Cadw’r Cysylltiad yn ystod y Coronafeirws

24 Mawrth 2020

Mae mwy o alw am rwydweithiau band eang a ffonau symudol o ganlyniad i’r goronafeirws, (Covid-19), wrth i lawer o deuluoedd fod ar-lein gyda’i gilydd yn ystod y dydd wrth weithio a dysgu gartref. Felly gallwn ni i gyd chwarae ein rhan drwy helpu i reoli sut rydym yn defnyddio ein cysylltiadau.

Saith awgrym i gadw'r cysylltiad

Wrth i fwy o bobl yn y cartref ddefnyddio’r un cysylltiad, gallwch chi gymryd camau eich hunan i reoli eich defnydd o ddata fel bod pawb yn y cartref yn cael y lled band sydd ei angen arnyn nhw.

1.  Defnyddiwch eich llinell sefydlog neu wi-fi os gallwch chi

Bydd mwy o bobl yn gwneud galwadau ar eu rhwydwaith ffôn symudol yn ystod y dydd. Oherwydd y galw mawr, efallai y cewch chi gysylltiad mwy dibynadwy yn defnyddio eich llinell sefydlog. Os oes angen i chi ddefnyddio’ch ffôn symudol, ceisiwch ddefnyddio’ch gosodiadau i alluogi ‘ffonio drwy wi-fi’. Mae rhai pecynnau ffonau clyfar a ffonau symudol yn gadael i’ch ffôn wneud galwadau dros eich rhwydwaith band eang, sydd yn aml yn darparu’r ansawdd sŵn gorau ac mae hefyd yn helpu i leihau’r galw ar y rhwydwaith ffonau symudol. Yn yr un modd, gallwch chi wneud galwadau llais dros y rhyngrwyd drwy ddefnyddio apiau fel Facetime, Skype neu WhatsApp.

2.  Symudwch eich llwybrydd fel nad yw ar bwys dyfeisiau eraill

Cadwch eich llwybrydd cyn belled â phosib oddi wrth ddyfeisiau eraill, a'r rheini sy'n gweithredu'n ddi-wifr. Mae ffonau di-wifr, monitorau babi, lampau halogen, switshis pylu, seinyddion stereo neu gyfrifiadur, setiau teledu a monitorau i gyd yn gallu effeithio ar eich wi-fi os ydyn nhw’n rhy agos at eich llwybrydd. Oeddech chi’n gwybod bod poptai Microdon yn gallu lleihau signalau wi-fi hefyd, felly peidiwch â defnyddio’r Microdon os ydych chi’n gwneud galwadau fideo, yn gwylio fideos HD neu’n gwneud rhywbeth pwysig ar-lein. Hefyd, ceisiwch roi eich llwybrydd ar fwrdd neu ar silff yn hytrach nag ar y llawr, a pheidiwch â’i ddiffodd.

3. Lleihau’r galw ar eich cysylltiad

Po fwyaf o ddyfeisiau sydd ynghlwm wrth eich wi-fi, yr arafaf fydd y cyflymder a gewch chi. Mae dyfeisiau fel tabledi a ffonau clyfar yn aml yn gweithio yn y cefndir, felly ceisiwch ddiffodd derbyniad wi-fi y rhain pan nad ydych chi’n eu defnyddio. Os ydych chi’n cynnal galwadau fideo neu gyfarfodydd, bydd diffodd y fideo a defnyddio sain yn rhoi llawer llai o bwysau ar eich cysylltiad â’r rhyngrwyd. Efallai y byddwch chi eisiau rheoli gweithgarwch ar-lein eich teulu, fel nad yw gwahanol bobl yn gwneud gormod o bethau (fel ffrydio HD, chwarae gemau neu alwadau fideo) ar yr un pryd. Mae llwytho fideo i lawr o flaen llaw, yn hytrach na’i ffrydio, yn gallu helpu hefyd.

4. Rhowch gynnig ar gysylltiad gyda chebl yn hytrach na di-wifr

I gael y cyflymder band eang gorau, defnyddiwch gebl Ethernet i gysylltu eich cyfrifiadur â’ch llwybrydd yn syth yn hytrach na defnyddio wi-fi. Cebl rhwydweithio cyfrifiadurol yw hon a ddylai roi cysylltiad cyflymach a mwy dibynadwy i chi. Mae nhw ar gael am gyn lleied â £3.

5. Plygiwch eich llwybrydd yn syth i’ch prif soced ffôn

Lle’n bosibl, ceisiwch beidio â defnyddio ceblau estyniad ffôn, oherwydd mae’r rhain yn gallu achosi ymyriant a allai arafu eich cyflymderau.   Os oes yn rhaid i chi ddefnyddio cebl estyniad, defnyddiwch gebl newydd o ansawdd uchel sydd cyn fyrred â phosib. Mae ceblau sydd mewn coil neu mewn clymau hefyd yn gallu effeithio ar gyflymder. Gallai ymyriant ar eich llinell ffôn arafu eich band eang hefyd. Felly, ceisiwch blygio ‘microhidlyddion’ ym mhob soced ffôn yn eich cartref. Maen nhw’n edrych fel blychau bach gwyn ac maen nhw’n hollti’r signalau ffôn a band eang fel nad ydyn nhw’n effeithio ar ei gilydd. Mae gan wahanol ddarparwyr wahanol systemau yn y cartref, felly cofiwch wirio eu gwefannau cyn datgysylltu unrhyw geblau.

6. Profwch y cyflymder ar eich llinell band eang

Profwch pa gyflymder rydych chi’n ei gael mewn gwirionedd. Gallwch chi redeg prawf cyflymder gan ddefnyddio gwiriwr band eang a ffonau symudol swyddogol Ofcom sydd ar gael yn Gymraeg. Os yw’n bosibl, cynhaliwch y profion dros ychydig ddyddiau ac ar wahanol adegau o’r dydd.  Gall nifer o ffactorau yn y cartref effeithio ar gyflymderau wifi, felly mynnwch gip ar wefan eich darparwr am gyfarwyddid ynghylch gwella eich signal o gwmpas y cartref. Gallwch chi lwytho’r gwiriwr i lawr fel ap ffôn clyfar (chwiliwch am Ofcom yn siop apiau Apple neu yn Google Play) neu ei ddefnyddio drwy eich porwr rhyngrwyd.

7. Cysylltwch â’ch darparwr

Yna, os ydych chi’n meddwl fod problem gyda'ch cysylltiad, cysylltwch â’ch darparwr. Dylen nhw allu eich helpu i ddatrys beth sy’n achosi hyn a sut gallech chi ei drwsio. Byddwch yn ymwybodol oherwydd y coronafeirws, mae gan rai cwmnïau lai o bobl i helpu gyda’ch ymholiadau ac mae’r rhan fwyaf yn blaenoriaethu cwsmeriaid bregus a gwasanaethau cyhoeddus hanfodol. Felly cofiwch ystyried hyn wrth gysylltu â nhw.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch ein canllawiau ynghylch sut i gael y gorau o'ch gwasanaethau band eang a symudol yn y cartref.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?