Cysylltu'r Gwledydd 2023

Cyhoeddwyd: 12 Chwefror 2024

Cysylltu'r Gwledydd Cymru yw ein hadroddiad blynyddol ar argaeledd gwasanaethau band eang a symudol yng Nghymru, gan gynnwys cyflwyno rhwydweithiau gigabit-alluog, ffeibr llawn a 5G.

Rydym wedi cyhoeddi adroddiadau ar wahân ar gyfer pob un o wledydd y DUa hefyd adroddiad ar gyfer y Deyrnas Unedig yn ei chyfanrwydd (PDF, 3.0 MB) (Saesneg yn unig). Mae ein adroddiad rhyngweithiol yn galluogi pobl i gyrchu data'n hwylus ar gyfer gwahanol rannau o'r DU a mathau penodol o wasanaethau. Rydym hefyd wedi cyhoeddi'r Cerdyn Sgorio Band Eang Rhyngwladol 2023, sy'n cymharu sefyllfa ddiweddar y DU o ran argaeledd band eang â nifer o wledydd eraill yn Ewrop.

Fel y nodwyd yn nhroednodyn 32 o adroddiad y DU ym mis Rhagfyr 2023 (ar dudalen 23), wrth gynnal gwiriadau cywirdeb terfynol, dywedodd BT wrthym y gallai gweithredu model data newydd fod wedi effeithio ar eu hadroddiad ar gyfanswm archebion rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol ac adeiladau sy’n cael eu pasio o ganlyniad i'r gwaith adeiladu. Mae BT bellach wedi darparu data wedi’i ddiweddaru i ni. Mae’r data diweddaraf hwn yn effeithio ar y niferoedd a adroddwyd gennym ar gyfer Lloegr a’r Alban yn Nhabl 2.13 Adroddiad y DU, a ddylai gael ei ddarllen fel a ganlyn (mae’r rhifau mewn print trwm wedi cael eu diweddaru ac mae’r ffigurau mewn cromfachau yn dangos maint y cynnydd):

 Nifer yr archebion rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol Cyfanswm yr adeiladau wedi’u pasio ar ôl adeiladu Cyfanswm yr adeiladau wedi’u pasio ar ôl adeiladu 
Lloegr 1,532 (+3) 7272 (+14
Gogledd Iwerddon 87 723
Yr Alban 112 (+1) 528 (+30)
Cymru 241 1313

Yn ychwanegol, mae’r cyfeiriad at orchmynion Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol ‘111’ yn yr Alban ar dudalen 17 Adroddiad yr Alban wedi cael ei gywiro i gyfeirio at 112 o orchmynion yn lle hynny.

Roeddem hefyd wedi nodi gwall ym mhennawd capsiynau’r map a nodir yn Ffigur 2.6 Adroddiad y DU (tudalen 24) a Ffigur 2.2 Adroddiad Lloegr (tudalen 10). Roedd y pennawd yn cyfeirio at nifer yr ‘adeiladau rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol wedi’u pasio’ yn hytrach na ‘gorchmynion rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol’. Rydym bellach wedi diweddaru’r pennawd hwn i gyfeirio at ‘nifer yr archebion rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol’ yn lle hynny. Nid yw’r diweddariadau i ddata BT yn effeithio ar y map ei hun.

Yn ôl i'r brig