledu teledu ehangach yn y DU, ac yn tynnu sylw at rai o’u prif gynlluniau.

Amrywiaeth a chyfle cyfartal yn y diwydiant teledu 2019 (PDF, 831.3 KB)

Diversity and equal opportunities in television 2019 report (PDF, 2.4 MB)

Fideo

Gwnaeth dau aelod o’n Panel Cynghori ar Amrywiaeth yn Llundain, y beirniad ffilm/teledu a’r colofnydd Ellen E Jones a’r actor, ysgrifennwr a chynhyrchydd, David Proud, rannu safbwyntiau ar amrywiaeth a chyfleoedd cyfartal, wedi’u seilio ar eu profiadau yn gweithio yn y diwydiant teledu.

Mae’r fideos ar gael yn Saesneg yn unig.

Ellen E Jones – colofnydd a beirniad ffilm/teledu

David Proud – actor, ysgrifennwr a chynhyrchydd

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

In-focus report on ten major broadcasters (PDF, 1.5 MB)

UK broadcasting industry slide pack (PDF, 2.2 MB)

Diversity in UK television: freelancers (PDF, 1.4 MB)

Methodology (PDF, 461.8 KB)