Cwynion am Ofcom


Byddwn bob amser yn gwneud ein gorau i ddiwallu anghenion busnesau, defnyddwyr gwylwyr a gwrandawyr.

Ond weithiau mae pethau’n gallu mynd o chwith - neu gallwn fethu â chyrraedd ein safonau uchel.

Os bydd hyn yn digwydd, mae gennym weithdrefnau ar gyfer delio â’ch cwynion.

Cwyno am Ofcom

Os nad ydych yn fodlon â'r ffordd yr ymdriniwyd â'ch cwyn

Mae proses 2 gam i chi ei dilyn os nad ydych yn fodlon gyda’r ffordd yr ymdriniwyd â'ch cwyn, neu gyda'r ymateb cawsoch chi.

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â’r person neu’r tîm a fu’n delio â chi a thrafodwch eich pryderon â nhw’n uniongyrchol. Yn aml, nhw fydd yn y lle gorau i ddeall eich sefyllfa a rhoi esboniad i chi ynghylch beth sydd wedi digwydd.

Os na fydd hyn yn datrys eich pryderon, cysylltwch â swyddfa Ysgrifennydd y Gorfforaeth (corporationsecretary@ofcom.org.uk). Dylech nodi eich sail dros gwyno mor glir a chryno â phosib - ac mae’n helpu os gallwch chi esbonio pam nad ydych chi’n fodlon ar y ffordd y deliwyd â’ch cwyn, neu ar yr ymateb rydych chi wedi’i gael.

Gwneir pob ymdrech i anfon ymateb llawn a chlir cyn pen 20 diwrnod gwaith o dderbyn eich cwyn. Fodd bynnag, nid yw hyn yn derfyn ar ba mor hir mae’n ei gymryd i ddatrys cwynion. Gall y broses gymryd mwy o amser.

Os na allwn ymchwilio’n llawn i’ch cwyn yn ystod y cyfnod hwnnw, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Os byddwch chi’n dal yn anfodlon ar yr ymateb rydych chi wedi’i gael, mae’n bosib y gallwch chi gwyno wrth yr Ombwdsmon Seneddol drwy eich Aelod Seneddol; neu mae’n bosib y byddwch chi’n awyddus i gael cyngor cyfreithiol annibynnol.

Cwyno ynglŷn â'r broses ymgynghori

Os oes gennych gŵyn am y broses ymgynghori, darllenwch ein canllawiau ar ymgynghoriadau Ofcom.

Mae'r rhain yn cynnwys manylion ynghylch sut mae cwyno i Ysgrifennydd y Gorfforaeth (corporationsecretary@ofcom.org.uk)

Dim ond cwynion am sut mae Ofcom wedi rheoli ymgynghoriad penodol gall Ysgrifennydd y Gorfforaeth ymchwilio - er enghraifft, a ydym wedi caniatáu digon o amser i bobl ymateb.

Ni chaiff ymchwilio i sylwedd cynigion polisi. Os oes gennych bryder ynghylch cynigion penodol gan Ofcom, cysylltwch yn uniongyrchol â’r tîm polisi.

Sut ydyn ni'n ymdrin â chwynion

Cwyno am dorri anghenion rheoleiddio, deddfwriaeth amddiffyn defnyddwyr, cyfraith cystadleuaeth neu amod sy'n gysylltiedig â chystadleuaeth mewn trwydded darlledu

Mae'r ddogfen hon yn rhoi cyngor i achwynydd sy'n ystyried eu bod wedi cael eu heffeithio gan reol anghenion rheoleiddiol yn cael ei thorri, deddfwriaeth amddiffyn cwsmeriaid, cystadleuaeth cyfraith neu amod sy'n ymwneud â chystadleuaeth mewn twydded darlledu. Mae hefyd yn darparu gwybodaeth ar gyfer chwythwyr chwiban a chanllawiau ynglŷn â gwneud cais i Ofcom i weithredu ar frys neu i osod mesurau dros dro.

Gweithdefnau ynglŷn ag ymdrin â chwynion, archwiliadau a sancsiynau ar deledu, radio a gwasanaethau fideo ar alw

Mae'r dudalen hon yn amlinellu'r canllawiau mae Ofcom yn eu dilyn pan yn ymdrin â chwynion, archwiliadau a sancsiynau ar ddeunydd darlledu.