Datganiad: Ymagwedd Ofcom at orfodi - diwygio'r Canllawiau Gorfodi Rheoleiddio

  • Dechrau: 24 Mai 2022
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 19 Gorffennaf 2022

Mae ein Canllawiau Gorfodi Rheoleiddio'n amlinellu sut fydd Ofcom yn mynd ati i orfodi gofynion rheoleiddio a chyfraith diogelu defnyddwyr mewn perthynas â'r diwydiannau rydym yn gyfrifol amdanynt. Gan ddilyn ein hymgynghoriad ar newidiadau arfaethedig i'r canllawiau ym mis Mai 2022, rydym wedi penderfynu gwneud rhai newidiadau i ddiweddaru a symleiddio'r canllawiau.

Ehangu'r Canllawiau Gorfodi Rheoleiddio i gynnwys pwerau gorfodi newydd. Rydym wedi diwgio'r canllawiau i ymdrin â gweithgarwch gorfodi Ofcom mewn tri maes newydd:

  • rhwymedigaethau a osodir ar lwyfannau rhannu fideos o dan Ran 4B Deddf Cyfathrebiadau 2003;
  • gofynion a osodir ar weithredwyr gwasanaethau hanfodol ar gyfer yr is-sector seilwaith digidol o dan Reoliadau Systemau Gwybodaeth a Rhwydweithiau 2018; a'r
  • fframwaith diwygiedig ar gyfer diogelu cadernid a chydnerthedd rhwydweithiau a gwasanaethau telathrebu yn y DU fel y nodir yn Neddf Telegyfathrebiadau (Diogelwch) 2021.

Ailstrwythuro'r Canllawiau Gorfodi Rheoleiddio i'w gwneud yn haws eu dilyn. Rydym wedi symud llawer o'r deunydd a oedd wedi'i gynnwys yn flaenorol mewn troednodiadau technegol a chyfreithiol ategol i atodiadau sy'n benodol i gyfundrefn, er mwyn ei gwneud yn haws deall sut y cymhwysir yr ystod o bwerau gorfodi gwahanol Ofcom. Mae'r adran ar setlo hefyd wedi'i symleiddio.

Diweddaru ac egluro testun y Canllawiau Gorfodi Rheoleiddio i adlewyrchu ein profiad o gynnal ymchwiliadau yn ymarferol. Mae ehangder ein dyletswyddau rheoleiddio yn golygu y gall yr ymagwedd weithdrefnol briodol amrywio o achos i achos. Rydym wedi gwneud diwygiadau i'r canllawiau sydd â'r bwriad o:

  • gydnabod lle y mae'r ystod ehangach o bwerau rheoleiddio yn gosod rhwymedigaethau gweithdrefnol gwahanol ar Ofcom;
  • adlewyrchu ein profiad bob dydd o ymchwiliadau gorfodi; a
  • dileu ailadrodd ac egluro'r camau gweithdrefnol y bwriadwn eu dilyn.

Cynnwys gwybodaeth am atebolrwydd sifil am dorri gofynion rheoleiddio. Mewn rhai amgylchiadau, gall personau sy'n cael colled neu ddifrod o ganlyniad i dorri gofynion rheoleiddio a osodwyd gan Ofcom ddwyn achos yn uniongyrchol yn erbyn y cwmni perthnasol, ond yn gyntaf mae'n rhaid iddynt gael caniatâd gan Ofcom i wneud hynny. Mae'r Canllawiau Gorfodi Rheoleiddio'n cynnwys esboniad o'r broses ar gyfer gwneud cais am ganiatâd yn y canllawiau a sut y bydd Ofcom yn ymdrin â cheisiadau o'r fath.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BT Openreach (PDF File, 90.7 KB) Sefydliad
BUUK Infrastructure (PDF File, 417.8 KB) Sefydliad
The Federation of Communication Services (FCS) (PDF File, 121.9 KB) Sefydliad
Zzoomm (PDF File, 183.8 KB) Sefydliad