A mobile mast with sunrise in background

Clywed gan un o'n cydweithwyr sbectrwm ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain

Cyhoeddwyd: 23 Mawrth 2022
Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023

Yr wythnos hon yw Wythnos Wyddoniaeth Prydain – digwyddiad sydd â'r nod o ddathlu byd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Mae llawer o waith Ofcom yn digwydd yn y meysydd hyn, ac mae gennym ystod amrywiol o gydweithwyr sy'n helpu i wneud gwaith pwysig gan ddefnyddio cefndiroedd a sgiliau mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

Yr wythnos hon rydym am daflu goleuni ar un o'n tîm sy'n gweithio mewn un o'r rolau hyn. Janelle Jones yw un o'n cynllunwyr sbectrwm yn y tîm creu rhaglenni a digwyddiadau arbennig (PMSE). Mae'r tîm yn helpu i sicrhau bod rhai o ddigwyddiadau chwaraeon a diwylliannol mwyaf y DU yn mynd yn hwylus, drwy fynychu lleoliadau cyn ac yn ystod y digwyddiadau hyn, gan sicrhau bod offer fel meicroffonau di-wifr, camerâu, monitorau yn y glust a radios symud a siarad yn gweithio'n ddidrafferth.

Gadewch i ni glywed ychydig mwy gan Janelle am ei chefndir a'r rôl y mae hi'n ei chyflawni ar hyn o bryd.

Beth yw cefndir eich gyrfa chi?

Cefais fy ngeni a fy magu mewn tref fach iawn yng Nghaliffornia. A minnau'n syth allan i'r ysgol uwchradd fe weithiais i swyddfa'r Ysgrifennydd Gwladol, ar yr un pryd â gweithio ar fy Ngradd Baglor mewn Astudiaethau Rhyddfrydol. Yna, cefais fy nghymhwyster addysgu ac euthum ymlaen i weithio mewn ysgol siarter gyhoeddus cyn pacio fy mywyd i fyny a symud i'r DU.

Beth ddaeth â chi i Ofcom?

Pan oeddwn i'n 26 oed, fe wnes i briodi, a rhywsut cawsom y syniad chwim o symud i Lundain (lle cafodd fy ngŵr ei eni a'i fagu). Roeddem yn meddwl mai dim ond am flwyddyn y byddem yma, felly ni threuliais lawer o amser yn gweithio ar drosglwyddo fy nghymwysterau addysgu i'r DU ac fe ges i swydd dros dro yn nhîm Trwyddedu Sbectrwm Ofcom.

O ganlyniad i weithio yn y tîm hwn agorwyd fy llygaid i amgylchfyd cyfan o waith nad oeddwn yn gwybod ei fod yn bodoli hyd yn oed. Cyn i mi wybod, roeddwn i wedi bod yn byw yn y DU am chwe blynedd ac wedi gweithio fy ffordd i fyny'r ysgol i rôl barhaol a phwysig yn y tîm creu rhaglenni a digwyddiadau arbennig yn Ofcom.

Beth yw natur eich swydd?

Dychmygwch eich hun mewn gŵyl. Rydych chi'n cyrraedd, ac yn cerdded drwy'r gatiau, mae'r tîm tocynnau a diogelwch yn gwirio'ch tocynnau a'ch bagiau. Rydych chi'n sylwi bod ganddyn nhw ddyfais fach yn eu clustiau - system gyfathrebu sy'n caniatáu iddyn nhw glywed cyfarwyddiadau gan eu cyfarwyddwr am unrhyw beth y mae angen iddyn nhw fod yn ymwybodol ohono ar eu sifft. Rydych chi'n tywys eich hun drwy faes yr ŵyl ac yn cyrraedd llwyfan wag, gyda sioe ar fin dechrau! Mae ychydig o feicroffonau di-wifr, ychydig o feicroffonau gitâr ac offer cerddorol i'w gweld ar y llwyfan.

