Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Adran Naw: Cyfeiriadau Masnachol mewn Rhaglenni Teledu

03 Ebrill 2017

(Ymhlith yr eitemau deddfwriaeth perthnasol y mae, yn benodol, adrannau 319(2)(fa), (i) a (j) a 319(4) (a), (c), (e) ac (f), adran 321(1) a (4) ac adran 324(3) o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003; adran 202 o Ddeddf Darlledu 1990 (paragraff 3 yn Rhan 1 o Atodlen 2), Erthyglau 9, 10, 11, a Phennod VII (Erthyglau 19 i 26) o’r Gyfarwyddeb Gwasanaethau Cyfryngau Clywedol; rheoliad 3(4)(d) o Reoliadau Gwarchod y Defnyddiwr Rhag Masnachu Annheg 2008, adran 21(1) o Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000; paragraff 3 o Ddeddf Rheoliadau Argymhellion Buddsoddi (Cyfryngau) 2005; Erthygl 10 o’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol); a Siarter a Chytundeb y BBC.)

Mae Cymal 49 Cytundeb y BBC yn darparu i wasanaethau'r BBC a ariannir gan ffi’r drwydded gael eu hariannu’n rhannol gan rai dulliau cyllido eraill. Gan fod yr adran hon yn berthnasol i wasanaethau darlledu’r BBC yn y DU a ariannir gan ffi’r drwydded a gwasanaethau rhaglenni ar-alwad y BBC, rhaid i gynnwys o’r fath gydymffurfio â’r rheolau yn yr Adran hon.

Mae'r adran hon o'r cod yn rhoi sylw i'r holl raglenni teledu a rhaglenni clywedol ar Wasanaeth Rhaglenni Ar-alwad y BBC. Mae Adran Deg o'r Cod yn berthnasol i radio’n unig.  Mae gofynion deddfwriaethol amrywiol ar y cyfryngau. Felly, os defnyddir terminoleg debyg yn Adrannau Naw a Deg o’r Cod, nid oes iddi’r un ystyr o angenrheidrwydd. Dylai darlledwyr edrych ar yr ystyron penodol a nodir ym mhob adran.

Nodyn:

Mae’r adran hon o’r Cod yn cynnwys cyfres o egwyddorion a rheolau cyffredinol, eang sy’n berthnasol i bob cyfeiriad masnachol ar raglenni teledu. Mae hefyd yn cynnwys rheolau penodol ar gyfer gwahanol fathau o weithgarwch masnachol (e.e. gosod cynnyrch, deunydd cysylltiedig â rhaglenni, nawdd), boed yn cael ei wneud gan endidau masnachol neu anfasnachol, neu ar eu rhan.

Mae’r rheolau’n sicrhau bod egwyddorion annibyniaeth olygyddol; y gwahaniaeth rhwng hysbysebu a chynnwys golygyddol; tryloywder trefniadau masnachol; a gwarchod y defnyddwyr yn cael eu cynnal.

Ystyr “rhaglennu”:

Pob cynnwys a ddarlledir, ac eithrio sbot-hysbysebu a thelesiopa. Mae rhaglenni, pytiau rhagflas, trawshyrwyddiadau a chydnabyddiaeth o nawdd i gyd yn ffurfiau ar raglennu.

Ystyr “cyfeirio masnachol”::

Unrhyw gyfeiriad gweledol neu sain mewn rhaglen at gynnyrch, gwasanaeth neu nod masnach (boed yn gysylltiedig ag endid masnachol neu anfasnachol).

Ystyr “nod masnach”:

Mae mewn perthynas â busnes yn cynnwys unrhyw ddelwedd (fel logo) neu sain a gysylltir yn gyffredin â’r busnes hwnnw, neu ei gynhyrchion neu ei wasanaethau.

Egwyddorion

Sicrhau bod darlledwyr yn cynnal annibyniaeth a rheolaeth olygyddol dros raglennu (annibyniaeth olygyddol).

Sicrhau bod gwahaniaeth rhwng cynnwys golygyddol a hysbysebu (gwahaniaeth).

Gwarchod cynulleidfaoedd rhag hysbysebu dirgel (tryloywder).

Sicrhau bod cynulleidfaoedd yn cael eu gwarchod rhag y risg o niwed ariannol (gwarchod y defnyddwyr).

Sicrhau bod nawdd anaddas yn cael ei atal (nawdd anaddas).

Rheolau

Rheolau cyffredinol

Nodyn:

Mae Rheolau 9.1 i 9.5 yn berthnasol i bob cyfeiriad masnachol ar raglenni teledu. Maent yn adlewyrchu'r ffaith bod cynnwys cyfeiriadau masnachol mewn rhaglenni teledu’n creu risg benodol i’r egwyddorion allweddol gael eu tanseilio, neu ymddangos felly.

