Contractau

Newidiadau i dermau ac amodau

Gall darparwyr ffonau a band eang newid telerau contract, ar yr amod eu bod yn rhoi mis o rybudd i chi.

Os bydd eich darparwr yn cynyddu'r pris rydych yn ei dalu bob mis y tu hwnt i’r hyn y cytunoch chi iddo, dylai:

  1. rhoi rhybudd o fis o leiaf i chi o’r cynnydd yn y pris; a
  2. gadael i chi ymadael â’ch contract heb gosb os byddwch chi'n dewis gwneud hynny.

Weithiau, efallai bydd eich darparwr yn codi pris gwasanaethau sydd y tu allan i’ch swm misol arferol. Gallai hyn gynnwys:

  • taliadau crwydro;
  • galwadau rhyngwladol;
  • galwadau i Ymholiadau Rhifau Ffôn;
  • rhifau cyfradd premiwm; neu
  • unrhyw wasanaethau eraill lle codir tâl arnoch ar sail ‘talu am ddefnyddio’.

Os bydd hyn yn digwydd, dylai eich darparwr roi gwybod i chi am y newidiadau, ond efallai na fydd gennych yr hawl i adael eich contract heb gael eich cosbi. Byddech yn gallu gadael heb gael eich cosbi os, er enghraifft, eich bod yn ffonio’r rhifau’n rheolaidd neu’n defnyddio’r gwasanaethau sy’n cael eu gwneud yn ddrutach.

Os na fydd eich darparwr yn caniatáu i chi adael a’ch bod yn meddwl y bydd y cynnydd mewn prisiau yn eich rhoi o dan anfantais oherwydd eich amgylchiadau, neu os oes rheswm arall pam rydych yn meddwl y dylech chi gael yr hawl i ganslo, siaradwch â’ch darparwr a darparu tystiolaeth i gefnogi’ch cais.

Mae gan rai darparwyr gontractau sy’n nodi y bydd y prisiau misol rydych yn eu talu’n cynyddu ar rai adegau yn ystod y contract, er enghraifft cynyddu yn unol â chwyddiant bob blwyddyn. Dylai fod hyn wedi cael ei egluro i chi pan roeddech chi’n llofnodi’r contract ond edrychwch ar delerau eich contract os nad ydych yn siŵr.

Telerau contract teg a thryloyw

Mae’n rhaid i ddarparwyr sicrhau bod telerau eu contract yn deg ac yn dryloyw. Mae gennym reolau ynghylch y math o wybodaeth am gontract y dylech ei chael cyn llofnodi’r contract, fel taliadau allweddol, hyd y contract a’r broses i ganslo.

Sut mae cwyno

Os ydych chi’n credu nad yw eich darparwr wedi rhoi gwybod yn iawn i chi am newidiadau i’ch telerau ac amodau, neu os ydych chi’n credu bod unrhyw delerau ac amodau yn eich contract yn annheg neu na chawsant eu hegluro i chi, cysylltwch ag adran gwasanaeth i gwsmeriaid eich darparwr a chwyno.

Os na fydd eich darparwr yn datrys y broblem, gofynnwch iddo am lythyr sefyllfa ddiddatrys. Bydd hyn yn caniatáu i chi fynd â'ch cwyn at gynllun Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod (ADR).

Mae ADRs yn gweithredu fel cyfryngwr annibynnol. Byddant yn ystyried yr achos o'r ddwy ochr ac yn dod i benderfyniad sy’n deg yn eu barn nhw. Os oes wyth wythnos wedi mynd heibio ers ichi gwyno’n ffurfiol am y tro cyntaf, gallwch gysylltu â chynllun ADR yn uniongyrchol.

Mae dau gynllun ADR: Gwasanaethau’r Ombwdsmon: Cyfathrebiadau, a Chynllun Dyfarnu’r Gwasanaethau Cyfathrebiadau a’r Rhyngrwyd (CISAS). Rhaid i bob darparwr fod yn perthyn i un o’r cynlluniau. Bydd eich darparwr yn dweud wrthych chi pa gynllun mae’n aelod ohono, neu gallwch chi ddefnyddio ein gwiriwr Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod.

Dweud wrth Ofcom

Os ydych chi wedi cael problemau â thelerau ac amodau eich contract ffôn neu fand eang (os ydyn nhw wedi newid neu oherwydd eich bod yn credu eu bod yn annheg), rhowch wybod i ni drwy lenwi ein ffurflen fonitro fer.

Er nad yw Ofcom yn ymchwilio i gwynion unigol, mae eich help chi yn dwyn sylw at broblemau yn hollbwysig i’n gwaith ac efallai byddwn yn ymchwilio i gwmni os bydd data monitro yn dangos bod problem benodol yn bodoli.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?