Cyfryngau'r Genedl 2020

Cyhoeddwyd: 3 Tachwedd 2020
Diweddarwyd diwethaf: 17 Mawrth 2023

Dyma drydydd adroddiad blynyddol Cyfryngau'r Genedl gan Ofcom, cyhoeddiad cyfeiriadol i’r diwydiant, gwneuthurwyr polisi, academyddion a defnyddwyr.

Mae’n adolygu tueddiadau allweddol yn y sectorau teledu a fideo ar-lein, ynghyd â’r radio a sectorau sain eraill. Yn ogystal â’r adroddiad hwn, ceir adroddiad rhyngweithiol sy’n cynnwys ystod eang o ddata. Mae yno hefyd adroddiadau ar wahân ar gyfer y DU, Cymru,Gogledd Iwerddon a’r Alban

Daw'r adroddiad eleni ynghanol cyfnod byrlymus a heriol i ddiwydiant y cyfryngau yn y DU. Mae pandemig Covid-19 a'r cyfnod clo ddaeth yn ei sgil wedi newid ymddygiad defnyddwyr yn sylweddol ac wedi achosi tarfu ar draws darlledu, cynhyrchu, hysbysebu a sectorau cysylltiedig eraill.

Mae ein hadroddiad yn canolbwyntio yn bennaf ar ddatblygiadau diweddar a'u goblygiadau ar gyfer y dyfodol. Mae'n eu gosod yn erbyn cefndir tueddiadau fwy hir dymor a nodwyd yn ein hadolygiad pum mlynedd o ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus (DGC) a gyhoeddwyd ym mis Chwefror, rhan o'n hadolygiad o gyfryngau gwasanaethau cyhoeddus, Sgrin Fach, Trafodaeth Fawr. Mae Cyfryngau'r Genedl yn rhoi mwy o dystiolaeth i gefnogi hyn, ac yn ogystal, yn asesu tirwedd y diwydiant yn ehangach.

Cyfryngau'r Genedl: adroddiadau

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig

Media Nations: UK (PDF, 8.9 MB)

Key points

 • The pace of change in television raises questions about how UK viewers will be served in the future
 • Viewer behaviour continues to shift towards alternatives to broadcast TV, in particular online video services
 • Public service broadcasters remain the home of mass-reach UK-made programming
 • PSB revenues are under pressure, but content investment has been buoyed by third-party funding
 • Radio listening and revenues are holding up
 • Digital radio continues to grow...
 • But there are challenges for radio to focus on, with young people spending more time listening to online music streaming services

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig

Media Nations: Northern Ireland (PDF, 5.1 MB)

Key points

 • People in Northern Ireland watched less broadcast TV than those in any other UK nation
 • Two-thirds of TV households have a television set connected to the internet
 • More than half of all broadcast TV viewing in Northern Ireland in 2018 was to the main PSB channels
 • Up to a fifth of respondents in Northern Ireland with a TV in their home claimed to watch one of the Irish channels at least weekly
 • More than three-quarters of PSB viewers in Northern Ireland were satisfied with PSB provision in 2018 (77%)
 • Spend on programming for Northern Ireland by the BBC and UTV combined decreased by 6% in real terms in 2018 to £27.4m
 • Adults in Northern Ireland are more likely than those in any other nation to listen to the radio, with 93% tuning in each week

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Media Nations: Scotland (PDF, 4.1 MB)

Key points

 • On average, people in Scotland watched 3 hours 33 minutes of broadcast TV in 2018 – 13 minutes less than in 2017
 • More than half of TV households in Scotland had a television connected to the internet in 2019
 • More than half of all broadcast TV viewing in Scotland in 2018 was to the main PSB channels
 • Around three-quarters of PSB viewers in Scotland were satisfied with PSB provision in 2018 (73%)
 • BBC, STV and ITV combined spend on programming for viewers in Scotland declined in real terms by 3% in 2018 to £53.3m
 • More than eight in ten adults listen to the radio each week, tuning in for nearly 20 hours every week

Cyfryngau'r Genedl 2020: Cymru (PDF, 2.7 MB)