9.1 Mae’n rhaid i ddarlledwyr gynnal annibyniaeth y rheolaeth olygyddol dros raglennu.

9.2 Mae’n rhaid i ddarlledwyr sicrhau bod y cynnwys golygyddol yn wahanol i hysbysebu.

Nodyn:

Am ddiffiniad o “hysbysebu”, gweler Cod Ofcom ar gyfer amserlennu hysbysebion teledu (“COSTA”).

9.3 Gwaherddir hysbysebu dirgel.

Ystyr “hysbysebu dirgel”:

Mae hysbysebu dirgel yn cynnwys cyfeiriad at gynnyrch, gwasanaeth neu nod masnach ar raglen, lle mae cyfeiriad o’r fath wedi’i fwriadu gan y darlledwr i wasanaethu fel hysbyseb, heb i hyn gael ei egluro i’r gynulleidfa. Mae hysbysebu o’r fath yn debygol o gael ei ystyried yn fwriadol os yw’n digwydd am daliad neu am unrhyw ystyriaeth werthfawr arall i’r darlledwr neu’r cynhyrchydd.

9.4 Ni ddylid hyrwyddo cynhyrchion, gwasanaethau na nodau masnach ar raglenni.

Nodyn:

Am eithriadau penodol i’r rheol hon, gweler y rheolau ar wasanaethau cyfradd premiwm (Rheolau 9.26 i 9.30) a’r rheolau ar ddeunydd cysylltiedig â rhaglenni (Rheolau 9.31 a 9.32).

9.5 Ni cheir rhoi amlygrwydd gormodol ar unrhyw raglen i gynnyrch, gwasanaeth neu nod masnach. Gellir cael amlygrwydd gormodol oherwydd:

  • presenoldeb cynnyrch, gwasanaeth neu nod masnach mewn rhaglenni, neu gyfeiriad atynt, heb gyfiawnhad golygyddol dros hynny; neu
  • y modd y mae cynnyrch, gwasanaeth neu nod masnach yn ymddangos neu’r modd y cyfeirir atynt ar raglenni.

Gosod cynnyrch  (a gosod propiau)

Dylai darlledwyr nodi bod yr ystyron a nodir isod yn ddiffiniadau statudol a geir yn neddfwriaeth y DU (oni nodir yn wahanol, Deddf Cyfathrebiadau 2003, fel y’i diwygiwyd).

Ystyr “gosod cynnyrch”:

Cynnwys cynnyrch, gwasanaeth neu nod masnach mewn rhaglen, neu gyfeirio atynt mewn rhaglen, a hynny at ddiben masnachol, ac yn gyfnewid am wneud unrhyw daliad, neu roi ystyriaeth werthfawr arall i unrhyw ddarparwr perthnasol neu unrhyw unigolyn cysylltiedig â darparwr perthnasol, a heb fod yn osod propiau.

Ystyr “gosod propiau”:

Cynnwys cynnyrch, gwasanaeth neu nod masnach mewn rhaglen, neu gyfeirio atynt mewn rhaglen, lle nad oes i ddarparu’r cynnyrch, y gwasanaeth neu’r nod masnach unrhyw werth arwyddocaol a lle nad oes unrhyw ddarparwr perthnasol, nac unigolyn cysylltiedig â darparwr perthnasol, wedi derbyn unrhyw daliad neu ystyriaeth werthfawr arall mewn perthynas â’i gynnwys mewn rhaglen neu gyfeirio ato ar y rhaglen, gan ddiystyru'r costau a arbedwyd drwy gynnwys y cynnyrch, y gwasanaeth neu’r nod masnach ar y rhaglen, neu gyfeirio ato arni.

Bydd y weithred o osod propiau sy’n cynnwys cyflenwi cynhyrchion neu wasanaethau sydd o “werth arwyddocaol” yn cael ei thrin fel gosod cynnyrch ac mae’n rhaid iddi gydymffurfio â Rheolau 9.6 i 9.14.

Ystyr “gwerth arwyddocaol”:

Gwerth gweddilliol sy’n fwy na dibwys.

Ystyr “gwerth gweddilliol”:

Unrhyw werth ariannol neu economaidd arall sy’n nwylo’r darparwr perthnasol ar wahân i arbedion costau cynnwys cynnyrch, gwasanaeth neu nod masnach mewn rhaglen, neu gyfeirio ato;

Ystyr “darparwr perthnasol”:

Darparwr y gwasanaeth rhaglenni teledu y mae’r rhaglen yn rhan ohono, neu gynhyrchydd y rhaglen.

