Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Swyddogaethau, pwerau a chyfrifoldebau Ofcom


Fel cymdeithas, rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau cyfle cyfartal i’n holl ddinasyddion, a chaiff hyn ei adlewyrchu’n fwyfwy yn y gyfraith.

Mae Ofcom, fel pob corff cyhoeddus arall, yn cael ei ddwyn i gyfrif drwy ddeddfwriaeth yng nghyswllt hybu cyfle cyfartal yn ein sefydliad ac yn y diwydiannau rydym yn eu rheoleiddio. Mae ein gwefan yn cynnwys rhagor o wybodaeth am sut rydyn ni’n gwneud hyn yn Ofcom.

Yn unol â Deddf Cyfathrebiadau 2003, mae’n ofynnol bod Ofcom yn cymryd y camau mae’n eu hystyried yn briodol i hybu cyfle cyfartal rhwng dynion a merched, pobl o wahanol hiliau a phobl anabl yng nghyswllt cyflogaeth a hyfforddiant gan ddarlledwyr teledu a radio.

Yn unol ag amodau eu trwyddedau Ofcom, mae’n rhaid i ddarlledwyr teledu a radio wneud trefniadau i hybu cyfle cyfartal o ran cyflogaeth ar gyfer pobl yn y grwpiau hyn, a gwneud trefniadau yng nghyswllt hyfforddiant. Hefyd, mae’n rhaid i ddarlledwyr wneud y canlynol:

  • cymryd camau i roi gwybod i’r rheini y mae’r trefniadau yn effeithio arnyn nhw am y trefniadau
  • adolygu eu trefniadau o bryd i’w gilydd; a
  • chyhoeddi sylwadau ar ffurf y mae’r darlledwr yn ei ystyried yn briodol, unwaith y flwyddyn o leiaf, am y ffordd mae eu trefniadau’n gweithio, a pha mor effeithiol ydynt.

Gan adlewyrchu’r argymhellion a wnaed yn ein hadroddiad Amrywiaeth a Chyfle Cyfartal yn y Diwydiant Teledu 2017, cyhoeddwyd canllawiau wedi’u diweddaru gennym i ddarlledwyr mewn perthynas â’r gofynion hyn ar 22 Tachwedd 2017.

Guidance: Diversity in Broadcasting (PDF, 719.2 KB)

Arweiniad: Amrywiaeth ym maes Darlledu (PDF, 689.4 KB)

Yn adlewyrchu’r argymhellion yn ein hadroddiad Amrywiaeth a Chyfle Cyfartal yn y Diwydiant Teledu 2018, rydyn ni wedi cyhoeddi canllawiau diwygiedig ar gyfer darlledwyr ynglŷn â’r anghenion hyn sy’n weithredol o 10 Mai 2019.

Guidance: Diversity in Broadcasting (PDF, 224.9 KB)

Arweiniad: Amrywiaeth ym maes Darlledu (PDF, 293.1 KB)

Mae’r canllawiau’n nodi sut y dylai trwyddedigion gyflawni eu rhwymedigaethau i hyrwyddo cyfle cyfartal.  Byddant yn cael eu diweddaru o bryd i’w gilydd a bydd darlledwyr yn cael eu hysbysu o unrhyw newidiadau.

Dylech nodi mai dim ond ar ddarlledwyr neu grwpiau o gwmnïau sy’n cyflogi mwy nag ugain o bobl mewn cysylltiad â darparu gwasanaethau trwyddedig, ac sydd ag awdurdod i ddarlledu am fwy na 31 diwrnod y flwyddyn, y bydd y rhwymedigaethau hyn yn effeithio.

I helpu i fonitro cynnydd y diwydiant, bydd Ofcom yn cyhoeddi ceisiadau blynyddol i ddarlledwyr yn gofyn am wybodaeth am eu trefniadau cyfle cyfartal, fel y cyhoeddwyd mewn araith a roddwyd gan Sharon White, Prif Swyddog Gweithredol Ofcom ar 1 Tachwedd 2016.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am raglen waith amrywiaeth ym maes darlledu Ofcom, cysylltwch â diversityinbroadcasting@ofcom.org.uk.