A data network server

Ofcom i archwilio marchnadoedd cwmwl, negeseua a dyfeisiau clyfar

Cyhoeddwyd: 12 Hydref 2022
Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023
  • Bydd y rheoleiddiwr yn lansio astudiaeth o'r farchnad sy'n archwilio safle Amazon, Microsoft a Google ym marchnad gwasanaethau cwmwl £15bn y DU
  • Os nodir pryderon ynghylch cystadleuaeth fe allai arwain at gamau pellach
  • Bydd Ofcom hefyd yn cychwyn ar y gwaith o edrych ar wasanaethau digidol fel WhatsApp, Zoom a seinyddion clyfar, wrth i rwydweithiau ar-lein a thraddodiadol ddod ynghyd

Bydd Ofcom yn edrych ar sefyllfa Amazon, Microsoft a Google mewn gwasanaethau cwmwl, fel rhan o raglen waith newydd i sicrhau bod marchnadoedd cyfathrebiadau digidol yn gweithio'n dda i bobl a busnesau yn y DU.

Mae cyfrifiadura cwmwl yn farchnad enfawr sy'n tyfu'n gyflym, gan ddefnyddio gweinyddwyr pell i gynnig gwasanaethau fel meddalwedd, storio a phŵer cyfrifiadura. Mae'r defnyddiwr, a allai fod yn berson neu fusnes, yn gwneud defnydd o'r gwasanaethau hyn ond nid yw'n eu rheoli'n uniongyrchol. Mae'r cwmwl wedi mynd yn rhan hanfodol o sut mae cynhyrchion yn cael eu cyflwyno i ddefnyddwyr telathrebu, yn ogystal â gwylwyr a gwrandawyr cynnwys teledu, radio a sain.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd Ofcom yn lansio astudiaeth o'r farchnad, o dan Ddeddf Menter 2002, o sector cwmwl y DU. Y darparwyr gwasanaethau cwmwl mwyaf – a elwir yn gwmnïau ar raddfa fawr ('hyperscalers') – yw Amazon Web Services (AWS), Microsoft a Google. Ar y cyd, mae'r tri chwmni hyn yn cynhyrchu tua 81% o refeniw ym marchnad gwasanaethau seilwaith cwmwl cyhoeddus y DU.

Bydd ein hastudiaeth yn asesu'n ffurfiol pa mor dda y mae'r farchnad hon yn gweithio. Byddwn ni'n archwilio cryfder y gystadleuaeth mewn gwasanaethau cwmwl yn gyffredinol a'r safle a ddelir gan y tri chwmni graddfa fawr yn y farchnad. Byddwn hefyd yn ystyried unrhyw nodweddion marchnad a allai gyfyngu ar arloesedd a thwf yn y sector hwn drwy ei gwneud hi'n anodd i gwmnïau eraill gyrchu'r farchnad ac ehangu eu cyfran ohoni.

Gan fod y sector cwmwl yn dal i esblygu, byddwn yn edrych ar sut mae'r farchnad yn gweithio heddiw a sut rydym yn disgwyl iddi ddatblygu yn y dyfodol – gyda'r nod o nodi unrhyw bryderon cystadleuaeth posib yn gynnar i'w hatal rhag ymsefydlu wrth i'r farchnad aeddfedu.

Pan fyddwn yn lansio'r astudiaeth o'r farchnad, byddwn yn gwahodd safbwyntiau cychwynnol ar farchnad cwmwl y DU gan bartïon sydd â diddordeb neu sydd wedi'u heffeithio. Rydym yn bwriadu ymgynghori ar ein canfyddiadau dros dro a chyhoeddi adroddiad terfynol – gan gynnwys unrhyw bryderon neu argymhellion arfaethedig – o fewn deuddeg mis.

Os na welwn fod marchnad yn gweithio'n dda, gall fod effeithiau negyddol ar fusnesau ac yn y pen draw defnyddwyr, trwy brisiau uwch, ansawdd gwasanaethau is a llai o arloesi. O dan yr amgylchiadau hyn, gall Ofcom gymryd un neu ragor o'r camau a ganlyn:

  • gwneud argymhellion i lywodraeth y DU i newid rheoliadau neu bolisi;
  • cymryd camau gorfodi o ran cystadleuaeth neu ddefnyddwyr;
  • gwneud atgyfeiriad ymchwiliad i'r farchnad at yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA);
  • derbyn ymrwymiadau yn lle gwneud atgyfeiriad ymchwilio i'r farchnad.

Rydym wedi ymgysylltu'n agos â'r CMA wrth gynllunio'r astudiaeth o'r farchnad, a byddwn yn parhau i wneud hynny yn ystod y prosiect. Bydd Ofcom yn arwain yr astudiaeth o'r farchnad, gan alw ar ein harbenigedd cryf mewn marchnadoedd cyfathrebu a chan adlewyrchu'r ffaith bod y cwmwl hwnnw'n mynd yn elfen gynyddol bwysig o seilwaith y rhyngrwyd.