Ystyr “unigolyn cysylltiedig”:

Mae unigolyn cysylltiedig yn mabwysiadu’r un ystyr ag sydd ganddo yn adran 202 o Ddeddf Darlledu 1990 (paragraff 3 yn Rhan 1 o Atodlen 2). Atgynhyrchir y diffiniad llawn yn Atodiad 1 o’r Cod (Deddfwriaeth berthnasol y DU). I grynhoi, mae’r unigolion a ganlyn yn gysylltiedig ag unigolyn arbennig (mae ‘unigolyn’ yn cynnwys unigolyn yn ogystal â chorff corfforedig ac endidau cyfreithiol corfforedig ac anghorfforedig eraill):

  • (a) rhywun sy’n rheoli’r unigolyn hwnnw,
  • (b) cyswllt i’r unigolyn hwnnw neu’r unigolyn yn (a); a
  • (c) corff a reolir gan yr unigolyn hwnnw neu gyswllt i’r unigolyn hwnnw.

Mae rheolaeth a chyswllt yn mabwysiadu’r un ystyron ag a nodir ym mharagraff 1, Rhan 1, Atodlen 2 o Ddeddf 1990. Atgynhyrchir y diffiniad llawn yn Atodiad 1 o’r Cod (Deddfwriaeth berthnasol y DU).

Mae Rheolau 9.6 i 9.11 yn berthnasol i bob rhaglen

9.6 Gwaherddir gosod cynnyrch ac eithrio yn y mathau a ganlyn o raglenni:

a) ffilmiau;
b) b)cyfresi a wneir ar gyfer y teledu (neu wasanaethau cyfryngau clywedol eraill);
c) c) rhaglenni chwaraeon; a
d) rhaglenni adloniant ysgafn.

Ystyr “ffilmiau”:

Yn cynnwys ffilmiau a wneir ar gyfer y sinema a ffilmiau (yn cynnwys dramâu sengl a rhaglenni dogfen sengl) a wneir ar gyfer y teledu neu wasanaethau cyfryngau clywedol eraill.

Mae “Cyfresi a wneir ar gyfer y teledu (neu wasanaethau cyfryngau clywedol eraill) yn cynnwys dramâu cyfres.

9.7 Ni ddylai’r rhaglenni sy’n perthyn i’r genres a ganiateir gynnwys gosod cynnyrch os ydynt yn:

a) rhaglenni newyddion; neu or
b) rhaglenni plant.

Ystyr “rhaglen blant”:

Yn y cyd-destun hwn, mae rhaglen blant yn “rhaglen a wneir ar gyfer gwasanaeth rhaglenni teledu neu wasanaeth rhaglenni ar-alwad ac ar gyfer ei gwylio’n bennaf gan unigolion iau nag un ar bymtheg oed”

9.8 Ni ddylai gosod cynnyrch ddylanwadu ar gynnwys ac amserlennu rhaglen mewn modd sy’n amharu ar gyfrifoldeb ac annibyniaeth olygyddol y darlledwr.

Nodyn:

Mae’n rhaid wrth gyfiawnhad golygyddol digonol bob amser dros osod cynnyrch mewn rhaglenni. Yn arbennig, ni ddylid creu nac ystumio cynnwys golygyddol fel ei fod yn dod yn gyfrwng at ddiben rhoi sylw i gynhyrchion, gwasanaethau neu nodau masnach a osodir.

9.9 Wrth gyfeirio at osod cynhyrchion, gwasanaethau a nodau masnach, ni ddylid eu hyrwyddo.

9.10 Ni ddylai cyfeiriadau at gynhyrchion, gwasanaethau a nodau masnach a osodir fod yn rhy amlwg.

Nodyn:

Dylai darlledwyr edrych ar y cyfarwyddyd sy’n cyd-fynd ag Adran Naw o’r Cod am ragor o wybodaeth ynghylch sut i ddefnyddio Rheolau 9.9 a 9.10.

9.11 Gwaherddir gosod cynnyrch sy’n gynhyrchion, gwasanaethau neu nodau masnach fel a ganlyn:

a) os bydd yn cynnwys sigaréts neu gynnyrch tybaco arall;
b) b)gosod gan neu ar ran cwmnïau sy’n cynhyrchu neu’n gwerthu sigaréts neu gynnyrch tybaco arall fel eu prif weithgarwch;
c) c)meddyginiaeth a ragnodwyd; neu
d) d) sigaréts electronig neu gynhwysyddion ail-lenwi.

Ystyr “sigarét electronig”:
Mae sigarét electronig yn gynnyrch (i) y gellir ei ddefnyddio er mwyn cymryd anwedd sy'n cynnwys nicotin i mewn i'r corff drwy ddarn ceg, neu unrhyw ran o’r cynnyrch hwnnw, gan gynnwys cetrisen, tanc a’r ddyfais heb getrisen na thanc (p’un ai a yw’n gynnyrch sy'n cael ei waredu, ei ail-lenwi drwy ddefnyddio cynhwysydd ail-lenwi a thanc, neu ei ail-wefru gyda chetris a ddefnyddir unwaith yn unig), a (ii) cynnyrch nad yw’n gynnyrch meddygol o fewn ystyr rheoliad 2 o Reoliadau Meddyginiaethau Dynol 2012 nac yn ddyfais feddygol o fewn ystyr rheoliad 2 o Reoliadau Dyfeisiau Meddygol 2002

