Darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alw (ODPS)

Mae Ofcom yn rheoleiddio cynnwys golygyddol (rhaglennu) ar wasanaethau 'fideo ar-alw' (neu ODPS) y DU. Mae gwasanaethau fideo ar-alw yn cynnwys gwasanaethau teledu dal i fyny, ffilmiau ar-lein a'r sawl sy'n cynnig llyfrgell o ddeunydd archif.

Mae yna feini prawf ar gyfer penderfynu a yw gwasanaeth yn dod o dan y diffiniad o OPDS ac a oes angen felly iddo hysbysu Ofcom a chydymffurfio â'n rheolau. Mae'r meini prawf hyn a'r gofynion o ran safonau cynnwys wedi'u disgrifio yn Adran 4A Deddf Cyfathrebiadau 2003 ("y Ddeddf").

Ar 1 Tachwedd 2020, daeth y Rheoliadau Gwasanaethau Cyfryngau Clyweled (“AVMS”) i rym. Mae'r Rheoliadau'n diwygio Rhan 4A y Ddeddf.

Mae ein harweiniad drafft ar pwy sydd angen hysbysu fel darparwr ODPS yn destun ymgynghoriad ar hyn o bryd a bydd ein hymgynghoriad ar ddiweddaru ein harweiniad ar fesurau i ddiogelu defnyddwyr rhag deunydd niweidiol yn cael ei gyhoeddi yng nghanol 2021. Yn y cyfamser, atgoffir darparwyr gwasanaethau bod yn rhaid i ddarparwyr ODPS sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol o dan y Ddeddf. Dylent geisio eu cyngor cyfreithiol eu hunain ar unrhyw faterion cydymffurfio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut mae Ofcom yn rheoleiddio ODPS, cysylltwch â ni yn:vod@ofcom.org.uk

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Featured content