Datganiad: Strategaeth sbectrwm y gofod

  • Dechrau: 15 Mawrth 2022
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 24 Mai 2022

Datganiad wedi'i gyhoeddi 10 Tachwedd 2022

Mae'r ddogfen hon yn disgrifio strategaeth ar ei newydd wedd gan Ofcom ar gyfer rheoli sbectrwm radio a ddefnyddir gan sector y gofod. Rydym am sicrhau bod digon o sbectrwm ar gael i sicrhau hyd yn oed yn fwy o fanteision yn y dyfodol, ac ar yr un pryd sicrhau bod sbectrwm yn cael ei ddefnyddio'n effeithlon. Mae hyn yn cynnwys cyflawni cydbwysedd cywir rhwng galluogi gwasanaethau newydd ac arloesol a sicrhau y gall gwasanaethau gwerthfawr presennol barhau.

I wneud hyn, byddwn yn ffocysu ein gweithgareddau ar dri maes.

  • Cyfathrebiadau – Bydd gennym ffocws cryf ar y cyfleoedd a'r heriau sy'n deillio o systemau lloeren NGSO. Rydym wedi cyflwyno fframwaith trwyddedu NGSO newydd yn y DU a byddwn yn mynd ar drywydd gwelliannau i reolau NGSO rhyngwladol. Byddwn ni'n ystyried darparu mynediad at fwy o sbectrwm i alluogi darparu gwasanaethau band eang lloeren cyflymder uwch i fwy o fusnesau a phobl.
  • Arsylwi a llywio'r ddaear – Yng ngoleuni defnydd cynyddol sector y gofod o sbectrwm, byddwn yn sicrhau bod lloerenni arsylwi'r Ddaear a gorsafoedd Daear y DU sy'n eu cynnal wedi'u hamddiffyn yn briodol rhag ymyriant niweidiol. Rydym am iddynt barhau i fod o fudd i sectorau fel amaethyddiaeth, y gwasanaethau brys, monitro'r hinsawdd a rhagweld y tywydd tra'n caniatáu i wasanaethau eraill gael mynediad at sbectrwm.
  • Deall a galluogi mynediad i'r gofod – O ystyried y nifer o loerenni, a hynny'n codi'n gyflym, sydd mewn orbit, byddwn yn chwarae ein rôl wrth gefnogi'r cyrff sy'n gyfrifol am ddelio â materion fel malurion gofod a mynediad diogel i'r gofod; er enghraifft, drwy ystyried gofynion mynediad sbectrwm ar gyfer radar i dracio gwrthrychau yn y gofod.

Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Access Partnership (PDF File, 113.2 KB) Sefydliad
Amazon (PDF File, 355.5 KB) Sefydliad
Arqiva (PDF File, 164.8 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 129.2 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 146.8 KB) Sefydliad