Ystyr “cynhwysydd ail-lenwi”:
Mae cynhwysydd ail-lenwi (i) yn gynhwysydd sy’n cynnwys hylif a nicotin ynddo y gellir ei ddefnyddio i ail-lenwi sigarét electronig; a (ii) yn gynnyrch nad yw'n gynnyrch meddyginiaethol o fewn ystyr rheoliad 2 o Reoliadau Meddyginiaethau Dynol 2012 nac yn ddyfais feddygol o fewn ystyr rheoliad 2 o Reoliadau Dyfeisiau Meddygol 2002.

Yn ychwanegol at Reolau 9.6 i 9.11, mae Rheolau 9.12 i 9.13 hefyd yn berthnasol i osod cynnyrch a gynhwysir yn yr holl raglenni a gynhyrchir o dan awdurdodaeth y DU:

Ystyr “rhaglenni a gynhyrchir o dan awdurdodaeth y DU”:

Ystyr “rhaglenni a gynhyrchir o dan awdurdodaeth y DU” yw unrhyw raglen a gynhyrchir neu a gomisiynir gan naill ai:

  • a) darparwr y gwasanaeth rhaglenni teledu neu unrhyw unigolyn cysylltiedig â’r darparwr hwnnw (ac eithrio yn achos ffilm a wneir ar gyfer y sinema); neu
  • b) unrhyw unigolyn arall gyda’r bwriad o’i dangos am y tro cyntaf fel rhan o wasanaeth rhaglenni teledu sydd o dan awdurdodaeth y Deyrnas Unedig (at ddibenion y Gyfarwyddeb System Neges Llais Awtomatig).

9.12 Ni chaniateir gosod cynnyrch yn y canlynol:

a) rhaglenni crefyddol
b) rhaglenni cyngor i ddefnyddwyr; neu
c) rhaglenni materion cyfoes.

Ystyr “rhaglen materion cyfoes”:

Mae rhaglen materion cyfoes yn un sy’n cynnwys eglurhad a/neu ddadansoddiad o ddigwyddiadau a materion cyfoes, gan gynnwys deunydd sy’n ymdrin â materion gwleidyddol neu ddiwydiannol dadleuol neu â pholisi cyhoeddus cyfredol.

9.13 Ni chaniateir gosod cynnyrch fel a ganlyn:

a) diodydd meddwol;
b) bwyd neu ddiod sy’n cynnwys llawer o fraster, halen neu siwgr;
c) gamblo;
d) d)llaeth fformiwla (llaeth babanod), yn cynnwys llaeth fformiwla dilynol
e) pob cynnyrch meddyginiaethol;
f) tanwyr sigaréts, papurau sigarét neu getyn y bwriedir ei ysmygu; neu
g) unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu nod masnach na chaniateir ei hysbysebu ar y teledu.

Nodyn:

Diffinnir cynhyrchion bwyd a diod sy’n cynnwys llawer o fraster, halen neu siwgr gan y cynllun proffilio maethynnau a ddyfeisiwyd gan Asiantaeth Safonau Bwyd y DU ar gyfer ei ddefnyddio gan Ofcom. Mae hwn ar gael yn: http://food.gov.uk/healthiereating/advertisingtochildren/nutlab/nutprofmod

Yn ychwanegol at Reolau 9.6 i 9.13, mae Rheol 9.14 hefyd yn berthnasol i raglenni (yn cynnwys ffilmiau a wneir ar gyfer y sinema) a gynhyrchir neu a gomisiynir gan ddarparwr gwasanaeth rhaglenni teledu neu unrhyw unigolyn cysylltiedig â’r darparwr hwnnw:

9.14 Mae’n rhaid tynnu sylw clir at osod cynnyrch, drwy gyfrwng logo niwtral cyffredinol, fel a ganlyn:

a) ar ddechrau’r rhaglen y mae’r gosod yn digwydd ynddi;
b) pan mae’r rhaglen yn ailgychwyn wedi egwyliau masnachol; ac
c) ar ddiwedd y rhaglen.

Nodyn:

Diffinnir y logo niwtral cyffredinol gan y meini prawf sy’n cael eu datgan yn Atodiad 1 i’r cyfarwyddyd sy’n cyd-fynd ag Adran Naw o’r Cod.

Rhaglenni a brynir a rhybuddio:

Pan fydd darlledwr yn prynu rhaglen sy’n cynnwys gosod cynnyrch (h.y. y darlledwr heb gynhyrchu na chomisiynu’r rhaglen a’r rhaglen heb ei chynhyrchu na’i chomisiynu gan unigolyn cysylltiedig), nid oes angen unrhyw rybudd. Fodd bynnag, dylid nodi bod rhaid i bob rhaglen o’r fath gydymffurfio ag unrhyw reolau perthnasol eraill yn y Cod.

