Gwella eich cyflymderau band eang yn y cartref

25 Mawrth 2020

Mae llawer o bobl yn dibynnu ar wasanaeth band eang dibynadwy a chyflym. Ond weithiau gallai eich gwasanaeth fethu cynnig y cyflymderau sydd eu hangen arnoch, neu cafodd eu haddo i chi pan wnaethoch chi arwyddo’r cytundeb.

Yn gyntaf, meddyliwch am y cyflymderau sydd eu hangen arnoch, wedi’u seilio ar eich anghenion. Mae ein gwefan Gwella eich Gwesanaeth yn gallu’ch helpu i benderfynu pa wasanaeth sydd orau i chi.

Beth gallwch chi wneud gyda gwahanol fathau o fand eang

Os ydy eich cyflymder yn gostwng yn is na’r lefel cafodd ei addo gan eich darparwr, yna mae ganddynt fis i wella perfformiad neu bydd yn rhaid iddyn nhw dderbyn eich bod yn gallu gadael heb gosb.

Ond mae yna gamau ymarferol eraill gallwch chi eu cymryd i wella cyflymder a pherfformiad eich gwasanaeth.

Mae nifer o bethau’n gallu effeithio ar eich cysylltiad band eang.

Mae pellter eich cartref o'r gyfnewidfa ffôn, ar ba amser o'r dydd rydych chi'n mynd ar-lein a faint o bobl sy'n eich cartref sy'n defnyddio'r rhyngrwyd ar yr un pryd -gall pob un o'r rhain arafu eich cysylltiad chi. Neu, efallai bod problem gyda’ch cysylltiad neu nad yw eich dyfais wedi'i gosod yn gywir.

Gallai’r awgrymiadau canlynol helpu i wella’ch cyflymder.

Profwch gyflymder eich llinell

Bydd hyn yn dangos pa gyflymder rydych chi'n ei gael mewn gwirionedd. Gallwch redeg prawf cyflymder gan ddefnyddio ein gwiriwr symudol a band eang Gwnewch brofion yn ystod rhai diwrnodau a gwiriwch ar wahanol adegau o’r dydd.

Cysylltwch â’ch darparwr band eang

Os oes gennych chi broblem â’ch cysylltiad, cysylltwch â’ch darparwr yn gyntaf. Dylai allu eich helpu i ddatrys beth sy’n achosi hyn a sut gallech chi ei drwsio.

Gall ddyfeisiau penodol ymyrryd â’ch llwybrydd

Mae lampiau halogen, switshys diffodd, uwchseinyddion stereo neu gyfrifiaduron, goleuadau tylwyth teg, setiau teledu neu sgrinau’n gallu effeithio ar y llwybrydd. Cadwch eich llwybrydd yn ddigon pell o ddyfeisiau eraill, yn cynnwys y rhai sy’n gweithredu’n ddiwfir, fel ffonau heb wifren neu fonitor babanod. Gosodwch y llwybrydd ar fwrdd neu silff yn hytrach nag ar y llawr a chadwch e ymlaen.

Uwchraddiwch eich llwybrydd

Os oes gennych hen lwybrydd neu os yw eich linell yn datgsysylltu'n rheolaidd, efallai bydd o fudd i chi uwchraddio. Cysylltwch gyda'ch darparwr i drafod ymhellach.

Rhowch gynnig ar gysylltiad gwifr yn lle diwifr

Defnyddiwch gebl Ethernet i gysylltu eich cyfrifiadur â’ch llwybrydd yn syth yn hytrach na defnyddio Wi-Fi. Cebl rhwydweithio cyfrifiadurol yw cebl Ethernet a ddylai roi cysylltiad cyflymach a mwy dibynadwy i chi.

Rhowch derfyn ar ymyriant llinell ffôn

Gallai unrhyw ymyriant ar eich llinell ffôn arafu eich band eang. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi’r prif soced ffôn diweddaraf ar gyfer eich cartref a phlygiwch ficrohidlyddion ym mhob soced ffôn yn eich cartref. Maent yn edrych fel blychau bach gwyn ac yn hollti’r signalau ffôn a band eang fel nad ydynt yn effeithio ar ei gilydd.

Plygiwch eich llwybrydd yn syth i soced eich prif ffôn

Ceisiwch beidio â defnyddio ceblau estyniad ffôn - gall ceblau achosi ymyriant a allai arafu eich cyflymder. Os oes yn rhaid i chi ddefnyddio cebl estyniad, defnyddiwch gebl newydd o ansawdd uchel sydd â’r hyd lleiaf posib. Mae ceblau sydd mewn coil neu mewn clymau hefyd yn gallu effeithio ar gyflymder.