Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Adroddiad Ymchwil Blynyddol ar Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus (PSB) 2017

11 Gorffennaf 2016

Mae’r adroddiad yn darparu gwybodaeth am sut hwyl mae’r darlledwyr teledu gwasanaeth cyhoeddus yn ei chael arni o ran darparu rhaglenni gwasanaeth cyhoeddus. Darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yw'r rheini sy’n darparu gwasanaethau Sianel 3, Channel 4, Channel 5, S4C a’r BBC. Er bod pob sianel deledu gwasanaeth cyhoeddus y BBC yn sianeli PSB, dim ond prif sianeli’r darlledwyr PSB eraill sydd â'r statws hwn.

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar faint mae’r darlledwyr hyn yn ei wario ar raglenni a faint o wahanol fathau o raglenni y maent yn eu dangos. Mae hefyd yn edrych ar i ba raddau mae cynulleidfaoedd yn gwylio’r rhaglenni gwasanaeth cyhoeddus hyn a pha mor fodlon ydynt â’r rhaglenni. Mae'r ddogfen yn canolbwyntio ar ddata gan y darlledwyr eu hunain (allbwn a gwariant), data’r diwydiant (data BARB) ac adborth gan gynulleidfaoedd drwy arolwg tracio. Mae dehongli’r dystiolaeth honno y tu hwnt i gwmpas y ddogfen hon; efallai yr ymdrinnir â goblygiadau polisi yn rhywle arall gan ddefnyddio hwn fel adnodd tystiolaeth.

Ynghyd â'i adolygiadau o PSB, mae dyletswydd benodol ar Ofcom i gynnal adolygiadau ar i ba raddau y mae Channel 4 Corporation wedi rhoi'r gorau i’w ddyletswyddau mewn perthynas â chynnwys cyfryngau. Cyhoeddodd Ofcom adolygiad o'r fath yn 2015 ac mae wedi cyhoeddi ei ymatebion i ddatganiadau polisi blynyddol Channel 4 Corporation ynghylch cynnwys cyfryngau.

Ar adeg cyhoeddi hwn, mae Ofcom yn ymgynghori ynghylch trwydded weithredu ar gyfer y BBC, a fydd yn gorfodi set o amodau rheoleiddio newydd ar y BBC. Bydd cydymffurfiaeth y BBC â’r rhain yn y dyfodol yn cael ei drafod mewn adroddiad blynyddol ar wahân ar y BBC, a bydd yr ymgynghoriad hefyd yn nodi cynnig Ofcom i gyhoeddi adroddiad ymchwil blynyddol sy’n rhoi trosolwg o berfformiad y BBC.

Adroddiad ystadegol blynyddol yw hwn: mae rhifyn 2017 yn cynnwys data ar gyfer blwyddyn galendr gyfan 2016.

Adroddiad Ymchwil Blynyddol ar Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus (PSB) 2017 (PDF, 1.5 MB)

Public Service Broadcasting Annual Report 2017 (PDF, 1.2 MB)