Adroddiad: Tegwch, amrywiaeth a chynhwysiad mewn teledu a radio

Cyhoeddwyd: 15 Rhagfyr 2023
Diweddarwyd diwethaf: 15 Rhagfyr 2023

Bob blwyddyn, mae Ofcom yn cywain data gan ddarlledwyr teledu a radio ar gyfansoddiad eu gweithluoedd. Mae'r adroddiadau hyn yn nodi ein canfyddiadau ynghylch cynnydd y diwydiant.

Adroddiad 2022-23

Mae adroddiad eleni yn nodi carreg filltir yn ein hymgyrch i hyrwyddo tegwch, amrywiaeth a chynhwysiad ("EDI") ym maes darlledu. Am y tro cyntaf, rydym yn adrodd ar amrywiaeth darlledwyr yn ôl ardal ddaearyddol o'n harolwg gweithlu meintiol wedi'i ddiweddaru. Rydym hefyd wedi gallu deall yn well y camau y mae darlledwyr yn eu cymryd ar draws gwahanol feysydd o EDI yn dilyn lansio ein teclyn hunanasesu ansoddol  newydd.

Dyma ddatblygiad pwysig i ni, wrth i ni ddechrau dadansoddi ac olrhain y ddwy set ddata newydd, gan adeiladu ar ein hadroddiadau blaenorol, i roi darlun gwell o bwy sy'n gweithio ym maes darlledu ac ategu hyn gyda chipolwg newydd ar sut mae darlledwyr yn datblygu eu dull o ymdrin ag EDI.

Tegwch Amrywiaeth a Chynhwysiad ar y Teledu ar Radio 2022-23 (PDF, 2.9 MB)

Mae'r dogfennau isod yn Saesneg.

Equity, Diversity and Inclusion in Broadcasting 2022-23 (PDF, 3.3 MB)

Methodology report (PDF, 396.9 KB)

Data rhyngweithiol

Equity, Diversity and Inclusion in Broadcasting, Workforce Survey 2023 - Interactive Data Report

Holiaduron

Quantitative workforce survey (PDF, 821.7 KB)

Qualitative self-assessment tool  (PDF, 505.0 KB)

Amserlen o'n gwaith EDI ym maes darlledu

Ffigur 15: Amserlen ein gwaith TegACh mewn gwaith darlledu 2017: Dechreuodd Ofcom ei raglen waith bresennol ar amrywiaeth ym maes darlledu, gan fynnu bod darlledwyr teledu yn darparu data amrywiaeth i ni ar gyfer y bobl maen nhw’n eu cyflogi. Roeddem wedi cyhoeddi ein hadroddiad cyntaf ym mis Medi 2017. 2018: Aethom ati i ymestyn ein rhaglen fonitro i ddarlledwyr radio, gan ein galluogi ni i gyhoeddi adroddiadau ar amrywiaeth a chyfle cyfartal ym maes darlledu ar y teledu a’r radio. 2019: Dechreuom gasglu data economaidd-gymdeithasol. 2020: Am y tro cyntaf, fe wnaethom gyfuno ein canfyddiadau teledu a radio, a chyhoeddi data mewn adnodd rhyngweithiol. Fe wnaethom hefyd lansio ein hyb amrywiaeth ar-lein newydd, sy’n adnodd canolog ar gyfer rhannu gwybodaeth a dealltwriaeth. 2021: Fe wnaethom gynnal ein hadolygiad 5 mlynedd, gan bwyso a mesur y cynnydd a wnaed, a nodi ein gweledigaeth ar gyfer sector darlledu cynhwysol. Cyhoeddom hefyd adolygiad i adnewyddu ein proses casglu data. 2022: O ran mewnbwn rhanddeiliaid, fe wnaethom ailwampio ein hadnoddau casglu data. Aethom ati i ddiweddaru ein harolwg o ddata’r gweithlu a chreu adnodd hunanasesu TegACh ansoddol newydd ar gyfer darlledwyr/ 2023: Fe wnaethom lansio ein hadnoddau data newydd a dechrau casglu data ar leoliad daearyddol a chyfrifoldebau gofalu, yn ogystal â data trawstoriadol i’n helpu i ddeall sut mae anfantais yn dwysáu pan fo nodweddion penodol yn cael eu cyfuno. Mae adroddiad eleni wedi dod â chanfyddiadau’r ddau arolwg at ei gilydd i ddechrau set newydd o ddata a dealltwriaeth uwch.

Adroddiadau blaenorol

Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau allweddol ar gyfer yr wyth darlledwr a ddarparodd ddata ar gyfer 2021-22 ar draws ystod o nodweddion – rhyw, hil a chefndir ethnig, anabledd, tueddfryd rhywiol, oedran, crefydd neu gred, a chefndir economaidd-gymdeithasol.