Wrth i'ch hoff fand gerdded allan, mae'r taflunyddion mawr yn cynnau, gan daflu goleuni ar y prif ganwr. Mae ganddynt feicroffon wrth eu hwyneb a monitor yn eu clust. Rydych chi'n sylwi bod y sioe yn cael ei darlledu'n fyw i gynulleidfaoedd ledled y byd. Mae cipolwg cyflym o ddyn camera gyda chamera di-wifr yn gwibio ar draws y llwyfan, yn tynnu lluniau agos o aelodau'r band. Rydych chi'n gweld lluniau drôn o'r gynulleidfa'n ymddangos ar y sgriniau LED. Yn hytrach na bod yr holl offer hwn yn trosglwyddo signal sain neu fideo drwy gebl, rydym bellach yn byw mewn byd lle mae'r gwasanaethau hyn yn ddi-wifr.

Mae'r offer di-wifr sy'n galluogi'r digwyddiadau anhygoel hyn yn gweithredu ar amleddau tonnau awyr a ddewisir yn ofalus. Mae fy ngwaith yn ymwneud â chofnodi gofynion yr holl gyflenwyr a darlledwyr gwych a dawnus sy'n rhoi'r digwyddiadau hyn ar led, ac sy'n cynllunio ac yn cydlynu'r sbectrwm fel y gellir rhoi'r holl offer hwnnw ar waith, i gyd ar yr un pryd ac mewn cytgord â'i gilydd.

Photo of Janelle using the spectrum analyser.

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am eich rôl?

Mae PMSE yn dîm bach o tua naw o bobl, pump ohonynt yn cynllunio ac yn cydlynu'r sbectrwm amleddau ar gyfer pob digwyddiad unigol sy'n defnyddio offer di-wifr (fel meicroffonau di-wifr, monitorau yn y glust, camerâu di-wifr, cysylltiadau sain, siarad yn ôl) ar gyfer y DU gyfan – sydd, fel y gallwch ddychmygu, yn dasg eithaf mawr. Rwy'n mwynhau gweld canlyniad terfynol yr holl waith caled sy'n gysylltiedig â chynllunio digwyddiadau ar raddfa fawr, gan wybod yr oedd fy nhîm yn hanfodol i wneud i'r digwyddiad hwnnw fynd yn fyw.

Beth yw'r peth gorau am weithio i Ofcom?

Y bobl! Credaf fod hwn, mae'n debyg, yn ateb cyffredin iawn ymhlith fy nghydweithwyr pan ofynnir y cwestiwn hwn, ond yn ddi-os dyna'r peth gorau. Rydych chi'n cael cydweithio â chynifer o sectorau'r sefydliad, felly rydych chi'n cwrdd â phobl angerddol, egnïol a diddorol yn eich gwaith bob dydd. Gallaf ddweud yn onest i mi feddwl bod fy nhîm PMSE yn teimlo fel ail deulu.

Yn eich barn chi, beth mae'r dyfodol yn ei argoeli ar gyfer y sectorau rydym yn eu rheoleiddio?

Yn yr ychydig flynyddoedd yr wyf wedi bod yn y rôl yma, rwyf wedi gweld newid mawr yn y galw am ein sbectrwm. Mae gwasanaethau fel 5G a band eang yn mynd yn fwyfwy dymunol ac angenrheidiol mewn bywyd bob dydd – er enghraifft, prin y gallwch chi hyd yn oed archebu o fwyty mwyach heb sganio cod a defnyddio gwasanaethau Wi-Fi i archebu eich bwyd. Gyda'r newid yn y galw, rydym wedi gweld y sector PMSE yn colli sbectrwm/bod angen symud ein sbectrwm i fandiau amledd eraill. Gyda'r newid hwn, rwy'n credu ei fod yn hollbwysig i ganolbwyntio ar sut y gallwn ddefnyddio'r sbectrwm yn fwy effeithiol a rhannu'r sbectrwm â thechnolegau eraill.

Yn olaf, beth fyddech chi'n ei ddweud i annog menywod i ddilyn gyrfa fel eich un chi?

Yn hanesyddol, roedd sbectrwm yn broffesiwn a ddominyddwyd gan ddynion. Rwy'n credu fy mod yn enghraifft wych nad oes rhaid i chi gael cefndir mewn peirianneg radio i weithio yn y byd radio. Mae gan bobl gymaint o wybodaeth a brwdfrydedd o fewn y diwydiant ac, ymhen dim ond chwe blynedd, rwyf wedi creu cysylltiadau â rhwydwaith o bobl sydd wrth eu bodd yn rhannu gydag unrhyw un yr hyn y maent yn ei wneud.

Yn ôl i'r brig