Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus: Adroddiad Blynyddol 2010

08 Gorffennaf 2010

Crynodeb gweithredol

Mae gan Ofcom ddyletswydd i asesu’r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus penodedig, yn nhermau’r modd y maent yn cyflawni eu pwrpasau gwasanaeth cyhoeddus fel yr amlinellir yn Neddf Cyfathrebiadau 2003. Mae Adroddiad Blynyddol Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus (DGC) Ofcom yn darparu tystiolaeth ar gyfer asesu cyflawni DGC.

Fe barhaodd y gwariant ar raglenni rhwydwaith darlledu gwasanaeth cyhoeddus (DGC) ar draws pum prif sianel DGC a sianeli digidol y BBC i ostwng bron 7% rhwng 2008 a 2009. Cafwyd gostyngiad tebyg yn y gwariant ar raglenni gwreiddiol tro cyntaf dros y cyfnod hwn. Er 2005 mae gwariant ar raglenni gwreiddiol tro cyntaf wedi gostwng 16%, 4% y flwyddyn ar gyfartaledd. Cafwyd un o’r gostyngiadau mwyaf yng ngwariant ar y Cenhedloedd a rhanbarthau, gan ostwng 32% yn y cyfnod hwn.

Yn erbyn cyd-destun o gynnydd yn y nifer sy’n gwylio'r teledu, mewn cartrefi aml-sianel fe ostyngodd y gyfran sy’n gwylio’r pum prif sianel DGC, o 58% yn 2005 i 55% yn 2009, tra parhaodd y gyfran ar gyfer sianeli portffolio DGC gyda’i gilydd i godi. Yn 2009 ni welwyd cynnydd bob blwyddyn am y tro cyntaf mewn tair blynedd yng nghyfran gyffredinol y rhai sy’n gwylio'r pum prif sianel DGC a’r sianeli portffolio mewn aelwydydd aml-sianel.

Serch hynny, mae cynulleidfaoedd yn dal i werthfawrogi rhaglenni DGC. Dengys gwaith Olrhain DGC Ofcom fod sgôr cynulleidfaoedd ynghylch pwysigrwydd dibenion a nodweddion DGC yn dal yn uchel yn 2009. Nid yw barn cynulleidfaoedd am gyflenwi’r dibenion a’r nodweddion gan y sianeli DGC wedi newid yn sylweddol rhwng 2008 a 2009. Fodd bynnag, mae'r farn wedi dod yn fwy cadarnhaol ar draws sawl maes er 2006, blwyddyn gyntaf yr arolwg. Mae’r rhain yn cynnwys cyfraniad sianeli DGC at wella ein dealltwriaeth o’r byd, ysgogi gwybodaeth a dysgu, ac adlewyrchu hunaniaeth ddiwylliannol y DU, yn ogystal â phump o saith nodwedd DGC, sef ansawdd uchel, gwreiddiol, arloesol, heriol a chynnwys sydd ar gael yn eang. Nid oedd perfformiad y sianeli DGC gystal yng nghyswllt agweddau tuag at gynnyrch yn y rhanbarthau a'r cenhedloedd.

Efallai y gall nifer o ffactorau cyd-destunol helpu i esbonio’r canfyddiadau hyn. Gwelwyd newidiadau sylweddol yn y ffordd y mae cynulleidfaoedd yn defnyddio cyfryngau; bellach mae gan lawer o bobl fynediad at dechnolegau newydd sy’n darparu rhagor o ddewis a rheolaeth, gan gynnwys mwy o Recordwyr Fideo Digidol (DVRs) a thwf yn y defnydd o wasanaethau teledu a rhyngrwyd ar alwad. Ar yr un pryd, cafwyd cefnogaeth i’r cyllid ar gyfer rhaglenni gwreiddiol tro cyntaf gan welliannau mewn effeithlonrwydd wrth gynhyrchu ond mae hefyd wedi gorfod ymdopi â chostau dosbarthu uwch a llai o refeniw hysbysebu.