Os bydd darlledwr yn prynu rhaglen gan drydydd parti ar yr amod bod y gosod cynnyrch yn y rhaglen yn cael ei ddarlledu (yn dibynnu ar gydymffurfio â rheolau perthnasol), dylid nodi gofynion Rheol 9.3 (hysbysebu dirgel). O dan amgylchiadau o’r fath, mae Ofcom yn disgwyl i ddarlledwyr sicrhau bod y cynulleidfaoedd yn ymwybodol bod y rhaglen yn cynnwys gosod cynnyrch.

Nawdd

Ystyr “rhaglennu a noddir”:

Ystyr rhaglennu a noddir (a all gynnwys rhaglen, sianel, darn o raglen neu floc o raglenni) yw rhaglennu y mae peth o’r costau wedi’u talu gan noddwr, neu’r holl gostau. Mae’n cynnwys rhaglenni a ariennir gan hysbysebwyr.

Ystyr “noddwr”:

Unrhyw gwmni cyhoeddus neu breifat neu unigolyn (ar wahân i ddarlledwr neu gynhyrchydd rhaglenni) sy’n ariannu’r rhaglenni gyda’r bwriad o hyrwyddo ei gynhyrchion, ei wasanaethau, ei nodau masnach a/neu ei weithgareddau.

Ystyr “costau”:

Unrhyw ran o’r costau sy’n gysylltiedig â chynhyrchu neu ddarlledu’r rhaglenni.

Nodyn:

  1. 1) Mae’r rheolau’n ceisio sicrhau bod yr annibyniaeth olygyddol yn cael ei gwarchod a bod gwahaniaeth yn cael ei gynnal rhwng golygyddol a hysbysebu. Maent hefyd yn ceisio gwarchod rhag nawdd anaddas a sicrhau bod trefniadau nawdd yn cadw at yr egwyddor o dryloywder.
  2. 2) Ac eithrio’r gydnabyddiaeth o nawdd, bydd unrhyw gyfeiriad at noddwr, ei gynnyrch, ei wasanaethau neu ei nodau masnach, mewn rhaglen a noddir o ganlyniad i drefniant masnachol gyda’r darlledwr, gwneuthurwr y rhaglen neu unigolyn cysylltiedig yn cael ei drin fel gosod cynnyrch ac mae’n rhaid iddo gydymffurfio â Rheolau 9.6 i 9.14.

Cynnwys na cheir ei noddi

9.15 Ni ddylid noddi rhaglenni newyddion a materion cyfoes.

Ystyr “rhaglen materion cyfoes”:

Gweler yr ystyr o dan Reol 9.12.

Noddwyr gwaharddedig a rhai dan gyfyngiad

9.16 Ni chaiff unrhyw raglenni (yn cynnwys sianel) dderbyn nawdd gan unrhyw noddwr sydd wedi’i wahardd rhag hysbysebu ar y teledu. Nid yw'r rheol hon yn berthnasol i sigaréts electronig a chynwysyddion ail-lenwi sy'n ddarostyngedig i Reol 9.16(a).

a) Gwaherddir rhaglennu a noddir sydd â’r nod neu'r effaith uniongyrchol neu anuniongyrchol o hyrwyddo sigaréts electronig a/neu gynwysyddion ail-lenwi

(Gweler ystyr “sigarét electronig” a “cynhwysydd ail-lenwi” dan Reol 9.11 uchod.)

9.17 Rhaid i nawdd gydymffurfio â’r rheolau cynnwys ac amserlennu sy’n berthnasol i hysbysebu ar y teledu.

Cynnwys darllediadau noddedig

9.18 Ni ddylai noddwr ddylanwadu ar gynnwys a/neu amserlennu sianel neu raglen mewn modd sy’n amharu ar gyfrifoldeb ac annibyniaeth olygyddol y darlledwr.

Nodyn:

Dylid darllen y rheol hon ar y cyd â Rheolau 9.1 i 9.5.

Ni ddylai’r trefniadau nawdd arwain at greu nac ystumio’r cynnwys golygyddol fel ei fod yn dod yn gyfrwng at ddiben hyrwyddo’r noddwr neu ei fuddiannau.

Ceir amgylchiadau cyfyngedig lle gellir cyfeirio at noddwr (neu ei gynhyrchion, ei wasanaethau neu ei nodau masnach) yn ystod rhaglen y mae’n ei noddi o ganlyniad i drefniant masnachol gyda’r darlledwr neu wneuthurwr y rhaglen. Er enghraifft, yn achos trefniant gosod cynnyrch (gweler Rheolau 9.6 i 9.14) neu pan gaiff y trefniant nawdd ei ddatgan (gweler Rheolau 9.19 i 9.25).

