Hygyrchedd ac amrywiaeth

Rydyn ni eisiau i systemau cyfathrebu'r DU i fod yn hygyrch i bawb.

Mae hyn yn golygu ein bod bob amser yn edrych ar hygyrchedd, amrywiaeth a chynhwysiad yn y meysydd rydym yn eu rheoleiddio. Rydym hefyd yn canolbwyntio ar yr egwyddorion hyn yn ein sefydliad ni.

Yma, gallwch chi ddod o hyd i'n tudalennau gwe sy'n ymwneud ag hygyrchedd ac amrywiaeth.

Hygyrchedd

DolenDisgrifiad
Hygyrchedd gwefan Ofcom 
Mae Ofcom yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwefan sy'n hygyrch i bawb, gan gynnwys pobl sydd ag anableddau. 
Ymchwil defnyddioldeb a hygyrchedd  
Mae'r adran hon yn dangos ymchwil Ofcom mewn nifer o feysydd sy'n gysylltiedig â defnyddioldeb ac hygyrchedd. 
Hygyrchedd a gwasanaethau cyfathrebu 
Trosolwg o waith Ofcom ar hygyrchedd gwasanaethau cyfathrebu ar gyfer pobl anabl. 
Cod mynediad gwasanaethau teledu 
Yn nodi'r hyn y mae'n rhaid i ddarlledwyr ei wneud i alluogi defnyddwyr â nam ar eu clyw neu eu golwg i gael mynediad i gynnwys teledu. 
Y sianeli y mae'n ofynnol iddynt ddarparu gwasanaethau mynediad
Rhestrau o sianeli teledu y mae'n ofynnol iddynt ddarparu gwasanaethau mynediad mewn blwyddyn benodol.
Adroddiadau gwasanaethau mynediad darlledu teledu 
Mae'r adroddiadau mynediad gwasanaeth hyn yn dangos a yw darlledwyr yn cyflawni eu hanghenion i wneud eu cynnwys yn hygyrch. 
Hygyrchedd fideo ar-alw
Mae'r maes hwn yn cynnwys adroddiadau sy'n egluro i ba raddau y mae gwasanaethau rhaglenni ar-alw (ODPS), wedi darparu isdeitlau, disgrifiadau sain neu iaith arwyddion. 
Hygyrchedd Canllawiau Rhaglen Electronig (EPG)
Adroddiadau blynyddol ar hygyrchedd canllawiau rhaglen electronig (EPG)

Amrywiaeth a chynhwysiad

DolenDisgrifiad 
Rhaglen amrywiaeth a chynhwysiad
Yn Ofcom rydym yn benderfynol ein bod yn hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb o fewn ein sefydliad a'r sectorau ehangach rydym yn eu rheoleiddio. 
Trosolwg o waith amrywiaeth Ofcom ar gyfer y flwyddyn
Trosolwg byr o'n gwaith i hyrwyddo amrywiaeth ym maes darlledu.
Adran amrywiaeth a chydraddoldeb mewn darlledu 
Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â sut gall ddarlledwyr wella amrywiaeth eu sefydliadau. 

Rhwydweithiau staff a swyddi

DolenDisgrifiad
Rhwydweithiau a grwpiau staff
Me gennym nifer o rwydweithiau i gefnogi staff yn Ofcom. 
Swyddi
Mae Ofcom yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn gyflogwr hyderus o ran anabledd. 

Paneli defnyddwyr

DolenDisgrifiad
Y Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau (CCP)
Mae'r CCP yn talu sylw arbennig i anghenion pobl bregus; pobl oedrannus; pobl gydag anableddau a busnesau bychain.  
Y Pwyllgor Cynghori ar Bobl Anabl a Phobl Hŷn (ACOD)
Mae'r Pwyllgor Cynghori ar Bobl Hŷn a Phobl Anabl yn cynghori Ofcom am faterion sy'n gysylltiedig â'r sectorau cyfathrebiadau a phost sy'n berthnasol i bobl oedrannus ac anabl.