Adroddiad A Chyfrifon Blynyddol Ofcom 2022/23

ADRODDIAD A CHYFRIFON BLYNYDDOL OFCOM 2022/23

Fel rheoleiddiwr y DU, ein gweledigaeth yw sicrhau bod cyfathrebiadau’n gweithio i bawb. Mae'r adroddiad hwn yn nodi sut mae Ofcom wedi perfformio yn erbyn ein hamcanion yn 2022/23, ac effaith ein gwaith ar bobl a busnesau yn y DU.

Ein blwyddyn mewn rhifau

Erbyn Medi 2022, gallai

70%

o gartrefi gael band eang cyfradd gigabit, o'i gymharu â 47% yn 2021

Mae nifer y safleoedd sy'n methu cael band eang digonol wedi gostwng i

435,000

Bu i ni asesu

36,908

o gwynion am raglenni teledu a radio

Bu i ni recriwtio dros

150

o weithwyr newydd wrth baratoi at ddyletswyddau diogelwch ar-lein newydd

Ar ran Trysorlys EM, casglwyd

£1,163m

o ffioedd a chosbau

Rydym wedi torri ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr cyffredinol

60%

o waelodlin 2017/18

Uchafbwyntiau 2022/23

Dogfennau i'w lawrlwytho