Pam mae amrywiaeth yn bwysig


Mae'r adran hon yn cynnwys astudiaethau achos ar amrywiaeth a chynhwysiad mewn darlledu.

Rydym yn diweddaru'r adran hon yn rheolaidd gyda myfyrdodau gan gynulleidfaoedd a phobl sy'n gweithio ar draws y diwydiant.

Sgwrs gydag arweinwyr diwydiant:

Fel rhan o'n digwyddiad yn Hydref 2020 Sgrîn Fach Trafodaeth Fawr, myfyriodd uwch arweinwyr ar draws y byd darlledu ar y rôl y mae darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yn ei chwarae wrth gefnogi amrywiaeth ar y sgrîn ac oddi arni:

Ym mis Tachwedd 2020, cynhaliodd tîm Ofcom Cymru ddigwyddiad Sgrîn Fach Trafodaeth Fawr. Fel rhan o hyn, myfyriodd uwch reolwyr BBC Cymru Wales ac ITV Cymru Wales ar beth mae amrywiaeth yn ei olygu iddyn nhw:

Sbotolau ar RadioCentre

Rhannodd Radiocentre, corff Radio Masnachol y diwydiant, sut mae'n cefnogi amrywiaeth yn niwydiant radio y DU:

Safbwyntiau ar Amrywiaeth

Ymchwil gan Ofcom

Rydym yn gwneud cryn dipyn o ymchwil sy'n edrych ar beth mae cynulleidfaoedd yn ei feddwl am amrywiaeth a chynhwysiad  mewn darlledu. Isod mae detholiad o'n cyhoeddiadau ymchwil allweddol:

Mae ein hymchwil Sgrîn Fach:Trafodaeth Fawr yn ymchwilio i beth mae pobl ar draws y DU ei eisiau a'i angen gan ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus.

Mae ein hymchwil Disgwyliadau Cynulleidfaoedd mewn Byd Digidol yn rhoi mewnwelediad i sut mae pobl yn teimlo  am yr hyn y maent yn ei weld a'i glywed ar y teledu a'r radio. Mae'r ymchwil yn dangos b od cynulleidfaoedd eisiau i Ofcom ymdrin â chynnwys gwahaniaethol fel blaenoriaeth

Hyb Ymchwil Cynrychiolaeth a Phortreadu - Yn 2018, fe adolygom sut mae'r BBC yn cynrychioli ac yn portreadu pobl wahanol ar y teledu. Mae'r ymchwil sy'n  sail i'r adolygiad hwn yn cynnig mewnwelediadau eang eu cwmpas a diddorol i beth mae pobl yn ei feddwl am gynrychiolaeth a phortreadu ar y teledu.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?