Gwella eich darpariaeth symudol dan do


Mae rhai pobl weithiau’n cael trafferth derbyn signal symudol cryf dan do, sy’n golygu eu bod o bosib yn colli’r cyfle i gadw mewn cysylltiad.

Efallai hefyd eu bod yn ei chael hi’n anodd prynu nwyddau a gwasanaethau ar-lein os nad ydynt yn gallu derbyn negeseuon testun yn rhwydd, oherwydd mae rhai banciau a chwmnïau cardiau debyd neu gredyd yn defnyddio’r cam hwn i dynhau eu mesurau diogelwch.

Mae'r ddarpariaeth anghyson mewn rhai ardaloedd yn golygu bod pobl yn cael trafferth gwneud galwadau ffôn symudol neu fynd ar-lein ar eu ffonau symudol. Hefyd, mae'r deunyddiau sy'n cael eu defnyddio wrth adeiladu rhai cartrefi a busnesau'n gallu effeithio ar y signal dan do, er enghraifft toeon llechi a waliau trwchus traddodiadol yn ogystal â gwydr ffenestri modern a deunyddiau inswleiddio.

Pa ddarparwr sy’n rhoi'r signal gorau yn eich ardal chi?

Mae’n bosib y byddai gwahanol ddarparwyr yn gallu cynnig signal cryfach yn eich ardal chi, a thrwy hynny ddarparu gwell signal dan do.

Mae gwiriwr darpariaeth Ofcom sydd ar gael yn Gymraeg yn cynnig gwybodaeth am wasanaethau band eang a’r ddarpariaeth ddisgwyliedig gan ddarparwyr symudol mewn lleoliadau gwahanol.

Datrys y broblem

Weithiau, efallai byddwch yn gallu cael signal symudol da allan yn yr awyr agored ond nid o dan do. Yn ffodus, mae gwahanol ffyrdd o ddatrys hyn fel y gwelir isod

Mae rhai atebion yn gallu bod yn syml. Er enghraifft, os ydych chi'n cael trafferth derbyn negeseuon testun i gwblhau trafodion ar-lein, efallai y gallech dderbyn galwad ar eich ffôn cartref neu ddefnyddio ap ar eich ffôn clyfar. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan UK Finance.

Ffonio drwy Wi-fi-os yw eich signal symudol yn wan dan do ond bod gennych dderbyniad wi-fi da

Mae rhai darparwyr symudol yn cynnig galw drwy wi-fi. Mae hyn yn eich galluogi i gysylltu i'ch band eang i wneud galwadau a gwneud galwadau dros y rhwydwaith symudol. Mae modd ffonio drwy wi-fi mewn llefydd sydd yn cynnig cyswllt wi-fi cyhoeddus.

Mae ffonio drwy wi-fi yn bosibl ar gyfer llawer o ffonau clyfar ac mae'n eich galluogi i ddefnyddio'ch ffôn heb orfod llwytho unrhyw apiau ychwanegol i lawr. Efallai bydd angen i chi gysylltu gyda'ch darparwr symudol i roi'r gwasanaeth hwn ar waith.

Fel arfer, mae’r galwadau wedi’u cynnwys fel rhan o’ch lwfans munudau arferol. Bydd unrhyw alwadau y tu hwnt i’ch tariff yn cael eu bilio ar y gyfradd safonol.

Mae rhai cyfyngiadau gyda galwadau drwy wi-fi. Nid oes gan bawb ffôn neu becyn sy'n caniatáu iddynt wneud hyn, neu efallai bydd rhai yn cael trafferth cysylltu â rhwydweithiau cyhoeddus. Mae gorfod rhoi cyfrinair hefyd yn rhwystr i rai. Hefyd, gofynnwch i’ch darparwr a yw’n bosib anfon a derbyn negeseuon SMS drwy ddefnyddio signal wi-fi.

Dyfeisiau cryfhau signal dan do – yn addas ar gyfer y rheini sydd â chysylltiad band eang eithaf da

Mae rhai darparwyr yn cynnig cyfarpar cryfhau signal symudol i gwsmeriaid sy'n cael trafferth derbyn signal cryf dan do.

Teclynnau bach yw’r rhain sy’n cysylltu â rhwydwaith eich darparwr symudol drwy eich cysylltiad band eang. Fel arfer, rydych chi’n eu plygio i mewn i soced pŵer a’u cysylltu â'ch llwybrydd band eang drwy gebl.

Gall hwn fod yn ateb addas i gwsmeriaid ffonau symudol sydd â gwasanaeth band eang da ond sydd â signal gwan dan do.

Holwch eich darparwr gwasanaeth symudol i weld a ydyn nhw’n cynnig dyfeisiau cryfhau, ond cofiwch, mae’n bosib y bydd rhaid i chi dalu amdanynt. Mae prisiau’n amrywio o £70 i £140.

Bydd teclynnau cryfhau signal dan do yn defnyddio eich cysylltiad band eang i ddarparu signal symudol dan do

Peidiwch â chamgymryd dyfeisiau cryfhau dan do (indoor boosters) am ddyfeisiau mwyhau (repeaters). Mae teclynnau mwyhau yn chwyddo’r signal a geir y tu allan i adeilad i wella’r signal dan do. Nid oes rhaid iddynt gael cysylltiad band eang fel sydd ei angen ar ddyfeisiau cryfhau ac fel arfer maen nhw’n fwy o faint.

Hyd at yn ddiweddar, roedd cyfyngiadau llym ar ddefnyddio dyfeisiau mwyhau. Fodd bynnag, mae Ofcom wedi llacio’r rheolau ac mae hawl defnyddio mathau penodol o ddyfeisiau mwyhau erbyn hyn.

Cofiwch - mae’n annhebygol bod ein rheolau ni yn caniatáu defnyddio dyfeisiau mwyhau sy’n honni eu bod yn ‘fand llydan’ neu'r rheini sy’n chwyddo signalau o fwy nag un gweithredwr ar y tro, felly gallai fod yn anghyfreithlon defnyddio dyfeisiau o’r fath. Dylech chi ddim ond prynu dyfeisiau mwyhau gyda marc ‘CE’ arnynt.

Cewch gyngor am ddyfeisiau mwyhau ar wefan Ofcom.

Bydd teclynnau mwyhau yn defnyddio signal boddhaol yn yr awyr agored i wella'r signal