Ymgynghoriad: Diogelu'r rhai sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio

  • Dechrau: 29 Gorffennaf 2019
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 23 Medi 2019

Mae’r ddogfen hon yn cynnig rheolau newydd i fynnu bod darlledwyr yn sicrhau eu bod yn rhoi ‘gofal dyladwy’ i bobl sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio, gan ymestyn y mesurau amddiffyn a oedd eisoes mewn grym.

Mae gan Ofcom reolau’n barod yn y Cod Darlledu sy’n rhoi cyfrifoldebau ar ddarlledwyr o ran y bobl sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni, yn ogystal â chanllawiau penodol ar y ‘gofal dyladwy’ sy’n angenrheidiol i blant dan 18 oed sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae mwy o onestrwydd a phryder wedi bod mewn cymdeithas am iechyd meddwl a llesiant. Mae Ofcom hefyd wedi gweld cynnydd graddol yn y cwynion ynghylch pryder am les a llesiant pobl sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni.

Yn y cyd-destun hwn, rydym wedi bod yn adolygu ein mesurau amddiffyn ar gyfer y rheini sy’n cymryd rhan, a p’un a ddylid ymestyn y mesurau hynny i adlewyrchu lefel y diogelwch a roddir i blant dan ddeunaw oed. Ers i ni ddechrau edrych ar y materion hyn, mae digwyddiadau’n ymwneud â chanslo’r rhaglen Jeremy Kyle ar ITV ym mis Mai 2019 – a'r lefelau uchel o bryder cyhoeddus ynghylch agweddau o raglenni realaeth a mathau eraill o raglenni – wedi tanlinellu pwysigrwydd ein hadolygiad.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
A+E Networks EMEA (PDF File, 109.8 KB) Organisation
AudioUK (PDF File, 125.5 KB) Organisation
Autonomous Non-Profit Organisation (ANO) TV Novosti (PDF File, 186.9 KB) Organisation
Channel 4 (PDF File, 553.9 KB) Organisation
COBA (PDF File, 179.2 KB) Organisation