Y Gronfa Radio Cymunedol


Mae ail rownd Cronfa Radio Cymunedol 2023 i 2024 yn agor i geisiadau gan orsafoedd cymwys ddydd Gwener 1 Rhagfyr a bydd yn cau 5pm ddydd Gwener 4 Ionawr 2024. Ar ôl i'r rownd flaenorol ddod i ben, y cyfanswm sydd ar gael i'w ddyfarnu yn y rownd sydd ar ddod yw £190,587.

Mae'r Gronfa'n cefnogi costau craidd rhedeg gorsafoedd radio cymunedol a drwyddedir gan Ofcom, fel y nodir yn y nodiadau cyfarwyddyd isod. Dylai ymgeiswyr ddarllen y nodiadau cyfarwyddyd hyn yn llawn cyn cyflwyno cais.

Mae trwyddedeion sydd eisoes yn dal trwydded Rhaglenni Sain Ddigidol Cymunedol (C-DSP) yn gymwys i ymgeisio i'r Gronfa os yw’r orsaf yn darlledu ar amlblecs radio digidol ar ddyddiad eu cais.

Gellir gwneud grantiau ddim ond i orsafoedd radio cymunedol sydd wedi cael eu trwyddedu gan Ofcom yn y DU ac sy'n darlledu ar AM, FM neu drwy drwydded C-DSP ar amlblecs radio digidol. Gall ceisiadau gan ddeiliaid trwydded presennol gael eu cyflwyno yn Gymraeg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Rydym yn disgwyl y bydd Panel y Gronfa Radio Cymunedol yn cwrdd ym mis Chwefror 2024 i ystyried y ceisiadau. Fodd bynnag, bydd amserlenni'n dibynnu ar faint o geisiadau a dderbyniwn.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm y Gronfa Radio Cymunedol yn communityradiofund@ofcom.org.uk.

Community Radio Fund Application Form 2023-24 (ODT, 40.5 KB)
Ffurflen gais y Gronfa Radio Cymunedol 2023-24 (ODT, 30.4 KB)

Round 2 2023-2024 Guidance Notes (PDF, 206.4 KB)
Y Gronfa Radio Cymunedol - Nodiadau Cyfarwyddyd Rownd 2 2023-24 (PDF, 274.1 KB)

Adrodd am grant

Ffurflen adrodd am grant (ODT, 23.5 KB)

Templed cytundeb grant (PDF, 203.5 KB)

Adroddiadau diwedd blwyddyn

Y Gronfa Radio Cymunedol - adroddiad diwedd blwyddyn: 2020-21 (PDF, 674.9 KB)

Adroddiad Blynyddol Radio Cymunedol 2019-20 (PDF, 278.5 KB)

Mae adroddiadau diwedd blwyddyn hŷn ar gael trwy'r Archifau Cenedlaethol.

Gallwch ddod o hyd i ddyfarniadau grantiau'r gorffennol ar wefan yr Archifau Gwladol.