Contractau

Cyhoeddwyd: 24 Gorffennaf 2023
Diweddarwyd diwethaf: 4 Medi 2023

Telerau contract teg a thryloyw

Rhaid i ddarparwyr sicrhau bod telerau eu contract yn deg ac yn dryloyw. Mae gennym reolau ynghylch y math o wybodaeth am gontractau y dylech ei chael cyn i chi ddechrau ar gontract.

Ar gyfer cwsmeriaid preswyl a busnesau bach (gyda deg o weithwyr neu lai), cyn y gallwch roi eich caniatâd i ymrwymo i gontract, dylech dderbyn crynodeb contract un dudalen (neu dair tudalen ar gyfer gwasanaethau wedi'u bwndelu) yn ysgrifenedig, sy'n cynnwys gwybodaeth allweddol, megis taliadau, hyd y contract a'r broses ar gyfer canslo. Cyn i chi gael eich rhwymo gan y contract, rhaid i'r darparwr hefyd roi wybodaeth fanylach am gontractau i chi yn ysgrifenedig.

Newidiadau i dermau ac amodau

Gall darparwyr ffonau a band eang newid telerau contract ond rhaid iddynt roi o leiaf mis o rybudd i chi a hawl i adael y contract heb gosb os nad yw'r newid o fudd i chi. Fodd bynnag, ni fydd gennych yr hawl i adael y contract os yw'r newid sy'n cael ei wneud:

1. er eich budd chi yn unig, er enghraifft uwchraddio cyflymder;

2. yn gwbl weinyddol ac nad yw'n cael unrhyw effaith negyddol arnoch, er enghraifft newid yng nghyfeiriad neu fanylion banc eich darparwr; neu

3. a osodir yn uniongyrchol gan y gyfraith, er enghraifft, newid yng nghyfradd TAW.

Mae gan rai darparwyr gontractau sy'n nodi y bydd y prisiau misol a dalwch yn cynyddu ar adegau penodol yn ystod y contract, er enghraifft cynyddu yn ôl chwyddiant bob blwyddyn. Dylid egluro hyn i chi pan fyddwch yn llofnodi'r contract fel eich bod yn gwybod beth fydd yn rhaid i chi ei dalu ar wahanol adegau yn y contract. Os gwnaed hyn yn glir ar yr adeg y gwnaethoch ymuno â'r contract, ni fydd gennych yr hawl i adael heb gosb pan fydd y cynnydd yn digwydd.

Sut mae cwyno

Os ydych chi’n credu nad yw eich darparwr wedi rhoi gwybod yn iawn i chi am newidiadau i’ch telerau ac amodau, neu os ydych chi’n credu bod unrhyw delerau ac amodau yn eich contract yn annheg neu na chawsant eu hegluro i chi, cysylltwch ag adran gwasanaeth i gwsmeriaid eich darparwr a chwyno.

Os na fydd eich darparwr yn datrys y broblem, gofynnwch iddo am lythyr sefyllfa ddiddatrys. Bydd hyn yn caniatáu i chi fynd â'ch cwyn at gynllun Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR).

Mae ADRs yn gweithredu fel cyfryngwr annibynnol. Byddant yn ystyried yr achos o'r ddwy ochr ac yn dod i benderfyniad sy’n deg yn eu barn nhw. Os oes wyth wythnos wedi mynd heibio ers ichi gwyno’n ffurfiol am y tro cyntaf, gallwch gysylltu â chynllun ADR yn uniongyrchol.

Mae dau gynllun ADR: Gwasanaethau’r Ombwdsmon: Cyfathrebiadau, a Chynllun Dyfarnu’r Gwasanaethau Cyfathrebiadau a’r Rhyngrwyd (CISAS). Rhaid i bob darparwr fod yn perthyn i un o’r cynlluniau. Bydd eich darparwr yn dweud wrthych chi pa gynllun mae’n aelod ohono, neu gallwch chi ddefnyddio ein gwiriwr Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod.

Dweud wrth Ofcom

Os ydych chi wedi cael problemau â thelerau ac amodau eich contract ffôn neu fand eang (os ydyn nhw wedi newid neu oherwydd eich bod yn credu eu bod yn annheg), rhowch wybod i ni drwy lenwi ein ffurflen fonitro fer.

Er nad yw Ofcom yn ymchwilio i gwynion unigol, mae eich help chi yn dwyn sylw at broblemau yn chwarae rhan hanfodol yn ein gwaith ac efallai byddwn yn ymchwilio i gwmni os bydd data monitro yn dangos bod problem benodol yn bodoli.

Rate this page

Thank you for your feedback.

We read all feedback but are not able to respond. If you have a specific query you should see other ways to contact us.

Was this page helpful?
Yn ôl i'r brig