Mae'n rhaid i gyfeiriad at noddwr (neu ei gynnyrch, ei wasanaethau neu ei nodau masnach) mewn rhaglen nad yw'n ganlyniad i drefniant masnachol gyda’r darlledwr, gwneuthurwr y rhaglen neu unigolyn cysylltiedig gydymffurfio â Rheolau 9.1 i 9.5.

Credydau nawdd

9.19 Mae’n rhaid i nawdd gael ei ddatgan yn glir drwy gyfrwng cydnabyddiaeth o’r nawdd. Mae’n rhaid i’r gydnabyddiaeth ddatgan yn glir:

a) pwy yw’r noddwr drwy gyfeirio at ei enw neu ei nod masnach; ac
b) y berthynas rhwng y noddwr a’r cynnwys a noddir.

9.20 Yn achos rhaglenni a noddir, rhaid darlledu’r gydnabyddiaeth ar ddechrau a/neu yn ystod a/neu ar ddiwedd y rhaglen.

Nodyn:

Hefyd gellir darlledu’r gydnabyddiaeth wrth dorri am egwyliau masnachol a/neu eu gadael yn ystod y rhaglen a noddir.

Ar gyfer unrhyw gynnwys arall a noddir (e.e. sianelau), dylid darlledu'r gydnabyddiaeth o'r nawdd ar adegau priodol yn ystod yr amserlen, er mwyn sicrhau bod cynulleidfaoedd yn deall bod y cynnwys wedi’i noddi.

9.21 Mae’n rhaid i’r gydnabyddiaeth o nawdd fod yn gwbl wahanol i’r cynnwys golygyddol.

9.22 Mae’n rhaid i’r gydnabyddiaeth o nawdd fod yn gwbl wahanol i’r hysbysebu. Yn benodol:

a) Ni ddylai unrhyw gydnabyddiaeth o nawdd o amgylch rhaglenni a noddir gynnwys negeseuon hysbysebu neu alw i weithredu. Yn benodol, ni ddylai unrhyw gydnabyddiaeth annog rhywun i brynu neu rentu cynhyrchion neu wasanaethau’r noddwr neu drydydd parti. Mae’n rhaid i ffocws y gydnabyddiaeth fod ar y trefniant noddi ei hun. Gall cydnabyddiaeth o’r fath gynnwys cyfeiriad penodol at gynhyrchion, gwasanaethau neu nodau masnach y noddwr at ddibenion helpu i ddatgan pwy yw’r noddwr a/neu’r trefniant nawdd yn unig.
b) Ni ddylai cydnabyddiaeth o nawdd a ddarlledir yn ystod rhaglenni fod yn rhy amlwg. Mae’n rhaid i gydnabyddiaeth o’r fath gynnwys datganiad gweledol neu lafar cryno a niwtral yn datgan y trefniant nawdd. Dim ond graffig o enw, logo neu symbol nodedig arall y noddwr a ellir ei gynnwys gyda hyn. Mae’n rhaid i gynnwys y graffig fod yn statig ac ni ddylai gynnwys unrhyw negeseuon hysbysebu, galwadau i weithredu nac unrhyw wybodaeth arall am y noddwr, ei gynhyrchion, ei wasanaethau neu ei nodau masnach.

9.23 Os yw noddwr wedi’i wahardd o osod cynnyrch yn y rhaglen y mae’n ei noddi, ni chaniateir dangos cydnabyddiaeth o’r nawdd yn ystod y rhaglen a noddir.

9.24 Os oes cydnabyddiaeth o nawdd wedi’i chynnwys mewn rhagflas o raglen, mae’n rhaid i’r gydnabyddiaeth fod yn fyr ac yn eilaidd.

9.25 Caniateir noddi deunydd cysylltiedig â rhaglenni a gellir cydnabod y noddwr pan ddangosir manylion am y dull o sicrhau’r deunydd. Rhaid i unrhyw gredyd fod yn fyr ac yn eilaidd, a rhaid iddo fod ar wahân i unrhyw gredyd i noddwr y rhaglen.

Defnyddio Gwasanaethau Cyfradd Premiwm a Reolir

Nodyn:

Mae Gwasanaethau Cyfradd Premiwm a Reolir yn is-set o Wasanaethau Cyfradd Premiwm sy’n cael eu rheoleiddio gan PhonepayPlus. Dylai’r trwyddedeion edrych ar y cyfarwyddyd am ragor o fanylion am y termau a ddefnyddir yn yr adran hon.

9.26 Pan fydd darlledwr yn gwahodd gwylwyr i gymryd rhan yn ei raglenni neu gyfrannu fel arall at ei raglenni, dim ond drwy gyfrwng gwasanaethau ffôn ar y gyfradd premiwm a reolir neu wasanaethau teleffoni eraill lle rhennir y refeniw a gynhyrchir rhwng y partïon perthnasol y gall godi am gyfranogiad neu gysylltiad o’r fath.

