Y Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau


Mae Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn mynnu bod Ofcom yn sefydlu ac yn cynnal trefniadau effeithiol er mwyn ymgynghori â defnyddwyr. Mae'r trefniadau hyn yn cynnwys sefydlu'r Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau, corff annibynnol sy’n cynghori Ofcom ac eraill.

Mae’r Panel yn cynnwys wyth o arbenigwyr sy’n gweithio i ddiogelu ac i hyrwyddo buddiannau pobl yn y sector cyfathrebiadau. Mae’r Panel yn gwneud gwaith ymchwil, yn darparu cyngor ac yn annog Ofcom, Llywodraeth, yr UE, diwydiant ac eraill i edrych ar faterion drwy lygaid defnyddwyr, dinasyddion a busnesau bach. Mae pedwar aelod o’r Panel sy’n cynrychioli buddiannau defnyddwyr yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Mae’r Panel yn rhoi sylw penodol i anghenion pobl agored i niwed; pobl hŷn; pobl anabl; a microfusnesau. Mae cylch gwaith a dyletswyddau llawn y Panel ar ei wefan.

Sefydlwyd bod aelodau'r Panel ac aelodau Pwyllgor Cynghori Ofcom ar Bobl Hŷn a Phobl Anabl (ACOD) yn perthyn i’r naill gorff a’r llall yn 2012. Mae aelodau, yn rhinwedd eu swyddogaeth ar Bwyllgor Cynghori Ofcom ar Bobl Hŷn a Phobl Anabl, hefyd yn darparu cyngor i Ofcom ar faterion sy’n ymwneud â phobl hŷn a phobl anabl sy’n cynnwys yr hyn sydd ar deledu, ar radio ac ar wasanaethau eraill sy’n cael eu rheoleiddio gan Ofcom. Edrychwch ar wefan y Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadaui weld rhestr lawn y Panel a Phwyllgor Cynghori Ofcom ar Bobl Hŷn a Phobl Anabl.

Cylch Gorchwyl y Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau (Saesneg yn unig)