Dyfarnu grantiau 2020-21 Rownd 1

30 Mehefin 2020

Mae radio cymunedol yn gallu darparu llais lleol i dawelu meddwl miliynau o bobl yng nghanol yr argyfwng iechyd cyhoeddus presennol. Fodd bynnag, mae sawl gorsaf gymunedol yn wynebu heriau ariannol sylweddol o ganlyniad i’r pandemig Covid-19.

Mewn ymateb, mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi £400,000 o gyllid brys i helpu gorsafoedd sy’n wynebu trafferthion ariannol sylweddol i dalu costau craidd darparu rhaglenni hollbwysig i gymunedau lleol.

Ddydd Mercher, 27 Mai 2020, cynhaliwyd cyfarfod o Banel y Gronfa Radio Cymunedol (‘y Panel’) i ystyried ceisiadau am grantiau cyllid brys. Mae’r panel hwn yn annibynnol ar Ofcom wrth wneud penderfyniadau.

Ystyriodd y Panel bob cais a dyfarnu’r cyllid ar sail yr wybodaeth a oedd wedi cael ei chyflwyno, a gan gyfeirio at nodiadau cyfarwyddyd y Gronfa Radio Cymunedol (‘y Gronfa’). Ar gyfer pob cais am grant, penderfynodd y Panel a oedd am roi dyfarniad llawn, dyfarniad rhannol neu beidio â dyfarnu unrhyw gyllid o gwbl.

Yn y cyfarfod:

  • Cafodd 202 o geisiadau am grant eu hystyried;
  • Gwnaethpwyd cais am gyfanswm o £1,820,843;
  • Cyfanswm yr arian a oedd ar gael oedd £406,810;
  • Dyfarnwyd cyfanswm o £333,152 o grantiau i 81 o ymgeiswyr – sy'n cynrychioli bron i draean o’r sector radio cymunedol;
  • Dyfarnwyd grantiau gwerth rhwng £812 a £12,07, gyda swm cyfartalog o £4,113.

Roedd y Panel wedi dyfarnu cymaint o grantiau â phosib yn unol â’r meini prawf cymhwyso llym a chanllawiau a gyhoeddwyd.

Fodd bynnag, mae Ofcom yn gwahodd ceisiadau am rownd arall o gyllid brys mewn oddeutu chwe wythnos, gyda’r bwriad o ddyfarnu'r arian sy’n weddill.

Mae’r datganiad isod gan y Panel yn egluro’r ffactorau a ystyriwyd wrth wneud eu penderfyniadau. Mae’n bosib y bydd yr adborth hwn yn ddefnyddiol i ymgeiswyr na fuodd yn llwyddiannus y tro hwn ond y byddant yn dymuno gwneud cais arall am gyllid yn yr ail rownd. Mae modd cyflwyno unrhyw ymholiadau eraill i Communityradiofund@ofcom.org.uk gyda’ch rhif cyswllt fel y gall aelod o’r tîm eich ffonio. Byddwn yn ymateb i ymholiadau cyn gynted â phosib, ond mae’n bosib y bydd yn cymryd amser i ni ymateb os byddwn yn cael llawer o geisiadau gan ymgeiswyr aflwyddiannus.