Graphic showing some of the companies who control and use digital cloud services

WhatsApp, Zoom a seinyddion clyfar

Dros y flwyddyn nesaf, bydd Ofcom hefyd yn dechrau rhaglen ehangach o waith i archwilio marchnadoedd digidol eraill, gan gynnwys apiau cyfathrebu personol ar-lein a dyfeisiau sy'n cyrchu cynnwys clyweled.

Mae gennym ddiddordeb mewn sut mae gwasanaethau fel WhatsApp, FaceTime a Zoom yn effeithio ar rôl ffonio a negeseua traddodiadol, a sut y gall cystadleuaeth ac arloesedd yn y marchnadoedd hyn esblygu dros y blynyddoedd i ddod. Rydym hefyd eisiau deall a yw unrhyw gyfyngiadau ar eu gallu i ryngweithio â'i gilydd yn codi pryderon posib.

Maes ffocws arall yn y dyfodol i Ofcom yw natur a dwysedd y gystadleuaeth ymysg cymorthyddion personol digidol a 'pyrth' clyweled – fel setiau teledu cysylltiedig a seinyddion clyfar – y mae pobl yn cyrchu teledu a radio traddodiadol, yn ogystal â chynnwys ar-lein, trwyddynt.

Byddwn yn ymchwilio i ddeinameg cystadleuaeth yn y sector hwn ac yn nodi a oes unrhyw feysydd posib sydd angen archwiliad mwy ffurfiol.  Bydd ein gwaith yn cynnwys dadansoddi ymddygiad defnyddwyr, datblygiadau yn y dyfodol, yn ogystal â rôl a modelau busnes cwmnïau mawrion a'u pŵer bargeinio gyda darparwyr cynnwys.

Mae'r ffordd yr ydym yn byw, gweithio, chwarae ac yn gwneud busnes wedi cael ei thrawsnewid gan wasanaethau digidol. Ond wrth i nifer y llwyfannau, dyfeisiau a rhwydweithiau sy'n gweini cynnwys barhau i dyfu, felly y mae'r materion technolegol ac economaidd sy'n wynebu rheoleiddwyr.

Dyna pam ein bod yn rhoi hwb i raglen waith i graffu ar y marchnadoedd digidol hyn, nodi unrhyw bryderon ynghylch cystadleuaeth a sicrhau eu bod yn gweithio'n dda ar gyfer pobl a busnesau sy'n dibynnu arnynt.

Selina Chadha, Cyfarwyddwr Cysylltedd Ofcom

Pam mae Ofcom yn archwilio'r marchnadoedd hyn

Fel rheoleiddiwr y sector, a gyda'n pwerau i archwilio materion posib yn ymwneud â chystadleuaeth o dan y Ddeddf Menter, gwaith Ofcom yw sicrhau bod marchnadoedd cyfathrebu'n gweithio'n dda ar gyfer defnyddwyr a busnesau. Mae hynny'n cynnwys cadw i fyny â datblygiadau aflonyddgar yn ein sectorau – fel technolegau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg, neu newidiadau mewn modelau masnachol a chadwyni cyflenwi.

Mae gwasanaethau fel WhatsApp neu Zoom, sydd wedi'u darparu gan gwmnïau seiliedig ar y rhyngrwyd sy'n gweithio ar draws y gadwyn werth, yn cystadlu â gwasanaethau telathrebu traddodiadol. Mae setiau teledu clyfar a seinyddion clyfar bellach yn chwarae rhan ganolog o ran sut y mae cynnwys yn cael ei ddosbarthu a'i ddarganfod.

Ond mae arloesiadau digidol hefyd yn creu risg o fathau newydd o niwed. Felly, gan ddechrau gyda gwasanaethau cwmwl, mae Ofcom yn bwrw golwg manylach ar y sectorau hyn, yn unol â'n dyletswydd i hyrwyddo cystadleuaeth er budd defnyddwyr cyfathrebiadau.

Nodiadau i olygyddion:

1. Yn 2018, roedd llai na 10% o wariant yr holl fusnesau TG byd-eang ar wasanaethau cwmwl cyhoeddus. Cododd hyn yn sydyn i gyrraedd 17% y llynedd, wrth i'r pandemig Covid-19 gynyddu'r angen am weithio o bell. Mae rhai dadansoddwyr yn disgwyl i 45% o wariant TG busnesau fod ar gwmwl cyhoeddus erbyn 2026 (gweler: Gartner Says Four Trends Are Shaping the Future of Public Cloud).

2. Archwiliadau i achosion pam efallai nad yw marchnadoedd penodol yn gweithio'n dda er budd defnyddwyr yw astudiaethau marchnad. Rydym yn cynnal yr astudiaeth o'r farchnad gwmwl gan ddefnyddio ein pwerau fel awdurdod cystadleuaeth o dan Ddeddf Menter 2002.

Timeline graphic of the process for a Market Study

Yn ôl i'r brig