Datganiad: Rheoleiddio hysbysebu bwyd a diod llai iach

Cyhoeddwyd: 21 Chwefror 2023
Ymgynghori yn cau: 21 Ebrill 2023
Statws: Ar gau (cyhoeddwyd y datganiad)

Datganiad wedi'i gyhoeddi 10 Gorffennaf 2023

Rhwng 21 Chwefror a 21 Ebrill 2023, ymgynghorodd Ofcom ar gynigion ar gyfer gweithredu cyfyngiadau statudol newydd ar hysbysebu a nawdd ar gyfer cynhyrchion bwyd a diod llai iach.

Diwygiodd y Ddeddf Iechyd a Gofal - a dderbyniodd Gydsyniad Brenhinol ar 28 Ebrill 2022 - Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 i gyflwyno cyfyngiadau newydd ar hysbysebu a nawdd ar gyfer cynhyrchion bwyd a diod penodol sy'n uchel mewn braster, halen neu siwgr (HFSS). Mae'r cyfyngiadau newydd hyn yn berthnasol i hysbysebu ar wasanaethau rhaglenni teledu ac ar-alw ("ODPS") a reoleiddir gan Ofcom a hefyd ar-lein.

Mae'r cyfyngiadau'n:

  • gwahardd gwasanaethau teledu rhag cynnwys hysbysebu a nawdd ar gyfer cynhyrchion bwyd a diod llai iach rhwng 5.30am a 9pm;
  • gwahardd gwasanaethau ODPS rhag cynnwys hysbysebu a nawdd ar gyfer cynhyrchion bwyd a diod llai iach rhwng 5.30am a 9pm; ac yn
  • gwahardd hysbysebion y telir amdanynt ar gyfer cynhyrchion bwyd a diod llai sydd wedi'u hanelu at ddefnyddwyr y DU, rhag cael eu rhoi ar-lein ar unrhyw amser.

Daw'r cyfyngiadau i rym o 1 Hydref 2025.

Ofcom yw'r rheoleiddiwr statudol sydd â chyfrifoldeb dros hysbysebu ar y teledu ac ODPS. Roedd ein hymgynghoriad yn cynnig:

  • dynodi'r Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA) yn gyd-reoleiddiwr ar gyfer y gwaharddiad newydd ar hysbysebu cynhyrchion bwyd a diod llai iach mewn gofodau ar-lein y telir amdanynt; a
  • diwygio Cod y Pwyllgor Arfer Hysbysebu Darlledu (BCAP) a'r Cod Darlledu i adlewyrchu'r cyfyngiadau newydd sy'n berthnasol i hysbysebu a nawdd ar y teledu.

Mae'r datganiad hwn yn crynhoi'r ymatebion i'r ymgynghoriad ac yn nodi ein casgliadau.

Ymatebion

Manylion cyswllt

Cyfeiriad
Advertising Team
Standards and Audience Protection
Ofcom
Riverside House
2A Southwark Bridge Road
London SE1 9HA
Yn ôl i'r brig