Rôl ac adnoddau Ofcom


Mae hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiad ym maes darlledu'n flaenoriaeth i Ofcom, ac rydym yn cydweithio â'r diwydiant i yrru cynnydd.

Mae'r fideo hwn yn esbonio pam rydym yn meddwl bod amrywiaeth mewn darlledu mor bwysig, a beth rydym yn ei wneud i yrru newid yn y sector.

Mae fersiwn Iaith Arwyddion Prydeining o'r fideo ar gael hefyd.

Os oes gennych unrhyw  ymholiadau am rôl Ofcom yn y maes hwn, cysylltwch â ni EDIinbroadcasting@ofcom.org.uk

Ein pwerau cyfreithiol

Darllen crynodeb o'n pwerau cyfreithiol.

Ein harweiniad

Rydym yn darparu arweiniad ar gyfer darlledwyr ar wella amrywiaeth eu sefydliadau.

Ein rhaglen fonitro

Bob blwyddyn mae Ofcom yn cywain data gan ddarlledwyr ynghylch cyfansoddiad eu gweithluoedd. Rydym yn cyhoeddi adroddiadau yn nodi ein canfyddiadau.

Mae Ofcom wedi ehangu cwmpas y data a gasglwn bob blwyddyn gan weithluoedd darlledwyr teledu a radio i'n helpu rhoi hwb i degwch, amrywiaeth a chynhwysiad ar draws y diwydiant darlledu. Cael gwybod mwy ar ein tudalen Offer ar gyfer newid.

Ein gwaith amrywiaeth ehangach

Rydyn ni'n cyflawni ystod eang o waith o ran amrywiaeth ym maes darlledu.

Rydym yn adolygu pa mor dda mae'r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus (darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus) - BBC, ITV, Channel 4, Channel 5 ac S4C – yn cyflawni dyletswyddau ychwanegol mewn perthynas ag amrywiaeth

Rydym yn dwyn y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus i gyfrif o ran gofynion mewn perthynas â chynhyrchu a rhaglennu teledu rhanbarthol

Rydym yn asesu perfformiad y BBC yn erbyn rhwymedigaethau gysylltiedig ag amrywiaeth yn ein hadroddiadau blynyddol ar y BBC.

Rydym yn dwyn Channel 4 i gyfrif am rwymedigaethau gysylltiedig ag amrywiaeth yn eich hadolygiad cyfnodol diweddaraf (PDF, 811.7 KB).

Rydym yn gorfodi rheolau ein cod darlledu, sy'n cynnwys bod yn rhaid i ddarlledwyr gymhwyso 'safonau a dderbynnir yn gyffredinol' i gynnwys rhaglenni teledu a radio.

Sylw diweddar

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?