Datganiad: Newyddion plant y BBC a rhaglenni gwreiddiol sy'n cael eu darlledu am y tro cyntaf yn y DU

  • Dechrau: 15 Tachwedd 2019
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 13 Rhagfyr 2019

Mae'r ddogfen hon yn egluro penderfyniadau terfynol Ofcom yn dilyn cais gan y BBC i newid ei Drwydded Weithredu er mwyn iddo allu cyflawni ei ymrwymiadau newyddion a chynnwys newydd i blant drwy gynyddu ei ddarpariaeth ar-lein. Mae hyn yn dilyn ymgynghoriad a gyhoeddwyd gennyn ni ym mis Tachwedd 2019 yn nodi ein safbwyntiau cychwynnol.

Mae ein hymchwil yn dangos bod plant yn gwylio mwy o gynnwys ar-lein, tra bod cyrhaeddiad teledu llinol, ar set deledu yn parhau i ostwng ymysg plant. Mae'r dystiolaeth hefyd yn dangos bod y tueddiadau hyn wedi parhau yn ystod pandemig Covid-19. O ystyried y newidiadau hyn mewn arferion cyfryngau plant, mae'n gwneud synnwyr i'r BBC ddarparu mwy o gynnwys ar-lein. Dylai hyn helpu'r BBC i ymgysylltu'n well gyda'i gynulleidfaoedd ieuengaf, sy'n hanfodol ar gyfer ei lwyddiant yn y dyfodol.

Mae'r BBC yn cydnabod hyn ac yn 2019 cyflwynodd gais i Ofcom ynghylch sut gallai ymgysylltu'n well gyda phlant drwy ei wasanaethau ar-lein. I allu bwrw ymlaen gyda'r cynlluniau hyn, gofynnodd y BBC am newidiadau i'r Drwydded Weithredu. Penderfynom ni dderbyn cais y BBC am newidiadau ond gyda mesurau diogelu pwysig ychwnaegol.

Nodwn ein bod ni wedi bwriadu gwneud ein penderfyniad yn gynharach yn y flwyddyn er mwyn i’r newidiadau allu dod i rym erbyn 1 Ebrill 2020, dechrau ein cyfnod adrodd 2020/21 i’r BBC. Ond, gwnaeth Ofcom benderfynu gohirio gwneud unrhyw benderfyniadau ymgynghoriadau nad oeddent yn hanfodol ar ddechrau’r cyfnod cyfyngiadau symud. Ar wahân, cyhoeddodd yn BBC ei fwriad o gadw ei amserlen newyddion plant presennol trwy ddechrau’r cyfnod clo.Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
'Save Newsround' responses (PDF File, 69.5 KB) Ymateb
BBC (PDF File, 233.7 KB) Sefydliad
Beveridge, R (PDF File, 66.2 KB) Ymateb
British Film Institute (BFI) (PDF File, 137.2 KB) Sefydliad
Commercial On-Demand and Broadcasting Association (COBA) (PDF File, 113.0 KB) Sefydliad