Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Dyfodol gwasanaethau teleffon sefydlog

22 Chwefror 2019

Bydd rhwydweithiau telegyfathrebu'r DU yn mynd drwy newid sylweddol yn y blynyddoedd nesaf, wrth i'r cwmnïau sy'n eu rhedeg fynd ati i uwchraddio eu technoleg.  Mae rhai cwmnïau ffôn eisoes yn mynd ati’n raddol i symud eu cwsmeriaid llinell sefydlog o rwydwaith ffôn traddodiadol y wlad, sef y PSTN (rhwydwaith ffôn cyfnewidfa gyhoeddus), i dechnoleg ddigidol fwy newydd o'r enw ‘protocol Llais dros y Rhyngrwyd’ (VoIP), sy’n trosglwyddo galwadau dros gysylltiad band eang.

Bydd y newid yn cynnig manteision posibl i ddefnyddwyr, megis galwadau ffôn mwy clir, a bydd yn gymorth i sicrhau bod y gwasanaethau ffôn llinell sefydlog yn y DU yn addas ar gyfer y dyfodol. Bydd y newid yn un syml i'r rhan fwyaf o gwsmeriaid ond mae’n bosibl y bydd angen cymorth ychwanegol ar rai i’w helpu i uwchraddio eu gwasanaethau.

Mae rheolau Ofcom yn golygu bod yn rhaid i ddefnyddwyr ffôn gael eu diogelu boed pa bynnag ffordd maen nhw’n cael eu llinell dir. Yn y ddogfen hon, rydym wedi esbonio pa newidiadau sy’n digwydd, beth yw rolau a chyfrifoldebau sefydliadau gwahanol, a beth rydym ei ddisgwyl gan ddarparwyr telegyfathrebiadau wrth iddynt wneud y newidiadau hyn.

Mae’r mudo hefyd yn gyfle i ni feddwl am y ffordd rydym yn rheoleiddio gwasanaethau ffôn i fodloni disgwyliadau ac i ddiwallu anghenion cwsmeriaid wrth i’r disgwyliadau a’r newidiadau hynny newid. Rydyn ni’n esbonio yn y ddogfen hyd a lled ein gwaith cysylltiedig a sut byddwn ni’n cydweithio gyda sefydliadau eraill.

Datganiad (trosolwg)

Dyfodol gwasanaethau teleffon sefydlog
(PDF, 468.3 KB)