Dyfarnu grantiau 2020-21 - Rownd 3

05 Mai 2021

Mae radio cymunedol yn gallu darparu llais lleol a gwybodaeth hanfodol am iechyd y cyhoedd i dawelu meddwl miliynau o bobl yng nghanol yr argyfwng Covid-19 presennol. Fodd bynnag, mae sawl gorsaf gymunedol yn wynebu heriau ariannol sylweddol o ganlyniad i weithgareddau wedi cael eu canslo a gostyngiad mewn refeniw hysbysebu.

Wrth ymateb i hyn, mae llywodraeth wedi cyhoeddi £400,000 o gyllid brys i helpu i dalu costau craidd darparu rhaglenni hollbwysig i gymunedau lleol.

Fe wnaeth Panel y Gronfa Radio Cymunedol (‘y Panel’), sy'n annibynnol ar Ofcom wrth wneud penderfyniadau, ystyried ceisiadau am grantiau cyllid brys mewn dau gam, ym misoedd Mai ac Awst 2020 yn ôl eu trefn.

O ganlyniad i effaith barhaus Covid-19, darparwyd £200,000 yn ychwanegol gan yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) ar gyfer trydedd rownd ariannu yn 2020-21 i roi cymorth i orsafoedd radio cymunedol sy’n cymryd camau i leddfu arwahanrwydd ac unigrwydd yn eu cymuned. Cyfarfu’r Panel ar 4 Chwefror 2021 i ystyried ceisiadau am grantiau cyllid brys.

Ystyriodd y Panel bob cais a dyfarnu’r cyllid ar sail yr wybodaeth a oedd wedi cael ei chyflwyno, a gan gyfeirio at nodiadau cyfarwyddyd y Gronfa Radio Cymunedol (‘y Gronfa’). Ar gyfer pob cais am grant, penderfynodd y Panel a oedd am roi dyfarniad llawn, dyfarniad rhannol neu beidio â dyfarnu unrhyw gyllid o gwbl.

Yn y cyfarfod:

Dyfarnodd y Panel 53 o grantiau gwerth £200,560 (dychwelwyd £560 i’r Gronfa, yn dilyn cais diwygiedig o Rownd 2).

  • Cafodd 91 o geisiadau am grantiau eu hystyried;
  • Gwnaethpwyd cais am gyfanswm o £470,205;
  • Cyfanswm yr arian a oedd ar gael oedd £200,560;
  • Dyfarnwyd grantiau i 53 o ymgeiswyr, cyfanswm o £200,560;
  • Dyfarnwyd grantiau gwerth rhwng £1,100 a £7,440, gyda swm cyfartalog o £3,784.

Roedd y Panel wedi dyfarnu cymaint o grantiau â phosib yn unol â’r meini prawf cymhwyso llym a chanllawiau a gyhoeddwyd.

Mae’r datganiad isod gan y Panel yn egluro’r ffactorau a ystyriwyd wrth wneud eu penderfyniadau. Mae’n bosib y bydd yr adborth hwn yn ddefnyddiol i ymgeiswyr na fuont yn llwyddiannus. Mae modd cyflwyno unrhyw ymholiadau eraill i communityradiofund@ofcom.org.uk gyda’ch rhif cyswllt fel y gall aelod o’r tîm eich ffonio. Byddwn yn ymateb i ymholiadau mor fuan ag y gallwn, ond dylech nodi y gallai gymryd peth amser i ni ymateb os bydd gennym nifer o  ymholiadau gan ymgeiswyr na fuont yn llwyddiannus.