Y Gronfa Radio Cymunedol


Mae rownd gyntaf Cronfa Radio Cymunedol 2021-22 yn agor i geisiadau gan orsafoedd cymwys ddydd Gwener 28 Mai ac fe fydd yn cau am 5pm ar ddydd Gwener 25 Mehefin 2021. Mae DCMS wedi darparu £400,000 ar gyfer grantiau yn y flwyddyn ariannol 2021-22.

Yn 2020-21, cafodd grantiau eu darparu fel cyllid brys i gynorthwyo gorsafoedd a oedd yn wynebu trafferthion ariannol difrifol o ganlyniad i’r Coronafeirws. Ar gyfer 2021-22, bydd y Gronfa’n mynd yn ôl i dalu am gostau craidd rhedeg gorsafoedd radio cymunedol sydd wedi cael eu trwyddedu gan Ofcom, fel y nodir yn y nodiadau arweiniad hyn. Dylai ymgeiswyr ddarllen y nodiadau arweiniad yn llawn cyn cyflwyno cais.

Mae trwyddedeion sydd eisoes yn dal trwydded Rhaglenni Sain Digidol Cymunedol (C-DSP) yn gymwys i ymgeisio i'r Gronfa os yw’r orsaf yn darlledu ar amlblecs radio digidol ar ddyddiad eu cais.

Gellir gwneud grantiau ddim ond i orsafoedd radio cymunedol sydd wedi cael eu trwyddedu gan Ofcom yn y DU ac sy'n darlledu ar AM, FM neu drwy drwydded C-DSP ar amlblecs radio digidol. Gall ceisiadau gan ddeiliaid trwydded presennol gael eu cyflwyno yn Gymraeg ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn ddim llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Rydym yn disgwyl y bydd Panel y Gronfa Radio Cymunedol yn cwrdd ym mis Awst 2021 i ystyried y ceisiadau. Fodd bynnag, bydd amserlenni'n dibynnu ar faint o geisiadau a dderbyniwn.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm y Gronfa Radio Cymunedol yn communityradiofund@ofcom.org.uk.

Mae ffurflen gais y Gronfa Radio Cymunedol (ODT, 1.1 MB) ar gyfer 2021-22 wedi cael ei diweddaru i gywiro gwall gweinyddol. Gellir defnyddio'r ffurflen wreiddiol dyddiedig 28 Mai 2021 o hyd i ymgeisio os yw ymgeiswyr eisoes wedi llunio eu cais..

Ffurflen gais (ODT, 1.1 MB)

Nodiadau arweiniad (PDF, 691.2 KB)

Templed cytundeb grant (PDF, 203.5 KB)

Ffurflen adroddiad grant

Ffurflen adroddiad grant, diweddarwyd 24 May 2018 (RTF, 808.8 KB) (Saesneg yn unig)

Adroddiadau diwedd blwyddyn

Adroddiad Blynyddol Radio Cymunedol 2019-20 (PDF, 278.5 KB)

Mae adroddiadau diwedd blwyddyn hŷn ar gael trwy'r Archifau Cenedlaethol.

Gallwch ddod o hyd i ddyfarniadau grantiau'r gorffennol ar wefan yr Archifau Gwladol.