Monitro ac adolygu


Mae monitro parhaus yn helpu i weld a yw’ch sefydliad yn cyrraedd y targedau yn eich polisi cydraddoldeb a’r cynllun gweithredu ategol.

Er bod rhai darlledwyr yn defnyddio rhyw fath o ddulliau monitro’n barod efallai, naill ai oherwydd gofynion yr adran Adnoddau Dynol neu fel rhan o raglen  Prosiect Diamond, mae’n bwysig bod pob sefydliad yn monitro cynnydd yn erbyn ei strategaeth.

Yn unol â thrwyddedau Ofcom, rhaid i bob darlledwr ar wahân i’r rhai lleiaf roi trefniadau ar waith i hybu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i ddynion a menywod, pobl o wahanol grwpiau hiliol a phobl anabl. Mae'n rhaid i ddarlledwyr gyhoeddi sylwadau am y ffordd mae’u trefniadau’n gweithio, a pha mor effeithiol ydynt, unwaith y flwyddyn o leiaf. I gael rhagor o wybodaeth am gynlluniau Ofcom yn y maes hwn, edrychwch yma.

Dylech egluro i’ch staff pam rydych yn casglu’r wybodaeth hon a sut byddwch yn cadw data personol gweithwyr yn ddiogel.

Ceir isod ganllawiau ar y meysydd hyn, a chyfiawnhad dros fonitro’r staff sy'n ffurfio’r gweithlu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yng nghanllaw ACAS ar atal gwahaniaethu a chefnogi cydraddoldeb a chanllaw y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ynghylch monitro amrywiaeth mewn cyrff proffesiynol..