Ymgynghoriad: Hyrwyddo cystadleuaeth a buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr: Adolygiad o'r Farchnad Telegyfathrebiadau Sefydlog Cyfanwerthol 2021-2026

  • Start: 08 January 2020
  • Status: Closed
  • End: 22 May 2020

Mae angen buddsoddi yn seilwaith telegyfathrebiadau'r DU er mwyn bodloni’r galw cynyddol am fand eang gwibgyswllt, a’r galw yn y dyfodol. Dylai rhwydweithiau band eang y dyfodol ddarparu dewis, gwerth ac ansawdd. Y dull mae Ofcom wedi bod yn ei ddefnyddio i gyflawni hyn yw drwy annog cystadleuaeth rhwng rhwydweithiau gwahanol.

Mae'r ddogfen hon yn egluro ein cynlluniau manwl ar gyfer rheoleiddio o Ebrill 2021 ar gyfer y marchnadoedd telegyfathrebiadau sy'n hanfodol ar gyfer cysylltiadau band eang, symudol a busnes.

Ein nod yw creu'r amodau gorau posibl i gwmnïau fuddsoddi mewn band eang gwib gyswllt fel y gall cwsmeriaid ymhob ran o'r DU fwynhau'r buddion maent yn eu darparu, tra'n amddiffyn cwsmeriaid wrth i'r DU symud at rwydweithiau ffeibr newydd, cyflymach.

Byddwn yn cyhoeddi ein datganiad penderfynu cyn bydd y rheoliadau newydd yn dod i rym yn Ebrill 2021. Nid yw'r adolygiad hwn yn cynnwys ardal Hull fydd yn destun ymgynghoriad arwahân.

Diweddariad 30 Ebrill - ymestyn dyddiad cau ar gyfer ymatebion

Ebrill 1 2020 oedd y dyddiad cau gwreiddiol ar gyfer cyflwyno ymatebion, ond gan fod y pandemig coronafeirws wedi golygu heriau sylweddol i’r diwydiant telegyfathrebiadau, roeddem wedi cyhoeddi ar 24 Mawrth bod dyddiad cau pob ymgynghoriad wedi cael ei atal nes clywir yn wahanol.

Ers hynny, rydym wedi aros mewn cysylltiad agos gyda’r diwydiant. Mae nifer o gwmnïau wedi addasu i ffyrdd newydd o weithio ac mae ganddynt ddarlun cliriach o’u capasiti i gyfrannu at yr adolygiad hwn. Rydym felly’n hyderus y dylai rhanddeiliaid fod mewn sefyllfa i lunio eu hymatebion terfynol cyn bo hir.

Rydym nawr yn derbyn ymatebion i'r ymgynghoriad tan 22 Mai, gan gynnwys unrhyw wybodaeth newydd mae sefydliadau sydd eisoes wedi ymateb yn dymuno ei darparu.


Prif ddogfennau

Annexes 1-23
(PDF File, 3.8 MB)
Lawrlwytho

Dogfennau cysylltiedig

Openreach (Ethernet QoS)
(PDF File, 183.5 KB)
Lawrlwytho

Dogfennau cysylltiedig

Stakeholder clarifications
(PDF File, 143.5 KB)
Lawrlwytho
Vodafone clarification
(PDF File, 200.2 KB)
Lawrlwytho
TalkTalk clarification
(PDF File, 146.6 KB)
Lawrlwytho
loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Adam, G. (PDF File, 72.1 KB) Individual
Advisory Committee for Northern Ireland (PDF File, 152.8 KB) Organisation
Advisory Committee for Scotland (PDF File, 189.3 KB) Organisation
Axione (PDF File, 1.5 MB) Organisation
Borderlands - Cumbria County Council (PDF File, 876.2 KB) Organisation