Diweddariadau monitro blynyddol ar y farchnad bost

26 Tachwedd 2020

Mae gweithdrefn fonitro effeithiol a pharhaus yn un o'r mesurau diogelu allweddol y fframwaith rheoleiddio y mae Ofcom wedi'i roi ar waith yn y sector post ym mis Mawrth 2012. Bu i ni ymrwymo hefyd i gyhoeddi adroddiad blynyddol sy'n crynhoi canlyniadau ein rhaglen fonitro.

Gellir gweld yr adroddiadau blynyddol hyn isod.

Blwyddyn ariannol 2019-20

Mae'r adroddiad hwn yn nodi data a thueddiadau yn y sector post ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019-20. Mae hefyd yn archwilio datblygiadau mwy diweddar yn y sector yn sgil pandemig Covid-19.

Nod fframwaith rheoleiddio Ofcom yw cyflawni ein dyletswydd statudol o sicrhau darpariaeth gwasanaeth post cyffredinol, gan roi sylw i effeithlonrwydd a chynaliadwyedd ariannol. Cyfundrefn fonitro effeithiol a pharhaus yw un o fesurau diogelu allweddol y fframwaith.

Yn ogystal â'r farchnad bost ehangach, rydym yn edrych ar 'Fusnes a Gofnodir' y Post Brenhinol, sef y rhan o'r Post Brenhinol sy'n gyfrifol am y gwasanaeth cyffredinol. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r Post Brenhinol gasglu a danfon llythyrau chwe diwrnod yr wythnos a pharseli bum diwrnod yr wythnos, am bris fforddiadwy ac unffurf i holl gyfeiriadau'r DU.

Roedd 2019-20 yn flwyddyn heriol i'r Post Brenhinol. Roedd ei berfformiad ariannol yn wannach nag y mae wedi bod mewn blynyddoedd blaenorol; ac roedd problemau a oedd yn wynebu'r busnes oherwydd newidiadau yn y farchnad a thueddiadau defnyddwyr yn amlwg hyd yn oed cyn i Covid-19 ddechrau cael effaith.

Mae angen i'r Post Brenhinol foderneiddio ei rwydwaith, er mwyn cyd-fynd â gofynion newidiol cwsmeriaid parseli, yn ogystal â rheoli costau sy'n gysylltiedig â mwy o barseli. Oni bai ei fod yn gallu dod yn fwy effeithlon, ac addasu i farchnad sy'n newid, mae perygl na fydd yn gallu sicrhau cyfradd enillion fasnachol ar gyfer busnes y gwasanaeth cyffredinol. Gallai hyn beryglu cynaliadwyedd y gwasanaeth post cyffredinol yn y tymor hwy.

Annual monitoring update on the postal market: Financial year 2019-20 (PDF, 1.3 MB)

Diweddariad monitro blynyddol ar y farchnad bost: Y flwyddyn ariannol 2019-20 (PDF, 702.9 KB)

Post Monitoring Interactive data

Post Monitoring Interactive data - raw data (XLSX, 123.8 KB)