Hygyrchedd ac amrywiaeth

Rydym am i systemau cyfathrebu'r DU i fod yn hygyrch i bawb.

Mae hyn yn golygu ein bod bob amser yn edrych ar hygyrchedd, amrywiaeth a chynhwysiad yn y meysydd rydym yn eu rheoleiddio. Rydym hefyd yn canolbwyntio ar yr egwyddorion hyn yn ein sefydliad ni.

Yma, gallwch chi ddod o hyd i'n tudalennau gwe sy'n ymwneud ag hygyrchedd ac amrywiaeth.

Hygyrchedd

Rhestr o ddolenni sy'n ymwneud â hygyrchedd
DolenDisgrifiad

Hygyrchedd gwefan Ofcom 

Mae Ofcom yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwefan sy'n hygyrch i bawb, gan gynnwys pobl sydd ag anableddau. 

Ymchwil defnyddioldeb a hygyrchedd  

Mae'r adran hon yn dangos ymchwil Ofcom mewn nifer o feysydd sy'n gysylltiedig â defnyddioldeb ac hygyrchedd. 

Hygyrchedd gwasanaethau cyfathrebu 

Trosolwg o waith Ofcom ar hygyrchedd gwasanaethau cyfathrebu ar gyfer pobl anabl. 

Cod mynediad gwasanaethau teledu 

Yn nodi'r hyn y mae'n rhaid i ddarlledwyr ei wneud i alluogi defnyddwyr â nam ar eu clyw neu eu golwg i gael mynediad i gynnwys teledu. 

Y sianeli y mae'n ofynnol iddynt ddarparu gwasanaethau mynediad

Rhestrau o sianeli teledu y mae'n ofynnol iddynt ddarparu gwasanaethau mynediad mewn blwyddyn benodol.

Adroddiadau gwasanaethau mynediad darlledu teledu 

Mae'r adroddiadau mynediad gwasanaeth hyn yn dangos a yw darlledwyr yn cyflawni eu hanghenion i wneud eu cynnwys yn hygyrch. 

Hygyrchedd fideo ar-alw

Mae'r maes hwn yn cynnwys adroddiadau sy'n egluro i ba raddau y mae gwasanaethau rhaglenni ar-alw (ODPS), wedi darparu isdeitlau, disgrifiadau sain neu iaith arwyddion. 

Hygyrchedd Canllawiau Rhaglen Electronig (EPG)

Adroddiadau blynyddol ar hygyrchedd canllawiau rhaglen electronig (EPG)
Cwyno am hygyrchedd gwasanaethau teledu neu ar-alwSut i gwyno am hygyrchedd (gan gynnwys arwyddo, isdeitlo a disgrifiadau sain) ar wasanaethau teledu ac ar-alw

Amrywiaeth a chynhwysiad

DolenDisgrifiad 

Rhaglen amrywiaeth a chynhwysiad

Yn Ofcom rydym yn benderfynol ein bod yn hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb o fewn ein sefydliad a'r sectorau ehangach rydym yn eu rheoleiddio. 

Trosolwg o waith amrywiaeth Ofcom ar gyfer y flwyddyn

Trosolwg byr o'n gwaith i hyrwyddo amrywiaeth ym maes darlledu.

Adran amrywiaeth a chydraddoldeb mewn darlledu 

Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â sut gall ddarlledwyr wella amrywiaeth eu sefydliadau. 

Rhwydweithiau staff a swyddi

DolenDisgrifiad

Rhwydweithiau a grwpiau staff

Me gennym nifer o rwydweithiau i gefnogi staff yn Ofcom. 

Swyddi

Mae Ofcom yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn gyflogwr hyderus o ran anabledd. 

Paneli defnyddwyr

DolenDisgrifiad

Y Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau (CCP)

Mae'r CCP yn talu sylw arbennig i anghenion pobl bregus; pobl oedrannus; pobl gydag anableddau a busnesau bychain.  

Y Pwyllgor Cynghori ar Bobl Anabl a Phobl Hŷn (ACOD)

Mae'r Pwyllgor Cynghori ar Bobl Hŷn a Phobl Anabl yn cynghori Ofcom am faterion sy'n gysylltiedig â'r sectorau cyfathrebiadau a phost sy'n berthnasol i bobl oedrannus ac anabl.