Amrywiaeth a chyfleoedd cyfartal mewn teledu

14 Medi 2017

Dyma ein hail adroddiad ar amrywiaeth ym maes darlledu gwasanaethau teledu (PDF, 1.4 MB).

Mae’r adroddiad cryno hwn yn cyflwyno ein canfyddiadau allweddol ar draws y pum prif ddarlledwr teledu y mae Ofcom yn eu rheoleiddio. Ceir rhagor o wybodaeth am y pum prif ddarlledwr yn yr adroddiad in-focus (PDF, 1.2 MB) ac mae trydydd adroddiad yn amlinellu ein canfyddiadau o’r diwydiant teledu cyfan (PDF, 1.9 MB). Mae’r holl ddata’n cyfeirio at y cyfnod rhwng Ebrill 2017 a Mawrth 2018. Gwnaethom gyhoeddi adroddiad ar wahân ar radio ym mis Mehefin 2018.

Mae gan Ofcom ddyletswydd i hybu cyfle cyfartal mewn perthynas â chyflogaeth yn y sector darlledu. Gallwn ofyn i ddarlledwyr ddarparu gwybodaeth am eu polisïau cyfle cyfartal a chyfansoddiad eu gweithlu.

Fel y llynedd, roeddem yn gofyn i ddarlledwyr ddarparu data ynghylch y tair nodwedd warchodedig lle mae gennym bwerau i wneud hynny: rhywedd, grŵp hil ac anabledd. Ar ben hynny, rydym wedi gofyn am wybodaeth ynghylch nodweddion gwarchodedig eraill Deddf Cydraddoldeb 2010: oedran; cyfeiriadedd rhywiol; crefydd neu gred; beichiogrwydd a mamolaeth; ac ailbennu rhywedd.

Eleni, rydym hefyd wedi gofyn i ddarlledwyr roi gwybodaeth i ni am eu gwaith ar amrywiaeth gymdeithasol ac economaidd/symudedd cymdeithasol.

Amrywiaeth a chyfle cyfartal yn y diwydiant teledu – Adroddiad 2018

Mae’r adroddiad cryno hwn yn canolbwyntio ar amrywiaeth y pum prif ddarlledwr yn y DU: y BBC, Channel 4, ITV, Sky a Viacom. Rydym yn eu cymharu – yn ôl nodweddion – â chyfartaledd llafurlu’r DU a'r diwydiant darlledu teledu ehangach yn y DU, ac yn tynnu sylw at rai o’u prif gynlluniau.

Amrywiaeth a chyfle cyfartal yn y diwydiant teledu 2018 (PDF, 1.4 MB)

Diversity and equal opportunities in television 2018 report (PDF, 4.8 MB)

Fideo

Gofynnodd Ofcom i arweinwyr y pum prif ddarlledwr, a’r bobl sy’n gweithio yno am eu safbwyntiau am amrywiaeth a chydraddoldeb yn niwydiant teledu’r DU. Mae’r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Adroddiad in-focus a chyfweliadau â darlledwyr

Mae ein hadroddiad ‘In-focus’ yn rhoi dadansoddiad manwl o bob un o’r pum prif ddarlledwr, ac yn cynnwys cofnod mwy cynhwysfawr o’r cynlluniau a’r strategaethau maen nhw wedi’u rhoi ar waith i fynd i’r afael â thangynrychiolaeth.

Adroddiad In-focus ar y pum prif ddarlledwr (PDF, 1.2 MB)

Gwnaethom holi arweinwyr ar y lefel uchaf yn y pum prif ddarlledwr pam fod amrywiaeth yn bwysig ar draws y diwydiant teledu.

Tony Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol, BBC

Alex Mahon, Prif Weithredwr, Channel 4

Carolyn McCall, Prif Weithredwr, ITV

Stephen van Rooyen, Prif Weithredwr, Sky (y DU ac Iwerddon)

James Currell, Is-Lywydd Gweithredol a Rheolwr Gyfarwyddwr, Viacom UK

Adroddiad ar y diwydiant darlledu yn y DU

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar broffil gweithwyr o’r DU a gweithwyr rhyngwladol sy’n gweithio i ddarlledwyr trwyddedig yn y DU yn 2017/18.

Adroddiad ar y diwydiant darlledu yn y DU (PDF, 1.9 MB)

Methodoleg

Mae’r adran hon yn amlinellu’r fethodoleg a ddefnyddiwyd i gasglu’r data. Tîm ymchwil marchnad Ofcom wnaeth gyflawni pob elfen o’r arolwg yn fewnol, yn cynnwys llunio’r holiadur, y gwaith maes a’r dadansoddi.

Methodoleg (PDF, 4.2 MB)