Datganiad: Cefnogi dyfodol di-wifr y DU – Ein strategaeth rheoli sbectrwm ar gyfer y 2020au

  • Dechrau: 04 Rhagfyr 2020
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 26 Chwefror 2021

Datganiad wedi'i gyhoeddi 19 Gorffennaf 2021

Rydym wedi nodi tri maes o ffocws cynyddol sy'n rhan annatod o gyflawni ein gweledigaeth. Mae'r meysydd ffocws newydd hyn yn sefyll ochr yn ochr â'n hymagwedd hirsefydledig at reoli sbectrwm, sy'n dibynnu ar fecanweithiau'r farchnad lle bo'n bosib a'r defnydd o drosolau rheoleiddio fel y bo angen.

Cefnogi arloesedd di-wifr: Ei gwneud hi’n haws byth i amrywiaeth eang o ddefnyddwyr gael gafael ar sbectrwm, a hynny drwy:

  • Ddatgloi mwy o sbectrwm ar gyfer arloesedd cyn bod sicrwydd o ran ei ddefnydd hirdymor yn y dyfodol;
  • Gweithio i gefnogi arloesedd mewn perthynas â thechnolegau diwifr newydd, gan gynnwys drwy ddylanwadu ar safonau a phenderfyniadau rhyngwladol er mwyn iddynt fod yn ddigon hyblyg i gefnogi mathau newydd o ddefnydd;
  • Ehangu ein gwaith i ddeall, cynorthwyo a chyfeirio'r amrywiaeth eang o sefydliadau a allai elwa o dechnolegau di-wifr yn y dyfodol;

Trwyddedu i weddu i wasanaethau lleol a chenedlaethol: Cefnogi amrywiaeth gynyddol o wasanaethau a darparwyr di-wifr drwy ystyried dewisiadau pellach ar gyfer mynediad lleol at sbectrwm wrth awdurdodi mynediad newydd at sbectrwm. Gall mynediad lleol fod yn addas i amrywiaeth o fusnesau a gwasanaethau arbenigol mewn safleoedd fel ffatrïoedd, meysydd awyr a ffermydd anghysbell, nad oes angen iddynt ddefnyddio sbectrwm ar draws y DU gyfan. Gall trwyddedau mwy, gan gynnwys rhai cenedlaethol, gefnogi darpariaeth eang ar gyfer gwasanaethau symudol cyhoeddus.

Hyrwyddo rhannu sbectrwm: Annog defnyddwyr i rannu sbectrwm ag eraill. Wrth i arloesedd arwain at ragor o alw am adnodd sbectrwm cyfyngedig, mae’n bwysicach byth i ddefnyddwyr rannu mynediad ag eraill. Ochr yn ochr â'n hopsiynau awdurdodi hyblyg, gall technoleg helpu drwy ddarparu offer rhannu newydd a chreu cyfleoedd ar gyfer ymagwedd newydd at rannu amleddau uwch. Byddwn yn annog:

  • Defnyddio data gwell a dadansoddiadau mwy soffistigedig wrth asesu amodau rhannu;
  • Gwneud systemau di-wifr yn fwy gwydn yn erbyn ymyriant o’u cymdogion;
  • Cydbwysedd effeithlon rhwng lefel y diogelwch rhag ymyriad a roddir i un gwasanaeth, a’r hyblygrwydd i eraill drawsyrru.

Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
5G New Thinking (PDF File, 489.8 KB) Sefydliad
APWPT (PDF File, 255.5 KB) Sefydliad
ARPAS (PDF File, 144.2 KB) Sefydliad
Arqiva (PDF File, 176.1 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 174.1 KB) Sefydliad