Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Adran Pedwar: Crefydd

03 Ebrill 2017

(Ymhlith yr eitemau deddfwriaeth perthnasol y mae, yn benodol, adrannau 319(2)(e) a 319(6) o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003, ac Erthyglau 9, 10 a 14 o’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, a Siarter a Chytundeb y BBC.)

Mae’r rheolau yn yr adran hon yn gymwys i raglenni crefyddol.

Egwyddorion

Sicrhau bod darlledwyr yn arfer cyfrifoldeb priodol mewn cysylltiad â chynnwys rhaglenni sy’n rhaglenni crefyddol.

Sicrhau nad yw rhaglenni crefyddol yn cynnwys unrhyw gamfanteisio ar unrhyw deimladau sydd gan y gynulleidfa ynghylch rhaglen o’r fath.

Sicrhau nad yw rhaglenni crefyddol yn cynnwys unrhyw ymdriniaeth ddifrïol â barnau a chredoau crefyddol y rhai sy’n perthyn i grefydd neu enwad crefyddol penodol.

Rheolau

4.1    Rhaid i ddarlledwyr arfer cyfrifoldeb priodol mewn cysylltiad â chynnwys rhaglenni sy’n rhaglenni crefyddol.

Ystyr “rhaglen grefyddol”:

Mae rhaglen grefyddol yn rhaglen sy’n delio â materion crefyddol fel testun canolog, neu fel rhan bwysig, o’r rhaglen.

4.2    Rhaid peidio ag ymdrin yn ddifrïol â barnau a chredoau crefyddol y rhai sy’n perthyn i grefydd neu enwad crefyddol penodol.

4.3    Os yw crefydd neu enwad crefyddol yn destun, neu’n un o’r testunau, i raglen grefyddol, rhaid i enw’r grefydd a/neu’r enwad fod yn glir i’r gynulleidfa.

4.4    Rhaid i raglenni crefyddol beidio â cheisio hyrwyddo barnau neu gredoau crefyddol yn llechwraidd.

4.5    Rhaid i raglenni crefyddol ar wasanaethau teledu neu Wasanaeth Rhaglenni Ar-alwad y BBC beidio â cheisio recriwtiaid. Nid yw hyn yn berthnasol i wasanaethau teledu crefyddol arbenigol. Mae rhaglenni crefyddol ar wasanaethau radio’n cael ceisio recriwtiaid.

Ystyr “ceisio recriwtiaid”:

Ystyr ceisio recriwtiaid yw apelio’n uniongyrchol i aelodau’r gynulleidfa i ymuno â chrefydd neu enwad crefyddol.

4.6    Rhaid i raglenni crefyddol beidio â chamfanteisio ar unrhyw deimladau sydd gan y gynulleidfa.

(Yng nghyswllt apeliadau elusennol mewn rhaglenni ac apeliadau am nawdd gan ddarlledwyr, dylai darlledwyr teledu gyfeirio at Reolau 9.33 a 9.34 a 9.36 i 9.39. Dylai darlledwyr radio gyfeirio at Reolau 10.11 a 10.12).

4.7    Os yw rhaglen grefyddol yn cynnwys honiadau bod rhywun byw (neu grŵp) yn meddu ar bwerau neu alluoedd arbennig, rhaid iddi drin honiadau o’r fath â gwrthrychedd priodol a rhaid iddi beidio â darlledu honiadau o’r fath ar adegau pan ellid disgwyl i niferoedd sylweddol o blant fod yn gwylio (yn achos teledu), neu pan yw plant yn neilltuol o debygol o wrando (yn achos radio), neu pan fydd y cynnwys yn debyg o gael ei ddefnyddio gan blant (yn achos Gwasanaeth Rhaglenni Ar-alwad y BBC).

(Ar gyfer ystyr “yn debyg o gael ei ddefnyddio gan blant” gweler Adran Un: Diogelu’r Rhai dan Ddeunaw Oed.)