Canllawiau: Amddiffyn mynediad at sefydliadau brys pan fo toriad yn y pŵer ar safle’r cwsmer

  • Dechrau: 24 Mai 2018
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 05 Gorffennaf 2018

Un o swyddogaethau hollbwysig y rhwydwaith ffôn yw caniatáu i bobl gysylltu â’r gwasanaethau brys. Am y rheswm hwn, mae rhwymedigaeth rheoleiddiol ar ddarparwyr cyfathrebiadau yn Amod Cyffredin A3 i gymryd pob mesur angenrheidiol i sicrhau mynediad di-dor at sefydliadau brys i'w cwsmeriaid.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, mae'r ddogfen hon yn cadarnhau canllawiau terfynol Ofcom ynghylch sut gall darparwyr gyflawni eu rhwymedigaethau wrth i gwsmeriaid symud o wasanaethau band eang llinell sefydlog traddodiadol i wasanaethau ffôn drwy gysylltiad band eang (a elwir yn brotocol llais dros y rhyngrwyd (VoIP)). Nid yw’r gofynion sylfaenol wedi newid ac nid bwriad y canllaw yw bod yn ganllaw pendant ar sut dylai darparwyr gydymffurfio â'r rhwymedigaethau. Yn hytrach, mae'r canllaw yn nodi disgwyliadau Ofcom yng nghyswllt y mesurau a ddylai fod ar waith i sicrhau bod cwsmeriaid sy’n gwneud galwadau dros fand eang yn gallu gwneud galwadau brys os oes toriad yn y pŵer ar eu safle. Mae’r canllaw ar ffurf pedair Egwyddor i ddarparwyr eu dilyn.

Gan ystyried amgylchiadau penodol pob achos, bydd Ofcom yn ystyried sut mae darparwyr yn talu sylw i'r pedair Egwyddor yma wrth asesu a ydynt yn cyflawni eu rhwymedigaethau.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
9 Group (PDF File, 150.6 KB) Sefydliad
Broadband Stakeholder Group (PDF File, 134.2 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 596.4 KB) Sefydliad
BUUK (PDF File, 186.6 KB) Sefydliad
Chare, Mr M (PDF File, 245.9 KB) Ymateb