9.27 Fel arfer ystyrir bod gwasanaethau teleffoni cyfradd premiwm a reolir yn gynhyrchion neu’n wasanaethau, ac felly rhaid iddynt beidio ag ymddangos mewn rhaglenni, ac eithrio:

a) lle maent yn galluogi gwylwyr i gyfrannu’n uniongyrchol at y rhaglen neu fel arall gyfrannu’n uniongyrchol at gynnwys golygyddol y rhaglen; neu
b) lle maent yn dod o fewn cwmpas ystyr deunydd sy’n gysylltiedig â rhaglen.

Nodyn:

Mae pob un o’r eithriadau uchod yn rhwym wrth y rheol amlygrwydd gormodol.

9.28 Pan geir gwasanaeth teleffoni cyfradd premiwm a reolir mewn rhaglen, mae’n rhaid iddi fod yn amlwg mai golygyddol yw prif bwrpas y rhaglen o hyd. Mae’n rhaid dangos yn glir bod hyrwyddo’r gwasanaeth dan sylw’n eilaidd i’r prif bwrpas hwnnw.

9.29 Rhaid i unrhyw ddefnydd o rifau ffôn cyfradd premiwm a reolir fod yn unol â’r Cod Ymarfer a gyhoeddwyd gan PhonepayPlus.

Costau galwadau nad ydynt yn rhai daearyddol

9.30 Mae’n rhaid datgan y gost i wylwyr am ddefnyddio gwasanaethau teleffoni heb fod yn rhai daearyddol yn glir, a'i darlledu fel y bo'n briodol.

Nodyn:

Rhifau ffôn nad ydynt yn gysylltiedig â lleoliad penodol yw gwasanaethau teleffoni nad ydynt yn rhai daearyddol. Dylai’r trwyddedeion edrych ar y cyfarwyddyd am ragor o fanylion am y defnydd o’r rheol hon, yn ogystal â chyfarwyddyd y rheolau cysylltiedig perthnasol (gweler yn arbennig y cyfarwyddyd perthnasol i Reolau 2.13 i 2.16).

Deunydd cysylltiedig â rhaglenni

Ystyr “deunydd sy’n gysylltiedig â rhaglen”:

Mae deunydd sy’n gysylltiedig â rhaglenni’n cynnwys cynhyrchion neu wasanaethau sy’n deillio’n uniongyrchol o raglen ac sydd wedi'u bwriadu'n benodol fel bod gwylwyr yn elwa'n llawn o neu'n cyfrannu at y rhaglen honno.

Nodiadau:

1) Gall darlledwyr gyfeirio at argaeledd deunydd cysylltiedig â rhaglenni heb i gyfeiriadau o’r fath gyfrif tuag at faint o hysbysebu y caniateir iddynt ei ddarlledu (fel y manylir yng Nghod Ofcom mewn perthynas ag amserlennu hysbysebion ar y teledu (“COSTA”)). Mae’r rheolau a ganlyn yn cefnogi’r egwyddor allweddol o annibyniaeth olygyddol drwy sicrhau bod cyfeiriadau at ddeunydd cysylltiedig â rhaglenni’n cael eu gwneud am resymau golygyddol yn bennaf, ac nid rhesymau hysbysebu.
2) Gall deunydd cysylltiedig â rhaglenni gael ei noddi (gweler Rheol 9.25).

9.31 Dim ond yn ystod neu o amgylch y rhaglen y mae’n deillio’n uniongyrchol ohoni y gellir hyrwyddo deunydd cysylltiedig â rhaglenni, a dim ond os oes modd cyfiawnhau hynny’n olygyddol.

Nodyn:

Dylai darlledwyr edrych ar y diffiniad statudol o osod cynnyrch (gweler yr ystyron a’r rheolau cyn Rheol 9.6). Lle gall cynnwys cyfeiriadau at ddeunydd cysylltiedig â rhaglenni yn ystod rhaglenni fodloni’r diffiniad o osod cynnyrch, dylid sicrhau gwahaniaeth clir rhwng hyrwyddo o’r fath a chynnwys golygyddol, er mwyn osgoi codi materion o dan Reol 9.9.

Yn yr un modd, os yw deunydd cysylltiedig â rhaglenni’n cynnwys hyrwyddo argaeledd cynhyrchion neu wasanaethau ymhlith y gynulleidfa, yn gyfnewid am daliad, mae'n bosibl y bydd hyn yn bodloni'r diffiniad o hysbysebu ar y teledu (gweler COSTA). Felly, dylid sicrhau gwahaniaeth clir rhwng hyrwyddo o’r fath a chynnwys golygyddol (gweler Rheol 9.2).

