Man in a hoodie looking at phone in dark room

Datgelu maint ac effaith twyll ar-lein

Cyhoeddwyd: 16 Mawrth 2023
Diweddarwyd diwethaf: 16 Mawrth 2023
 • Mae bron i 43 miliwn o oedolion sy’n defnyddio’r rhyngrwyd yn y DU wedi dod ar draws sgamiau a amheuir ar-lein
 • Ymhlith y dioddefwyr a gollodd arian, gadawyd dros £1,000 ar eu colled i un o bob pump
 • Mae mwyafrif y defnyddwyr ar-lein yn meddwl bod gan gwmnïau technoleg gyfrifoldeb i weithredu i fynd i'r afael â phroblem

Mae tua naw o bob deg oedolyn ar-lein yn y DU (87%) wedi dod ar draws cynnwys yr oedden nhw’n amau ​​ei fod yn sgam neu’n dwyll, yn ôl ymchwil newydd a gomisiynwyd gan Ofcom.

Dywedodd bron i hanner y cyfranogwyr yn yr astudiaeth (46%) eu bod wedi cael eu tynnu i mewn yn bersonol gan sgam ar-lein, tra bod dau o bob pump (39%) yn adnabod rhywun arall a oedd wedi dioddef.

Roedd chwarter y rhai a ddywedodd eu bod wedi dod ar draws sgamiau ar-lein wedi colli arian o ganlyniad (25%) - gydag un rhan o bump (21%) yn cael ei sgamio allan o £1,000 neu fwy.

Dywedodd mwy na thraean (34%) o’r holl ddioddefwyr hefyd fod y profiad wedi cael effaith negyddol uniongyrchol ar eu hiechyd meddwl, gan gynyddu i bron i ddwy ran o dair (63%) ymhlith y rhai a oedd wedi colli arian.

Sgamiau a thwyll ar-lein – y gost bersonol

Mae Adroddiad heddiw [1] yn un o gyfres o astudiaethau ymchwil i helpu i lywio ein paratoadau ar gyfer gweithredu deddfau diogelwch ar-lein newydd.

Gan adeiladu ar ein profiad a dealltwriaeth o fynd i'r afael â sgamiau telathrebu, mae’r astudiaeth yn archwilio profiadau pobl o dwyll ar-lein, gan gynnwys yr effaith ymarferol ac emosiynol. Mae’r ymchwil yn canfod, ymhlith pethau eraill, fod:

 • Dynion (89%), oedolion iau 18-34 oed (92%) a phobl â phlant yn y cartref (93%) yn sylweddol fwy tebygol na’r cyfartaledd (87%) o ddweud eu bod wedi dod ar draws cynnwys ar-lein yr oeddent yn amau ​​ei fod yn cynnwys. sgam neu’n dwyllodrus;
 • Ymhlith y rhai a oedd wedi profi sgam neu dwyll ar-lein, daeth bron i chwarter (23%) ar ei draws gyntaf ar gyfryngau cymdeithasol - yr ail sianel fwyaf cyffredin ar ôl e-bost. (30%).[2]
 • Twyll dynwared (51%) oedd y math mwyaf cyffredin a brofwyd, wedi'i ddilyn gan sgamiau nwyddau ffug (42%), sgamiau buddsoddi, pensiwn neu 'get rich quick' (40%) a sgamiau gwasanaeth meddalwedd cyfrifiadurol neu ransomware (37%). 3]
 • Cysylltwyd â dioddefwyr posibl gan amlaf trwy neges uniongyrchol, neu neges dorfol a bostiwyd at grŵp (46%). Cyrhaeddwyd un rhan o bump trwy hysbysebion ar-lein (20%), tra bod eraill yn cael eu targedu trwy bostiadau neu fideos a gynhyrchwyd gan ddefnyddwyr a dylanwadwyr (6% a 4% yn y drefn honno).
 • Ymhlith y rhai a ddioddefodd golled ariannol o unrhyw fath o sgam, collodd dau o bob pump (42%) rhwng £1 a £99, tra collodd un o bob pump (21%) £1,000 neu fwy. Y rhai a ddaeth ar draws sgamiau nwyddau ffug oedd fwyaf tebygol o fod wedi colli arian (40%).
 • Ni chymerodd lleiafrif sylweddol (17%) o’r rhai a brofodd sgam neu dwyll posibl ar-lein unrhyw gamau o gwbl. O’r rhain, roedd y rhan fwyaf o’r farn na fyddai eu hadroddiad yn cael ei weithredu nac yn gwneud gwahaniaeth, neu nid oeddent yn gwybod pwy i’w hysbysu (29% yn y drefn honno).

Online-Fraud-NR_Types-of-fraud-CYM

Mynd i'r afael â thwyll a sgamiau ar-lein

Pan ofynnwyd iddynt pwy ddylai gymryd camau yn erbyn sgamiau a thwyll ar-lein[4], teimlai mwyafrif y cyfranogwyr (61%) fod gan gwmnïau technoleg ar-lein gyfrifoldeb. Dywedodd llai o bobl – ychydig dros hanner – y dylai’r cyfrifoldeb syrthio ar ddefnyddwyr, neu i’r heddlu (54% yn y drefn honno), tra bod tri o bob deg (30%) yn meddwl y dylai Ofcom fod yn gyfrifol.

Roedd mwyafrif y cyfranogwyr (53%) o’r farn y byddai rhybudd ar-lein o’r platfform, yn rhybuddio bod y cynnwys neu’r negeseuon wedi dod gan ddefnyddiwr heb ei wirio, yn ddefnyddiol i helpu i atal pobl rhag dioddef sgamwyr.

