Datganiad: Cynllun Gwaith Ofcom 2021/22

  • Dechrau: 11 Rhagfyr 2020
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 05 Chwefror 2021

Datganiad wedi'i gyhoeddi 26 Mawrth 2021

Roedd gwasanaethau cyfathrebu dibynadwy o ansawdd uchel yn bwysicach nag erioed trwy gydol 2020/2021. Bydd y gwasanaethau hyn yn parhau i fod yn rhan hanfodol o fywydau pobl wrth i'r DU ddod allan o bandemig y coronafeirws ac am flynyddoedd i ddod.

Yn sgil ymgynghori a fu'n cynnwys cyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus, mae Ofcom heddiw wedi amlinellu ei flaenoriaethau strategol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Blaenoriaethau strategol Ofcom ar gyfer 2021/2022

  • Buddsoddi mewn rhwydweithiau cryf a diogel. Cefnogi buddsoddiad parhaus mewn band eang cyflymach a rhwydweithiau symudol o ansawdd gwell. Gan gynnwys cydweithio â diwydiant i sicrhau bod rhwydweithiau cyfathrebu hanfodol y DU yn ddiogel, yn gadarn ac yn wydn.
  • Cael cysylltiad i bawb. Gweithio i sicrhau y gall pobl a busnesau gael mynediad i wasanaethau cyfathrebu allweddol - gan gynnwys yn y lleoliadau anoddaf eu cyrraedd. Gan gynnwys monitro darpariaeth y gwasanaeth band eang cyffredinol a'r Rhwydwaith Gwledig a Rennir. Byddwn yn gweithio hefyd i sicrhau bod y gwasanaeth post cyffredinol yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol.
  • Tegwch i gwsmeriaid. Parhau â'n gwaith i sicrhau y gall cwsmeriaid band eang, ffôn a theledu – yn enwedig y rhai sy'n agored i niwed – siopa o gwmpas yn hyderus, newid yn hwylus a chael eu trin yn deg.
  • Cefnogi a datblygu darlledu yn y DU. Cefnogi sector cyfryngau bywiog y DU, gan gynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus, a helpu nhw i ddiwallu anghenion newidiol gwylwyr a gwrandawyr. Byddwn yn parhau i fonitro ac adrodd ar berfformiad y BBC hefyd.
  • Paratoi i reoleiddio niwed ar-lein. Byddwn yn rheoleiddio llwyfannau rhannu fideos a sefydlir yn y DU, o dan y drefn newydd. Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau iddi fwriadu penodi Ofcom fel rheoleiddiwr niwed ar-lein ac rydym yn paratoi at y rôl gynlluniedig newydd hon.

Byddwn hefyd yn cymryd camau i sicrhau ein bod mewn sefyllfa dda i gyflawni ein dyletswyddau newydd nawr ac yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys:

  • Cryfhau Ofcom at y dyfodol. Gan fod ein sectorau a'n sgiliau wedi'u siapio'n gynyddol gan wasanaethau ar-lein, byddwn yn esblygu ein sgiliau, yn datblygu dulliau gweithio blaengar ac yn adeiladu gweithlu amrywiol sy'n adlewyrchu'r DU gyfan.
  • Datblygu partneriaethau newydd. Byddwn yn datblygu partneriaethau domestig a rhyngwladol newydd - ac yn adeiladu ar y rhai sydd gennym eisoes - gyda rheoleiddwyr, y byd academaidd, llywodraethau, diwydiant a sefydliadau ar draws y sectorau a reoleiddiwn.

Mae'r Cynllun Gwaith hefyd yn cynnwys ein rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn nesaf, sy'n esbonio'r gweithgareddau allweddol y byddwn i gyd yn ymgymryd â nhw dros y 12 mis nesaf ar draws ein gwaith i gyd.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Adam, G (PDF File, 101.9 KB) Ymateb
Advisory Committee for Northern Ireland (PDF File, 363.4 KB) Sefydliad
Advisory Committee for Wales (PDF File, 142.5 KB) Sefydliad
Andrew Croome (PDF File, 58.0 KB) Ymateb
Archer, R (PDF File, 143.5 KB) Ymateb