Prif bwyntiau

 • Cafwyd cynnydd sylweddol yn y gwylio ar y teledu darlledu yn ystod camau cynnar pandemig Covid-19. Treuliodd pobl Cymru 5 awr a 30 munud y dydd ar gyfartaledd yn gwylio rhywbeth ar y sgrin deledu yn anterth y cyfnod clo ym mis Ebrill 2020, sef cynnydd o 65 munud ar y ffigur ar gyfer 2019.
 • Gwasanaethau'r BBC oedd y gwasanaethau a ddefnyddiwyd amlaf ar gyfer newyddion am Covid-19 yn ystod camau cynnar y cyfyngiadau symud. Roedd wyth o bob deg (78%) o ymatebwyr ar-lein yng Nghymru yn defnyddio gwasanaethau'r BBC yn ystod pedair wythnos gyntaf y cyfnod cloi.
 • Ar ddechrau 2020 roedd gwasanaethau teledu lloeren a chebl drwy dalu gan Sky a Virgin Media yn bresennol mewn ychydig o dan hanner y cartrefi yng Nghymru (46%).
 • Roedd gan tua 59% o gartrefi yng Nghymru deledu wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd yn Ch1 2020 drwy deledu clyfar neu ddyfais arall fel ffon ffrydio (e.e. Amazon fire, Roku a Chromecast Google).
 • Roedd mwy na hanner y cartrefi yng Nghymru (54%) wedi cael gwasanaeth fideo tanysgrifio ar alw (SVoD) gan ddarparwyr fel Netflix, Amazon Prime Video a Now TV ar ddechrau 2020.
 • Netflix yw'r mwyaf poblogaidd o'r rhain ac roedd yn bresennol mewn bron i hanner y cartrefi (54%) Er bod y fideo Amazon Prime yn bresennol mewn tua chwarter o gartrefi (24%).
 • BBC iPlayer oedd y chwaraewr darlledu fideo ar alw (BVoD) mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Fe'i gwyliwyd yn hanner cartrefi Cymru (50%) ar ddechrau 2020, ac yna'r ITV Hub (38%), All4 (28%) a My5 (23%). Ar gyfartaledd, gwyliodd pobl Cymru 3 awr 21 munud o deledu a ddarlledwyd bob dydd ym 2019. Mae hyn yn ostyngiad 13 munud (6.1%) o'r 3 awr 33 munud yn 2018.
 • Y rhaglen arbennig ar gyfer Nadolig o'r gyfres Gavin and Stacey oedd yr un a wyliwyd fwyaf yng Nghymru yn 2019, gyda chynulleidfa o bron i 1,300,000.
 • Sianelau teledu BBC One ac ITV Cymru yw'r ffynonellau newyddion a ddefnyddir fwyaf gan bobl Cymru.
 • Gostyngodd gwariant cyfunol y BBC ac ITV Cymru ar raglennu i Gymru o 2% yn 2019 i £ 33.5 m. Mae'r BBC yn parhau i arwain y gwariant ar gynnwys sy'n cael ei ddarlledu am y tro cyntaf ar gyfer Cymru, gan greu £ 27.4 m o'r cyfanswm, gydag ITV Cymru yn cyfrif am y £ 6.1 m sy'n weddill.
 • Cynhyrchodd y BBC 629 o oriau o raglennu lleol yn 2019, cynnydd bach ar y flwyddyn flaenorol, a chynhyrchodd ITV 332 awr o raglennu lleol, ychydig yn llai nag yn 2018.
 • Mae naw o bob deg oedolyn yng Nghymru yn gwrando ar radio byw bob wythnos ac, ar gyfartaledd, am fwy nag 20 awr yr wythnos.
 • Mae gwasanaethau'r BBC yn fwy poblogaidd yng Nghymru nag mewn unrhyw ran arall o'r DU, gyda Radio 2 yn cadw ei safle fel yr orsaf y gwrandewir arni fwyaf ledled Cymru.
 • Roedd gwrando digidol – drwy radio DAB, DTT ac ar-lein (gan gynnwys siaradwyr clyfar) – yn cyfrif am 52% o'r holl wrando yn Ch1 2020, ac yn uwch na gwrando analog yn Ch2 2019 am y tro cyntaf.
 • Mae gan ychydig dros chwarter y cartrefi yng Nghymru seinydd clyfar (26%). Y defnydd mwyaf poblogaidd o seinyddion clyfar ymhlith defnyddwyr yng Nghymru oedd cael adroddiadau tywydd (63%), neu wrando ar orsaf radio fyw neu wasanaeth ffrydio cerddoriaeth (y ddau yn 62%).

Adroddiad rhyngweithiol

Mae'r adroddiad data yma, sydd ar gael yn Saesneg yn unig, yn cydfynd gydag adroddiad y DU ac yn darparu mynediad rhyngweithiol i amrywiaeth eang o ddata.

Media Nations: Interactive report 2020

Yn ôl i'r brig