Perfformiad y BBC

  • Dechrau: 29 Mawrth 2017
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 17 Gorffennaf 2017

O dan y Siarter Brenhinol a'r Cytundeb cysylltiedig newydd, cafodd rheoleiddio’r BBC ei drosglwyddo o Ymddiriedolaeth y BBC i Ofcom ar 3 Ebrill 2017. Un o gyfrifoldebau canolog Ofcom ydy dal y BBC i gyfrif am gyflawni ei genhadaeth a hyrwyddo ei ddibenion cyhoeddus.

Fel rhan o’n cyfrifoldebau newydd, rhaid i ni gyhoeddi Fframwaith Gweithredu sy’n cynnwys darpariaethau er mwyn rheoleiddio’r BBC yn effeithiol. Mewn perthynas â pherfformiad y BBC, rhaid i ni osod trwydded weithredu ar gyfer y BBC, a gallwn osod mesurau i asesu perfformiad y BBC. Rhaid i’r drwydded nodi’r amodau rheoleiddio mae modd eu gorfodi rydyn ni’n credu sy’n briodol er mwyn sicrhau bod y BBC yn cyflawni ei ddyletswyddau.

Roedden ni wedi ymgynghori ynghylch yr isod rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf 2017:

a) trwydded weithredu ddrafft y BBC, a’r broses ar gyfer ei gosod a’i diwygio yn y dyfodol; a

b) mesurau perfformiad arfaethedig Ofcom ar gyfer y BBC, a’r broses ar gyfer eu gosod a’u diwygio yn y dyfodol.

Mae’r Datganiad hwn yn rhoi ein trwydded weithredu gyntaf ar gyfer y BBC a’n fframwaith perfformiad, ynghyd â’r prosesau ar gyfer gosod a diwygio'r rhain yn y dyfodol. Mae hefyd yn cynnwys Atodiadau manwl sy’n nodi sut rydyn ni wedi ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad a chynllun blynyddol interim y BBC a gafodd ei gyhoeddi ar 3 Gorffennaf 2017.

Y fframwaith gweithredu

Ewch i dudalen fframwaith gweithredu y BBC.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
ActionAid (PDF File, 55.9 KB) Sefydliad
Advisory Committee for England (PDF File, 427.5 KB) Sefydliad
Advisory Committee for Northern Ireland (PDF File, 47.4 KB) Sefydliad
Advisory Committee for Scotland (PDF File, 128.2 KB) Sefydliad
An Comunn Gàidhealach (PDF File, 873.8 KB) Sefydliad