Plwraliaeth y cyfryngau a newyddion ar-lein

16 Tachwedd 2022

Mae bron i ugain mlynedd wedi mynd heibio ers i fframwaith plwraliaeth y cyfryngau'r DU gael ei ddiweddaru ddiwethaf, ac yn ystod y cyfnod hwnnw, mae'r ffordd yr ydym yn cael gafael ar newyddion wedi newid yn ddramatig. Ond gall graddfa fawr yr opsiynau sydd bellach ar gael fod mor llethol ag y maent yn addysgiadol, gyda chynnwys dibynadwy yn ymladd am ofod a sylw ochr yn ochr â deunydd mwy cyffrogarol ac annibynadwy.

Wrth i gyfryngwyr chwarae rôl porthmyn yn gynyddol, gan guradu neu argymell cynnwys newyddion i gynulleidfaoedd ar-lein, nid yw'n glir bod pobl yn ymwybodol o'r dewisiadau sy'n cael eu gwneud ar eu rhan, na'u heffaith.

Er mwyn deall goblygiadau'r newidiadau hyn yn well, y llynedd fe ddechreuon ni raglen waith ar ddyfodol plwraliaeth y cyfryngau. Yn benodol, aethon ni ati i archwilio effeithiau posib y twf mewn newyddion ar-lein, a rôl cyfryngwyr ar-lein yn benodol, ar blwraliaeth y cyfryngau, a pha newidiadau rheoleiddio, os o gwbl, y gallai fod eu hangen i'w chynnal a'i sicrhau.

Mae'r ddogfen drafod hon yn nodi ein dealltwriaeth o sut mae cyfryngwyr ar-lein yn gweithredu o fewn ecosystem newyddion y DU ar hyn o bryd. Rydyn ni'n esbonio'r rôl maen nhw'n ei chwarae yn y gadwyn gwerth newyddion; yn archwilio'r risgiau posib y gallent eu hachosi a thrafod rhai opsiynau posib ar gyfer diwygio'r fframwaith rheoleiddio i helpu i sicrhau canlyniadau cadarnhaol ar gyfer plwraliaeth y cyfryngau yn y DU.

Dros y misoedd i ddod, gan adeiladu ar y cwestiynau rydyn ni'n eu gofyn drwy'r ddogfen hon, byddwn ni'n ymgysylltu â diwydiant a phartïon â diddordeb. Wedyn, rydym yn bwriadu datblygu argymhellion ffurfiol i'w hystyried gan Lywodraeth y DU.

Discussion document: Media plurality and online news (PDF, 6.4 MB)

Dogfen drafod: Plwraliaeth y cyfryngau a newyddion ar-lein (PDF, 4.3 MB)

Mae ein hadolygiad wedi cael ei gyfeirio gan amrywiaeth o dystiolaeth. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn yr atodiadau (Saesneg yn unig).

This review has been informed by a range of evidence, including Ofcom surveys, video diaries, passive tracking, commissioned reports, and the views of industry and other interested parties.

Atodiadau

Noder bod y rhain ar gael yn Saesneg yn unig.

Dogfen Dyddiad cyhoeddi
Annex 1: Media plurality regulatory framework (PDF, 169.7 KB) 16 Tachwedd 2022
Annex 2: Measuring media plurality (PDF, 328.6 KB)16 Tachwedd 2022
Annex 3: Survey analysis: news consumption habits and media plurality outcomes (PDF, 1.2 MB)16 Tachwedd 2022
Annex 4: News consumption and media plurality on Twitter in the UK (economics discussion paper) (PDF, 1018.7 KB)16 Tachwedd 2022
Annex 5: Ipsos Iris passive monitoring data analysis (PDF, 1.1 MB)16 Tachwedd 2022
Annex 6: Exporing attitudes towards online news - the role of online intermediaries in news consumption (qualitative research report) (PDF, 3.4 MB) 116 Tachwedd 2022
Annex 7: Media plurality quantitative report (PDF, 1.1 MB)16 Tachwedd 2022
Quantitative research technical report (PDF, 293.1 KB)16 Tachwedd 2022
Quantitative research questionnaire (PDF, 1.6 MB)16 Tachwedd 2022
Quantitative research respondent-level data (XLSX, 6.3 MB)16 Tachwedd 2022
Quantitative research data tables (XLSX, 5.5 MB)16 Tachwedd 2022
Annex 8: News ecosystem dependencies mapping (PDF, 1.6 MB)16 Tachwedd 2022
Annex 9: Media plurality and online intermediation of news consumption - an economic assessment of potential theories of harm and proposals for evidence gathering (PDF, 2.4 MB)16 Tachwedd 2022

Older documents

Report to the Secretary of State on the operation of the media ownership rules listed under Section 391 of the Communications Act 2003
Nov 2018