Diweddariadau monitro blynyddol ar farchnad y post

06 Mai 2022

Mae cyfundrefn fonitro effeithiol a pharhaus yn un o fesurau diogelu allweddol y fframwaith rheoleiddio a roddwyd ar waith gan Ofcom yn y sector post ym mis Mawrth 2012. Bu i ni ymrwymo hefyd i gyhoeddi adroddiad blynyddol sy'n crynhoi canlyniadau ein rhaglen fonitro.

Gellir gweld yr adroddiadau blynyddol hyn isod.

Blwyddyn ariannol 2020-21

Mae'r adroddiad hwn yn nodi tueddiadau yn y sector post ac yn monitro perfformiad y Post Brenhinol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21. Mae hefyd yn ystyried effeithiau pandemig y coronafeirws (Covid-19) ar wasanaethau post y DU, perfformiad y Post Brenhinol wrth gymryd hyn i ystyriaeth, a deinameg newidiol y farchnad.

Mae fframwaith rheoleiddio Ofcom wedi'i ddylunio i gyflawni ein dyletswydd o sicrhau gwasanaeth post cyffredinol sy'n diwallu anghenion defnyddwyr ac sy'n fforddiadwy, ar yr un pryd ag ystyried ei gynaladwyedd ariannol a'i effeithlonrwydd.

Mae angen trefn fonitro effeithiol a pharhaus ar y fath fframwaith. Mae hyn yn hyrwyddo tryloywder ac yn helpu i sicrhau bod y fframwaith rheoleiddio yn effeithiol o ran diwallu anghenion defnyddwyr post a darparu tegwch i gwsmeriaid.

Diweddariad Monitro Blynyddol ar Wasanaethau Post Blwyddyn Ariannol 2020-2021 (PDF, 143.6 KB)

Data rhyngweithiol monitro'r post (Saesneg yn unig)