O dan y Bil Diogelwch Ar-lein, sydd ar hyn o bryd yn mynd drwy’r Senedd, bydd yn ofynnol i gwmnïau technoleg sydd o fewn cwmpas y rheoliad newydd[5] asesu a chymryd camau i liniaru’r risgiau o niwed i ddefnyddwyr oherwydd ‘cynnwys anghyfreithlon â blaenoriaeth’. Bydd hyn yn cynnwys rhai mathau o gynnwys twyllodrus. Bydd yn rhaid iddynt hefyd gymryd camau i liniaru'r risg y bydd y platfform yn cael ei ddefnyddio i gyflawni neu hwyluso twyll.

Bydd yn rhaid i wasanaethau ar-lein mwy hefyd ddefnyddio systemau a phrosesau sydd wedi’u cynllunio i atal unigolion rhag dod ar draws hysbysebion twyllodrus, a’u tynnu i lawr pan fyddant yn dod yn ymwybodol ohonynt.

Bydd gan Ofcom bwerau newydd i sicrhau bod llwyfannau’n cydymffurfio â’u dyletswyddau diogelwch ar-lein newydd, a bydd yn datblygu Canllawiau a Chodau Ymarfer i’w cynorthwyo i gydymffurfio.

Dywedodd Richard Wronka, Cyfarwyddwr Polisi Diogelwch Ar-lein Ofcom: “Gall dioddef twyll ar-lein gael effaith ddinistriol ar lesiant ariannol a meddyliol pobl.

“Bydd y Bil Diogelwch Ar-lein yn gosod rhwymedigaethau newydd ar wasanaethau ar-lein i amddiffyn eu defnyddwyr rhag twyll a sgamiau ar-lein. Mae adroddiad heddiw yn darparu tystiolaeth hollbwysig a fydd yn helpu i lywio ein dull o weithredu’r cyfreithiau newydd hynny pan fyddant yn cyrraedd.”

Ewch i'n canolfan newyddion am rai awgrymiadau da ar amddiffyn eich hun rhag y sgamwyr.

Online-Fraud-NR_Quotes-CYM

Nodiadau i Olygyddion

 1. Cynhaliwyd yr Ymchwil Sgamiau a Thwyll Ar-lein gan Yonder Consulting ar ran Ofcom. Mae'n astudiaeth meintiol ac ansoddol dull cymysg, a gynhaliwyd gyda sampl o ddefnyddwyr rhyngrwyd 18+ oed yn y DU. Cynhaliwyd y cam meintiol trwy arolwg ar-lein a gynhaliwyd rhwng 5 a 17 Mai 2022, ymhlith sampl o 2,097 o drigolion y DU. Roedd y cam ansoddol yn rhedeg o 12 Hydref i 11 Tachwedd 2022, yn cynnwys cyfweliadau manwl ar-lein gyda 32 o ddioddefwyr sgamiau neu dwyll ar-lein (i archwilio eu profiadau a'r effaith ddilynol ar eu bywydau yn fanylach), a 5 ar-lein yn fanwl. cyfweliadau ag arbenigwyr sy'n cefnogi dioddefwyr sgamiau a thwyll ar-lein.
 2. Nid yw gwasanaethau e-bost a negeseuon e-bost o fewn cwmpas rheoleiddio o dan y Bil Diogelwch Ar-lein
 3. Twyll dynwared: Mae twyllwyr yn esgus eu bod yn dod o sefydliad cyfreithlon (e.e. sefydliad ariannol, y GIG, sefydliad loteri, cyfreithwyr, swyddogion y llywodraeth) ac yn gofyn am daliad neu wybodaeth gennych chi.
  Sgam nwyddau ffug: Nwyddau ffug (e.e. dillad brand dylunydd ffug, ategolion, persawr, copïau pirated o DVDs a gemau cyfrifiadurol), a geir yn aml mewn arwerthiannau a marchnadoedd gwe, lle na allwch wirio a yw'r cynhyrchion yn ddilys nes bod yr eitem wedi'i danfon.
  Sgam buddsoddiad, pensiwn neu ‘get rich quick’:Mae twyllwyr yn aml yn cyflwyno eu hunain fel sefydliad neu gynghorydd dibynadwy i roi pwysau arnoch i fuddsoddi arian, neu drwy ddenu enillion sy'n rhy dda/cyflym i fod yn wir. Gallant gyflwyno cyfleoedd buddsoddi dilys fel cwmnïau ynni, y farchnad cyfnewid tramor, neu arian cyfred digidol.
  Twyll gwasanaeth meddalwedd cyfrifiadurol neu sgam ransomware: Mae twyllwyr yn defnyddio technegau cyfrifiadurol i analluogi gweithrediad arferol eich cyfrifiadur, weithiau’n ddiarwybod i chi, i ddwyn eich arian neu’ch gwybodaeth bersonol.
 4. Gallai cyfranogwyr ddewis opsiynau lluosog o restr a oedd yn cynnwys y platfform/gwasanaeth ei hun; Twyll Gweithredu; yr heddlu; Ofcom; Awdurdod Ymddygiad Ariannol; Awdurdod Safonau Hysbysebu; defnyddwyr eu hunain; a'r banc/cwmni cerdyn credyd.
 5. Bydd y deddfau diogelwch ar-lein newydd yn berthnasol i ‘wasanaethau defnyddiwr-i-ddefnyddiwr’ - sy’n golygu gwasanaethau sy’n galluogi defnyddwyr i rannu cynnwys â’i gilydd, yn ogystal â gwasanaethau chwilio
Yn ôl i'r brig