Tegwch, amrywiaeth a chynhwysiad mewn teledu a radio: 2021-22 (PDF, 949.5 KB)

Amrywiaeth a Chyfle Cyfartal mewn teledu a radio 2021 (PDF, 2.6 MB)

Mae gweddill y dogfennau a ganlyn yn Saesneg yn unig:

Diversity in Broadcasting: Included report (PDF, 57.8 MB)

Diversity and equal opportunities in television and radio: 2021 methodology  (PDF, 445.7 KB)

Data rhyngweithiol

Employee diversity profiles for the UK radio and TV industries, 2018-2021

Employee diversity profiles for eight major UK broadcasters, 2018-2021

Qualitative responses from broadcasters to questions on diversity and inclusion, 2021

Holiaduron

Diversity in Broadcasting TV Workforce Questionnaire 2021 (PDF, 2.8 MB)

Diversity in Broadcasting Radio Workforce Questionnaire 2021 (PDF, 4.1 MB)

Dros Bawb: Amrywiaeth mewn Darlledu 2021

Roedd y digwyddiad rhithwir hwn yn edrych ar orffennol, presennol a dyfodol amrywiaeth ym maes darlledu'r DU. Roedd yn cynnwys trafodaethau, cyfweliadau a sesiynau hyfforddi, a'r cyfan yn ystyried ffyrdd ymarferol o wneud darlledu'n sector mwy amrywiol a chynhwysol. Trwy gydol y dydd clywsom leisiau o bob rhan o'r teledu a'r radio, gan bobl ar ddechrau eu gyrfaoedd i enwau sefydledig.

Gallwch wylio'r uchafbwyntiau o'r digwyddiad:

Dyma'r tro cyntaf i ni gyfuno ein tasg o fonitro amrywiaeth a chyfle cyfartal yn y diwydiannau teledu a radio mewn adroddiad sengl (PDF, 2.4 MB). Rydym yn adrodd ar y cynnydd a wnaed gan ddarlledwyr teledu am y bedwaredd flwyddyn ac am y drydedd flwyddyn ar gyfer radio.

Mae'n ddyletswydd ar Ofcom i hyrwyddo cyfle cyfartal mewn perthynas â chyflogaeth yn y sector darlledu. Gallwn ofyn i ddarlledwyr ddarparu gwybodaeth am eu polisïau cyfle cyfartal a chyfansoddiad eu gweithlu.

Mae ein hadroddiad ar gyfer 202o yn cyflwyno ein canfyddiadau allweddol ar amrywiaeth y darlledwyr rydym yn eu rheoleiddio, gan gynnwys yr wyth prif sefydliad teledu a radio. Er ei fod y tu hwnt i'r cyfnod adrodd rydym wedi cymryd effaith enfawr Covid-19 a'r protestiadau gwrth-hiliaeth, a fydd yn siapio ymagwedd y darlledwyr at gynyddu amrywiaeth y gweithlu yn y dyfodol, i ystyriaeth. Rydym hefyd yn gosod ein disgwyliadau a'n blaenoriaethau ar gyfer darlledwyr dros y flwyddyn i ddod, a sut y bydd Ofcom yn cefnogi'r diwydiant i fod yn fwy amrywiol a chynhwysol.

Eleni, mae ein hadroddiad yn cynnwys tri offeryn rhyngweithiol sy'n darparu gwybodaeth fanylach ar:

  1. data gweithlu ar draws diwydiannau teledu a radio y DU
  2. data gweithlu yr wyth prif ddarlledwr; a
  3. gwybodaeth ansoddol a ddarparwyd gan y darlledwyr ar y gwaith y maent wedi ymgymryd ag ef i gynyddu amrywiaeth a chynhwysiad yn eu sefydliadau.

Mae'r holl ddata ar gyfer y cyfnod Ebrill 2019 i Fawrth 2020.

Rhagair i'r adroddiad

Mae Prif Weithredwr Ofcom, Y Fonesig Melanie Dawes, yn siarad am bwysigrwydd cynyddu amrywiaeth y gweithlu darlledu a pham mae gweithio ar y cyd yn allweddol i gyrru newid ymlaen.

Darllen yr adroddiad llawn

Amrywiaeth a Chyfle Cyfartal mewn teledu a radio 2019/20 (PDF, 2.4 MB)

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar amrywiaeth y darlledwyr teledu a radio yn 2019/20, gan dynnu sylw at dueddiadau a'r camau y maent wedi'u cymryd i wella amrywiaeth a chynhwysiad. Mae'n cynnwys gwybodaeth fanylach am yr wyth darlledwr teledu a radio sydd â'r cyfrannau mwyaf o wylio a gwrando (Teledu'r BBC, Channel 4, ITV, Sky, Viacom, Bauer Radio, Radio'r BBC a Global).

Mae'r dogfennau isod yn Saesneg yn unig.

