Ymgynghoriad: Hybu cystadleuaeth a buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr: Adolygiad o'r Farchnad Telegyfathrebiadau Sefydlog Cyfanwerthol 2021-2026

  • Start: 06 November 2020
  • Status: Open
  • End: 08 December 2020

Mae angen buddsoddi yn seilwaith telegyfathrebiadau'r DU er mwyn bodloni’r galw cynyddol am fand eang gwibgyswllt, nawr ac yn y dyfodol. Dylai rhwydweithiau band eang y dyfodol ddarparu dewis, gwerth ac ansawdd. Y dull mae Ofcom wedi bod yn ei ddefnyddio i gyflawni hyn yw drwy annog cystadleuaeth rhwng rhwydweithiau gwahanol.

Mae'r ddogfen hon yn egluro ein cynlluniau manwl ar gyfer rheoleiddio'r marchnadoedd telegyfathrebiadau sy'n hanfodol ar gyfer cysylltiadau band eang, symudol a busnes o fis Ebrill 2021.

Ein nod yw creu'r amodau gorau posibl i gwmnïau fuddsoddi mewn band eang gwibgyswllt fel y gall cwsmeriaid ymhob ran o'r DU fwynhau'r buddion maent yn eu darparu, tra'n amddiffyn cwsmeriaid wrth i'r DU symud at rwydweithiau ffeibr newydd a chyflymach.

Byddwn yn cyhoeddi ein datganiad o benderfyniad cyn y daw'r rheoliadau newydd i rym ym mis Ebrill 2021. Nid yw'r adolygiad hwn yn cynnwys ardal Hull, a fydd yn destun ymgynghoriad ar wahân.

Diweddariad 6 Tachwedd 2020 - ymgynghoriad pellach ar rwymedïau arfaethedig

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi ymgynghoriad pellach (PDF, 494.8 KB) ar rai newidiadau i'n rhwymedïau arfaethedig, yr ydym wedi'u gwneud yn sgil ymatebion i'n hymgynghoriad ym mis Ionawr 2020.

Dyddiad cau yr ymgynghoriad hwn yw 8 Rhagfyr 2020. Rydym yn disgwyl cyhoeddi ein penderfyniad terfynol mewn perthynas â'r adolygiad o'r farchnad telegyfathrebiadau cyfanwerthol sefydlog erbyn 31 Mawrth 2021.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Gofynnir i chi gyflwyno ymatebion gan ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriad (ODT, 50.0 KB).


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
[Response to November consultation] BUUK (PDF File, 144.3 KB) Sefydliad
[Response to November consultation] CityFibre (PDF File, 538.2 KB) Sefydliad
[Response to November consultation] CityFibre (Annex 1) (MS Excel Document, 111.8 KB) Sefydliad
[Response to November consultation] Community Fibre (PDF File, 144.2 KB) Sefydliad
[Response to November consultation] County Broadband (PDF File, 178.9 KB) Sefydliad