Rheoleiddio llwyfannau rhannu fideos (VSP)

01 Mehefin 2021

Mae llwyfannau rhannu fideos (VSPs) yn fath o wasanaeth fideo ar-lein sy'n galluogi defnyddwyr i uwchlwytho fideos a'u rhannu gyda'r cyhoedd.

O 1 Tachwedd 2020, mae'n rhaid i VSPs a sefydlir yn y DU gydymffurfio â rheolau newydd ar ddiogelu defnyddwyr rhag cynnwys niweidiol.

Prif ddiben y gyfundrefn reoleiddio newydd yw diogelu defnyddwyr sy'n ymwneud â VSPs rhag y risg o wylio cynnwys niweidiol. Mae'n rhaid bod gan ddarparwyr fesurau priodol ar waith i ddiogelu pobl ifanc rhag cynnwys a allai niweidio eu datblygiad corfforol, meddyliol neu foesol ac i ddiogelu'r cyhoedd rhag cynnwys a deunydd troseddol sy'n debygol o achosi trais neu gasineb. Bydd angen i wasanaethau sicrhau y bodlonir safonau ynglŷn â hysbysebu hefyd.

Mae'r fframwaith statudol yn nodi rhestr o fesurau y mae'n rhaid i ddarparwyr ystyried eu cymryd, fel y bo'n briodol, i sicrhau'r diogeliadau gofynnol.

Rydym yn ymgynghori ar arweiniad drafft i ddarparwyr ar y gofynion rheoleiddio. Mae hyn yn cwmpasu'r mesurau y gall darparwyr eu defnyddio i ddiogelu defnyddwyr rhag deunydd niweidiol a sut y gellir gweithredu'r rhain yn effeithiol. Mae'r arweiniad drafft hefyd yn ystyried y diffiniadau o ddeunydd niweidiol a'r mathau o gynnwys sy'n debygol o gael eu dal. Nid yw'r arweiniad hwn yn ymdrin â gofynion sy'n benodol i hysbysebu.

Mae'r ymgynghoriad yn nodi gwybodaeth ychwanegol am yr arweiniad drafft, gan gynnwys y dystiolaeth rydym wedi dibynnu arni i gefnogi'r arweiniad, a rhywfaint o'r ymchwil y mae Ofcom wedi'i chynnal a'i chomisiynu.

Rydym wedi cyhoeddi canllawiau ar bwy sydd angen rhoi gwybod i Ofcom. Bwriad y canllawiau hyn yw helpu gwasanaethau i hunanasesu a ydynt yn bodloni'r diffiniad o VSP, ac a yw eu gwasanaeth yn dod o fewn awdurdodaeth y DU.

Ym mis Hydref 2020, gwnaethom gyhoeddi canllaw byr yn amlinellu'r rheolau newydd y mae'n rhaid i ddarparwyr eu dilyn.

Rheoleiddio llwyfannau rhannu fideos: canllaw i'r gofynion newydd ar VSP a dull rheoleiddio Ofcom (PDF, 253.2 KB)

Dylai unrhyw randdeiliaid sydd â chwestiynau am orchwyl rheoleiddio VSPs Ofcom yrru e-bost i VSPRegulation@ofcom.org.uk