Cronfa radio cymunedol


Ariannu brys oherwydd y Coronafeirws (Covid-19)

Mae’r Gronfa Radio Cymunedol yn helpu i dalu am gostau craidd rhedeg gorsafoedd radio cymunedol sy’n cael eu trwyddedu gan Ofcom. Ar gyfer 2020-21, bydd grantiau’n cael eu darparu fel cyllid arian parod mewn argyfwng i gefnogi gorsafoedd sy’n wynebu trafferthion ariannol difrifol o ganlyniad i’r Coronafeirws (“Covid-19”).

Mae'r ceisiadau yn agor ar 21 Gorffennaf ac yn cau am 5pm ar 3 Awst 2020. Os bydd ymgeisydd yn methu â darparu'r holl ddogfennau cais o fewn y terfyn amser, neu'n cyflwyno cais ar ôl y dyddiad cau, ni fydd yn cael ei ystyried ar gyfer cyllid grant. Bydd y panel dyfarnu yn cyfarfod ym mis Awst 2020 i ystyried y ceisiadau.

Dylai ymgeiswyr ddarllen y ffurflen gais a'r nodiadau canllaw yn llawn, a hefyd darllen y datganiad o rownd gyntaf y Gronfa ar gyfer 2020-21.

Ffurflen gais

Ffurflen Adroddiad Grant, diweddarwyd 13|10|16  (RTF, 808.8 KB)

Dim ond i drwyddedeion radio cymunedol yn y DU, sy'n darlledu o dan drwydded radio cymunedol, sy’n gallu ymgeisio am grantiau. Gallwch gyflwyno ceisiadau gan ddeiliaid trwydded cymwys yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â thîm radio cymunedol Ofcom yn communityradiofund@ofcom.org.uk

Adroddiad diwedd blwyddyn

Adroddiad Blynyddol Radio Cymunedol 2019-20 (PDF, 278.5 KB)

Y Gronfa Radio Cymunedol - Adroddiad diwedd blwyddyn: 2018/19 (PDF, 197.4 KB)

Gallwch ddod o hyd i ddyfarniadau grantiau'r gorffennol ar wefan yr Archifau Gwladol.