Cronfa radio cymunedol


Ariannu brys oherwydd y Coronafeirws (Covid-19)

Mae’r Gronfa Radio Cymunedol yn helpu i dalu am gostau craidd rhedeg gorsafoedd radio cymunedol sy’n cael eu trwyddedu gan Ofcom. Ar gyfer 2020-21, bydd grantiau’n cael eu darparu fel cyllid arian parod mewn argyfwng i gefnogi gorsafoedd sy’n wynebu trafferthion ariannol difrifol o ganlyniad i’r Coronafeirws (“Covid-19”).

Mae’r cyfnod cyntaf ar gyfer ceisiadau nawr ar gau. Gwnaeth y Panel Dyfarnu gwrdd ym Mai 2020 i ystyried ceisiadau. Gallwch ddod o hyd i’r datganiad ar y dudalen Dyfarniadau Grantiau 2020-21 Rownd 1.

Gellid dyfarnu grantiau i drwyddedai radio cymunedol yn y DU yn unig, sy’n darlledu drwy drwydded radio cymunedol. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw geisiadau sy’n cael eu cyflwyno’n Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na’r ceisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â thîm Radio Cymunedol Ofcom: communityradiofund@ofcom.org.uk

Ffurflen gais

Ffurflen Adroddiad Grant, diweddarwyd 13|10|16  (RTF, 808.8 KB)

Adroddiad diwedd blwyddyn

Y Gronfa Radio Cymunedol - Adroddiad diwedd blwyddyn: 2018/19 (PDF, 197.4 KB)

Gallwch ddod o hyd i ddyfarniadau grantiau'r gorffennol ar wefan yr Archifau Gwladol.