Ofcom yw rheoleiddiwr y diwydiannau cyfathrebiadau yn y DU gyda chyfrifoldebau ar draws teledu, radio, telegyfathrebiadau a'r gwasanaethau di-wifr.

Ar hyn o bryd mae pobl yn newid eu hagweddau a'u dewisiadau ac mae technoleg ryfeddol yn newid ein profiadau a'n disgwyliadau o gyfathrebiadau. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i fod wrth galon y sector cyflym ei symudiad hwn. Gallwch fod yn rhan ohono. Dewch i ddysgu rhagor am weithio i Ofcom a'n cyfleoedd cyfredol. Nodwch hefyd fod gwybodaeth am swyddi gwag cyfredol sydd ar gael yn swyddfa Ofcom Cymru yn Gymraeg a Saesneg ar dudalen Ofcom Cymru.

Featured content

Swyddi gwag presennol

Gweld ein holl swyddi gwag presennol a gwneud cais ar-lein.

Buddion

Dysgwch ragor am y buddion a geir wrth weithio i Ofcom a beth y gallwn ei gynnig i chi

Cynllun i Raddedigion, prentisiaethau ac interniaethau

Mae gan ein graddedigion rôl allweddol yn helpu i lunio dyfodol cyfathrebiadau.

Swyddi Polisi yn Ofcom

Dysgwch ragor am y ffordd rydym yn hybu amrywiaeth a chydraddoldeb yn ein sefydliad ac yn y sectorau rydym yn eu rheoleiddio.

Mae Ofcom yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i sicrhau cyfle cyfartal i bawb. Ac yntau’n gyflogwr tic dwbl achrededig, mae'n gwarantu y bydd pob ymgeisydd anabl sy’n bodloni holl feini prawf hanfodol disgrifiad swydd yn cael cyfweliad. Os oes gennych anabledd neu angen arbennig ac am wneud cais am addasiad rhesymol ar unrhyw gam o’r broses recriwtio, gwnewch hynny drwy anfon e-bost at Recruitment@ofcom.org.uk neu ein ffonio ar 020 7783 4050.

Manylion cysylltu ar gyfer Ofcom

Mae prif swyddfa Ofcom yn Llundain. Dyma ein cyfeiriad:

Ofcom
HR Team
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain
SE1 9HA

Hefyd, mae gennym nifer o swyddfeydd rhanbarthol ledled Lloegr yn ogystal â swyddfeydd yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.