Diogelu data

Mae'r Ddeddf Diogelu data (DPA) 2018 ar waith i ddiogelu eich data personol.

Os ydych yn credu bod eich manylion wedi'u casglu o ganlyniad i dorri rheolau diogelu data, cysylltwch â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Gallwch hefyd ymweld â'u gwefan am gyngor pellach os oes gennych unrhyw bryderon am ddiogelwch eich gwybodaeth bersonol.

Mae'r ICO yn gyfrifol am orfodi rheoliadau DPA.

Cofnodi galwadau

Mae sawl cyfraith ar gyfer cofnodi galwadau ffôn. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Deddf Rheoleiddio pwerau ymchwilio 2000 (RIPA);
  • Rheoliadau telathrebu (arferion busnes cyfreithlon) (Ymgychu cyfathrebiadau) 2000 (Rheoliadau'r LBP);
  • Deddf Diogelu Data 2018;
  • Rheoliadau telathrebu (diogelu data a phreifatrwydd) 1999;
  • y Ddeddf Hawliau Dynol 1998

Os oes angen help arnoch yn y maes hwn, dylech ofyn am gyngor cyfreithiol. Oherwydd cymhlethdodau'r cyfreithiau dan sylw, nid yw Ofcom mewn sefyllfa i gynnig canllawiau.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?