20 Ebrill 2020

Penderfyniadau Ofcom ar raglenni diweddar yn cynnwys David Icke ac Eamonn Holmes

Cyfweliad David Icke ar London Live yn torri rheolau darlledu

Mae Ofcom wedi rhoi sancsiwn heddiw (PDF, 455.7 KB) ar ESTV ar ôl i gyfweliad gyda David Icke ar sianel teledu leol London Live ddarlledu cynnwys a allai fod yn niweidiol am y pandemig Coronafeirws.

Canfu ein hymchwiliad fod David Icke wedi mynegi safbwyntiau a allai achosi llawer o niwed i wylwyr yn Llundain yn ystod yr argyfwng. Roeddem yn poeni’n benodol am ei sylwadau a oedd yn bwrw amheuaeth am y cymhellion a oedd y tu ôl i’r cyngor iechyd swyddogol i ddiogelu’r cyhoedd rhag y feirws.

Ni chafodd yr honiadau hyn eu herio rhyw lawer yn ystod y cyfweliad hir a oedd wedi para am 80 munud a chafodd yr honiadau eu gwneud heb gefnogaeth unrhyw dystiolaeth wyddonol. Er ein bod yn cydnabod bod gan David Icke hawl i arddel ac i fynegi’r safbwyntiau hyn, roeddent mewn perygl o achosi niwed sylweddol i wylwyr a allai fod yn arbennig o agored i niwed adeg y darllediad.

Mae Ofcom yn pwysleisio nad oes gwaharddiad ar ddarlledu safbwyntiau sy’n herio neu sy’n wahanol i safbwyntiau awdurdodau swyddogol ar wybodaeth iechyd y cyhoedd. Fodd bynnag, wrth ddarlledu safbwyntiau dadleuol iawn David Icke, a’r rheini heb sail wyddonol, heb eu herio’n ddigonol neu heb eu gosod mewn cyd-destun iawn, methodd ESTV yn ei gyfrifoldeb i sicrhau bod gwylwyr yn cael eu diogelu’n ddigonol. O ganlyniad, rydym yn rhoi cyfarwyddid i London Live ddarlledu crynodeb o’n canfyddiadau ar ddyddiad ac ar ffurf a bennir gan Ofcom.

Rydym nawr hefyd yn ystyried a ddylid gosod sancsiwn arall. Er bod y Trwyddedai wedi derbyn y Cyfarwyddyd, mae o'r farn y byddai unrhyw sancsiwn pellach yn anghymesur. Mae gan y Trwyddedai gyfle i gyflwyno sylwadau i Banel Sancsiynau Ofcom cyn i'r Panel wneud penderfyniad terfynol.

Cwynion ynghylch This Morning -canllawiau wedi’u cyflwyno

Ar wahân, mae Ofcom wedi pwyso a mesur y cwynion (PDF, 285.3 KB) am sylwadau a wnaed gan Eamonn Holmes ar raglen This Morning ar ITV a oedd yn ymwneud â chamwybodaeth am Covid-19 a thechnoleg 5G.

Yn ein barn ni roedd sylwadau amwys Eamonn Holmes yn annoeth, ac yn bygwth tanseilio ymddiriedaeth y gwylwyr mewn cyngor gan awdurdodau cyhoeddus a thystiolaeth wyddonol a oedd wedi cael ei phrofi. Roedd ei ddatganiadau’n sensitif iawn hefyd yng nghyd-destun yr ymosodiadau diweddar ar fastiau ffonau symudol yn y DU o ganlyniad i honiadau ffug a oedd yn cysylltu technoleg 5G â’r feirws.

Rydym wedi ystyried y cyd-destun a roddwyd gan Alice Beer, Golygydd Defnyddwyr This Morning, wnaeth wadu’n gryf y theorïau a oedd yn cysylltu Covid-19 â 5G yn gynharach yn y rhaglen; y capsiwn amlwg ar y sgrin a oedd yn datgan mai ‘newyddion ffug’ am Covid-19 oedd gwraidd y drafodaeth; a’r datganiad ar yr awyr a roddwyd gan Mr Holmes y diwrnod canlynol. O ystyried y ffactorau hyn, rydyn ni wedi cyflwyno canllawiau i ITV a’i gyflwynwyr.

Mae gan ddarlledwyr ryddid golygyddol i drafod ac i herio’r dull gweithredu sy’n cael ei ddilyn gan yr awdurdodau cyhoeddus mewn perthynas ag argyfwng iechyd cyhoeddus fel y Coronafeirws. Fodd bynnag, mae’n rhaid rhoi mewn cyd-destun y trafodaethau am honiadau a theorïau nad ydynt wedi cael eu profi ac a allai danseilio ymddiriedaeth eu gwylwyr yn yr wybodaeth iechyd y cyhoedd swyddogol, er mwyn sicrhau bod y gwylwyr yn cael eu diogelu. Mae’r cyfrifoldebau hyn yn arbennig o bwysig ar adeg pan mae digwyddiadau parhaus -fel yr ymosodiadau yn erbyn mastiau ffonau symudol yn y DU -yn peri risg sylweddol i’r cyhoedd.

See also...