9.32 Mae’n rhaid i’r darlledwr fod yn gyfrifol o hyd am sicrhau priodolrwydd y gwaith o hyrwyddo deunydd cysylltiedig â rhaglenni

Trawshyrwyddiadau

Nodyn:

Mae trawshyrwyddo rhaglenni, sianelau a gwasanaethau eraill cysylltiedig â darlledu’n cael sylw mewn rheolau penodol sydd i’w canfod yn y Cod Trawshyrwyddo. Mae hwn ynghlwm fel Rhan Dau o’r Cod Darlledu.

Dylai darlledwyr nodi y dylai trawshyrwyddiadau gydymffurfio hefyd â’r holl ofynion perthnasol yn y Cod Darlledu ac, yn arbennig, Rheolau 9.1 i 9.5.

Apeliadau gan elusennau

Nodyn:

Caniateir apeliadau elusennol mewn rhaglenni dim ond os ydynt yn cael eu darlledu'n rhad ac am ddim.

Mae’r rheolau a ganlyn yn cydnabod bod elusennau’n wahanol i endidau masnachol pur ond ceir risg o hyd y bydd y gynulleidfa’n dioddef o niwed ariannol o ganlyniad i apeliadau o’r fath (gwarchod y defnyddwyr). Ar ben hynny, mae llawer o elusennau’n cystadlu yn erbyn ei gilydd ac mae'r rheolau felly'n ceisio sicrhau bod apeliadau gan elusennau o fudd i amrywiaeth o elusennau. Lle bo hynny'n briodol, mae'n rhaid i ddarlledwyr roi sylw arbennig hefyd i Adran Pump o’r Cod (Didueddrwydd Priodol).

9.33 Caniateir apeliadau gan elusennau a ddarlledir am ddim mewn rhaglenni ar yr amod bod y darlledwr wedi cymryd camau rhesymol i’w fodloni ei hun:

a) bod y corff dan sylw’n gallu dangos tystiolaeth foddhaol o statws elusennol neu, yn achos apêl mewn argyfwng, fod cronfa gyhoeddus gyfrifol wedi’i sefydlu i ddelio ag ef; ac
b) nad yw’r corff dan sylw wedi’i wahardd rhag hysbysebu ar y teledu.

9.34 Os oes modd, dylai’r darlledu ar apeliadau gan elusennau, un ai’n unigol neu o’u cymryd gyda’i gilydd dros amser, fod o fudd i ystod eang o elusennau.

Hyrwyddiadau ariannol ac argymhellion ar fuddsoddi

Ystyr “hyrwyddiad ariannol”:

Mae hyrwyddiad ariannol yn golygu gwahoddiad neu anogaeth i ymwneud â gweithgarwch buddsoddi (yn unol ag adran 21(1) o Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000 (Cyfyngiadau ar hyrwyddo ariannol).

Ystyr “argymhelliad ar fuddsoddi”:

Mae argymhelliad yng nghyswllt buddsoddi’n digwydd pan fydd rhywun yn argymell penderfyniad buddsoddi penodol yn uniongyrchol, er enghraifft, prynu neu werthu cyfranddaliadau penodol neu warantu cynnig cyfranddaliadau penodol.

Sylwer:

Mae’r rheolau sy’n berthnasol i hyrwyddiadau ac argymhellion o’r fath yn adlewyrchu’r risg benodol y gallai cyfeiriadau o’r fath arwain at niwed ariannol i’r gynulleidfa (gwarchod y defnyddwyr), a’r angen o ganlyniad am gynnal a gwarchod annibyniaeth olygyddol a thryloywder.

9.35 Wrth ddarlledu hyrwyddiadau ariannol ac argymhellion ar fuddsoddi, rhaid i ddarlledwyr gydymffurfio â’r darpariaethau perthnasol yn Atodiad 4 i’r Cod hwn.

Apelio am gyllid ar gyfer rhaglenni neu wasanaethau

Nodyn:

Yn ystod rhaglenni, caiff darlledwyr ddarlledu apeliadau am roddion i wneud cynnwys golygyddol neu i ariannu eu gwasanaeth. Mae Rheolau 9.36 i 9.39 yn adlewyrchu’r potensial am niwed ariannol pan mae darlledwyr yn apelio am arian gan wylwyr (gwarchod y defnyddwyr) ac yn sicrhau annibyniaeth olygyddol, tryloywder, a chynnal y gwahaniaeth rhwng hysbysebu a chynnwys golygyddol.

9.36 Rhaid dweud wrth y gwrandawyr beth yw pwrpas yr apêl a faint mae wedi’i godi.

9.37 Rhaid rhoi cyfrif ar wahân o’r holl roddion a’u defnyddio i’r diben y’u rhoddwyd ar ei gyfer.

9.38 Ni ddylai darlledwyr gynnig unrhyw fanteision ychwanegol nac unrhyw gymhelliant arall i gyfranwyr.

9.39 Ni ddylai apeliadau am gyllid ar gyfer rhaglenni neu wasanaethau gael amlygrwydd gormodol mewn perthynas ag allbwn cyffredinol y gwasanaeth.