Perfformiad y BBC

  • Start: 29 March 2017
  • Status: Closed
  • End: 17 July 2017

O dan y Siarter Brenhinol a'r Cytundeb newydd, mae rheoleiddio’r BBC yn cael ei drosglwyddo o Ymddiriedolaeth y BBC i Ofcom ar 3 Ebrill 2017. Un o gyfrifoldebau canolog Ofcom ydy dal y BBC i gyfrif am gyflawni ei genhadaeth a hyrwyddo ei ddibenion cyhoeddus.

Fel rhan o’n cyfrifoldebau newydd, rhaid i ni gyhoeddi fframwaith gweithredu sy’n cynnwys darpariaethau er mwyn rheoleiddio’r BBC yn effeithiol. Mewn perthynas â pherfformiad y BBC, rhaid i ni osod trwydded weithredu ar gyfer y BBC, a gallwn osod mesurau i asesu perfformiad y BBC. Rhaid i’r drwydded nodi’r amodau rheoleiddio mae modd eu gorfodi rydyn ni’n credu sy’n briodol er mwyn sicrhau bod y BBC yn cyflawni ei ddyletswyddau.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am sylwadau ynghylch ein cynigion ar gyfer:

  1. trwydded weithredu’r BBC, a’r broses ar gyfer ei diwygio yn y dyfodol; a
  2. mesurau perfformiad Ofcom, a’r broses ar gyfer eu diwygio yn y dyfodol.

Ochr yn ochr â’r ymatebion i’r ymgynghoriad hwn, byddwn hefyd yn ystyried cynllun blynyddol interim y BBC, y mae’n rhaid iddo ei gyhoeddi erbyn 3 Gorffennaf 2017. Rydyn ni’n bwriadu cyhoeddi datganiad a fydd yn rhoi ein penderfyniadau, gan gynnwys y drwydded weithredu derfynol, erbyn diwedd mis Medi 2017.


Main documents

Associated documents

loading icon

Responses

Responder name Type
ActionAid (PDF, 55.9 KB) Organisation
Advisory Committee for England (PDF, 427.5 KB) Organisation
Advisory Committee for Northern Ireland (PDF, 47.4 KB) Organisation
Advisory Committee for Scotland (PDF, 128.2 KB) Organisation
An Comunn Gàidhealach (PDF, 873.8 KB) Organisation