Rheolau, gweithdrefnau a ffioedd


Mae Ofcom yn rheoleiddio cynnwys golygyddol (rhaglennu) ar wasanaethau fideo ar-alw (“ODPS”) yn y DU.

Yn ôl y gyfraith, mae’n ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau rhaglenni ar-alw ein hysbysu cyn i'w gwasanaeth ddechrau, a'n hysbysu os bydd y gwasanaeth yn cau neu os bydd yn destun newidiadau sylweddol. Amlinellir y meini prawf hyn a’r gofynion o ran safonau cynnwys yn Adran 4A Deddf Cyfathrebiadau 2003 (“y Ddeddf”).

Ar 1 Tachwedd 2020, daeth y Rheoliadau Gwasanaethau Cyfryngau Clyweled ("AVMS") i rym. Mae’r Rheoliadau’n diwygio Rhan 4A y Ddeddf. Rydym wedi diweddaru ein dogfennau rheolau, arweiniad a hysbysu i adlewyrchu’r diwygiadau hyn.