Diversity and equal opportunities in television and radio: 2020 methodology (PDF, 351.8 KB)

Diversity and equal opportunities in television and radio: 2020 full questionnaire (PDF, 2.6 MB)

Data rhyngweithiol

Employee diversity profiles for the UK radio and TV industries, 2018-2020

Employee diversity profiles for eight major UK broadcasters, 2018-2020

Qualitative responses from broadcasters to questions on diversity and inclusion, 2020

TV

Diversity and equal opportunities in television: 2019 report (PDF, 2.4 MB)

Amrywiaeth a chyfle cyfartal yn y diwydiant teledu 2019 (PDF, 831.3 KB)

Two members of our Diversity Advisory Panel, the film/TV critic and columnist Ellen E Jones, and the actor, writer and producer David Proud, shared insights on diversity and equal opportunities, based on their experiences as professionals working in the television industry.

Ellen E Jones – film/TV critic and columnist
David Proud – actor, writer and producer
In-focus report

Our in-focus report provides detailed analysis across each of the main five and includes a more comprehensive write-up of the initiatives and strategies they have implemented to tackle under-representation. It also provides similar analysis for a further five major broadcasters.

In-focus report on ten major broadcasters (PDF, 1.5 MB)

UK broadcasting industry slide pack

This series of slides gives the profile of UK-based employees working for UK-licenced broadcasters in 2018/19.

UK broadcasting industry slide pack (PDF, 2.2 MB)

Ofcom's first report on the diversity of freelancers in the television industry

Our diversity of freelancers report draws together the available diversity data on freelancers working in UK television. It also includes reflections from freelancers on how initiatives aimed at improving diversity have impacted their careers.

Diversity in UK television: freelancers (PDF, 1.4 MB)

Methodology

This section outlines the methodology used in carrying out the data collection. All elements of the survey including questionnaire design, fieldwork and analysis were conducted in-house by Ofcom’s market research team.

Methodology (PDF, 461.8 KB)

Radio

Diversity and equal opportunities in radio: 2019 report (PDF, 13.8 MB)

Supporting documents

Crynodeb: amrywiaeth a chyfleoedd cyfartal yn radio (PDF, 5.2 MB)

Diversity and equal opportunities in radio – In-focus report on the main three broadcasters (PDF, 600.3 KB)

Diversity and equal opportunities in radio – Wider industry report (PDF, 355.4 KB)

Diversity and equal opportunities in radio – Methodology (PDF, 366.7 KB)

Diversity and equal opportunities in radio – Survey questionnaire (PDF, 2.9 MB)

TV

Diversity and equal opportunities in television 2018 report (PDF, 4.8 MB)

Amrywiaeth a chyfle cyfartal yn y diwydiant teledu 2018 (PDF, 1.4 MB)

In-focus report on the main five broadcasters (PDF, 1.2 MB)

We asked senior leaders at the main five broadcasters why diversity is important across the TV industry.

Tony Hall, Director General, BBC
Alex Mahon, CEO, Channel 4

Carolyn McCall, CEO, ITV

Stephen van Rooyen, CEO, Sky UK and Ireland

James Currell, Executive Vice President and Managing Director, Viacom UK

UK broadcasting industry report

This report looks at the profile of UK and international based employees working for UK licensed broadcasters in 2017/18.

UK broadcasting industry report (PDF, 1.9 MB)

Methodology

This section outlines the methodology used in carrying out the data collection. All elements of the survey including questionnaire design, fieldwork and analysis were conducted in-house by Ofcom’s market research team.

Methodology (PDF, 4.2 MB)

Radio

Diversity and equal opportunities in radio 2018 (PDF, 1.5 MB)

Diversity and equal opportunities in radio – Methodology (PDF, 4.2 MB)

TV

Diversity and equal opportunities in television 2017 report (PDF, 2.2 MB)

Amrywiaeth a chyfle cyfartal mewn teledu: Adroddiad monitro ar y diwydiant darlledu yn y DU  (PDF, 8.8 MB)

Total industry report

This document looks at the profile of broadcasters across the total UK television industry in 2016. We required broadcasters to complete an information request by questionnaire.

Total television industry (PDF, 2.7 MB)

UK-based broadcasters report

This document provides more in-depth analysis across the UK-based television broadcasters who had 98% or more of their employees based in the UK in 2016. We required all television broadcasters with an Ofcom licence, the BBC and S4C to complete a questionnaire providing us with data on the make-up of their workforce across the three protected characteristics where we have powers to do so: gender, racial group, and disability. In addition, we requested data on other protected characteristics in the Equality Act 2010: age, sexual orientation, religion or belief, pregnancy and maternity, and gender reassignment.

UK-based television industry (PDF, 2.9 MB)

Y diwydiant teledu yn y DU (PDF, 1.2 MB)

Methodology

This section outlines the methodology used in carrying out the data collection. All elements of the survey including questionnaire design, fieldwork and analysis were conducted in-house by Ofcom’s market research team.

Methodology   (PDF, 1.2 MB)

Steps taken by broadcasters to promote equal opportunities

This document summarises some of the key findings from the television broadcasters’ arrangements for promoting equal opportunities. It does not seek to cover all the information that broadcasters provided to us, and they may have more measures in place than they have shared with Ofcom, but instead focuses on the types of initiatives in place and examples of their use.

Yn ôl i'r brig