Hygyrchedd ac amrywiaeth

Rydyn ni eisiau systemau cyfathrebiadau'r DU i fod yn hygrych i bawb.

Mae hyn yn golygu ein bod bob amser yn edrych ar hygyrchedd, amrywiaeth a chynhwysiant yn y meysydd rydym yn eu rheoleiddio. Rydym hefyd yn canolbwyntio ar yr egwyddorion hyn yn ein sefydliad ni.

Yma, gallwch ddod o hyd i'n tudalennau gwe sy'n ymwneud ag hygyrchedd ac amrywiaeth.

Hygyrchedd

DolenDisgrifiad

Hygyrchedd gwefan Ofcom 

Mae Ofcom yn adnabod pwysigrwydd darparu gwefan sy'n hygyrch i bawb, yn cynnwys pobl sydd ag anableddau. 

Ymchwil defnyddioldeb a hygyrchedd  

Mae'r adran hon yn dangos ymchwil Ofcom mewn nifer o feysydd sy'n gysylltiedig â defnyddioldeb ac hygyrchedd. 

Hygyrchedd a gwasanaethau cyfathrebiadau 

Trosolwg o waith Ofcom ar hygyrchedd gwasanaethau cyfathrebiadau ar gyfer pobl anabl. 

Cod mynediad gwasanaethau teledu 

Mae hwn yn nodi beth sy'n rhaid i ddarlledwyr ei wneud i alluogi defnyddwyr â nam ar eu clyw neu eu golwg i gael mynediad i gynnwys Teledu. 

Y sianeli sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau mynediad

Rhestrau o sianeli teledu sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau mynediad mewn blwyddyn benodol.

Adroddiadau gwasanaethau mynediad darlledu teledu 

Mae'r adroddiadau mynediad gwasanaethau hyn yn dangos os ydy darlledwyr yn cyflawni eu hanghenion i wneud eu cynnwys yn hygyrch. 

Hygyrchedd fideo ar-alwad 

Mae'r maes hwn yn cynnwys adroddiadau sy'n egluro i ba raddau gwnaeth gwasanaethau ar-alwad rhaglenni (ODPS), isdeitlau, disgrifiadau sain neu iaith arwyddion. 

Amrywiaeth a chynhwysiant

DolenDisgrifiad

Rhaglen amrywiaeth a chynhwysiant 

Yn Ofcom rydym yn benderfynol ein bod yn hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb o fewn ein sefydliad a'r sectorau ehangach rydym yn eu rheoleiddio.

Trosolwg o waith amrywiaeth Ofcom ar gyfer y flwyddyn 

Trosolwg cryno o'n gwaith i hyrwyddo amrywiaeth o fewn darlledu. 

Adran amrywiaeth a chydraddoldeb mewn darlledu 

Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â sut gall ddarlledwyr wella amrywiaeth eu sefydliadau.

Rhwydweithiau staff a swyddi

DolenDisgrifiad

Rhwydweithiau a grwpiau staff

Me gennym nifer o rwydweithiau i gefnogi staff yn Ofcom. 

Swyddi

Mae Ofcom yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac cefnogi staff gydag anableddau. 

Paneli defnyddwyr

DolenDisgrifiad

Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau (CCP)

Mae'r CCP yn talu sylw arbennig i anghenion pobl bregus; pobl oedrannus; pobl gydag anableddau a busnesau bychan.  

Pwyllgor Cynghori ar Bobl Hŷn a phobl anabl (ACOD)

Mae'r Pwyllgor Cynghori ar Bobl Hŷn a Phobl Anabl yn cynghori Ofcom am faterion sy'n gysylltiedig â'r sectorau cyfathrebiadau a phost sy'n berthnasol i bobl oedrannus ac anabl.