A mixture of people of different ages looking at their mobile phones, each with a different expression on their face.

Astudiaeth newydd gan Ofcom yn edrych ar sut gall ymwybyddiaeth o’r cyfryngau gefnogi iechyd meddwl

Cyhoeddwyd: 15 Mai 2023
Diweddarwyd diwethaf: 31 Mai 2023

Wrth i Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ddechrau, mae Ofcom wedi cyhoeddi astudiaeth heddiw sy’n edrych ar y rôl y gall ymwybyddiaeth o'r cyfryngau ar-lein ei chwarae o ran cefnogi iechyd meddwl pobl.

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at astudiaethau achos yn y byd go iawn o rai prosiectau a mentrau arloesol ym maes ymwybyddiaeth o'r cyfryngau sy’n cael eu cynnal gan 14 o wasanaethau iechyd meddwl, elusennau a sefydliadau cymunedol eraill ledled y DU:

 • Boys’ Biggest Conversation
 • Care Opinion
 • The Female Lead
 • Fostering Digital Skills – Internet Matters
 • Greater Manchester Social Switch
 • Kooth
 • Mixy and Chill – Taraki
 • Samaritans
 • Self Esteem Team
 • SHaRON
 • The Hive
 • Passion 4 Fusion
 • WISE KIDS
 • Worth Warrior

Mae pob un o’r mentrau wedi’u cynllunio i helpu pobl o grŵp neu gymuned benodol mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd, gan gynnwys meithrin ymwybyddiaeth o’r cyfryngau i ddiogelu hunan-barch a lles pobl ifanc, a hwyluso cyfleoedd i bobl sy’n gwella o salwch meddwl i gael cymorth.

Yn ystod yr astudiaeth, fe wnaethom siarad ag unigolion a oedd yn rhedeg gwasanaethau cymorth ar-lein, ymarferwyr iechyd meddwl, yn ogystal â phobl a oedd yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o fentrau. Maen nhw’n siarad yn onest am eu profiadau uniongyrchol, yr heriau amlweddog maen nhw’n eu hwynebu, sut maen nhw wedi mynd i’r afael â nhw, a beth mae pobl eraill yn gallu ei ddysgu.

Y prif beth i’w ddysgu o’n hastudiaeth yw bod ymwybyddiaeth dda o’r cyfryngau yn cefnogi iechyd meddwl cadarnhaol; mae hynny’n golygu gwybod sut mae cael gafael ar gymorth a chefnogaeth yn hawdd, yn ogystal â chael yr adnoddau a’r hyder i lywio a rheoli risgiau ar-lein. Mae ymchwil Ofcom ar ymwybyddiaeth o’r cyfryngau yn dangos bod y rhan fwyaf o bobl sy’n defnyddio’r rhyngrwyd wedi bod ar-lein i gefnogi eu lles, ac mae hyn yn arbennig o wir ymysg pobl iau (16-24 oed).

Wrth rannu ein canfyddiadau, ein nod yw hyrwyddo’r sgwrs ynghylch y rhyng-gysylltiad rhwng iechyd meddwl ac ymwybyddiaeth o'r cyfryngau. Rydym yn gobeithio y bydd yn helpu i gynhyrchu syniadau a hyrwyddo rhagor o gyfleoedd i weithredu, ac yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol i lunwyr polisi a’r sefydliadau hynny sy’n ymwneud â darparu, ariannu a chomisiynu prosiectau a mentrau tebyg.

Ewch i ganolfan newyddion Ofcom i gael rhagor o wybodaeth.

Yn ôl i'r brig