Y Gronfa Radio Cymunedol


Mae rownd gyntaf y Gronfa Radio Cymunedol 2022-23 yn agor i geisiadau gan orsafoedd cymwys ddydd Mawrth 10 Mai 2022 ac yn cau am 5pm ddydd Gwener 10 Mehefin 2022.

Y cyfanswm sydd ar gael i'w ddyfarnu yn ystod 2022 yw £393,816, o ganlyniad i or-ddyraniad bach o gyllid yn 2021-22, y mae angen ei adlewyrchu yn y cyllid sydd ar gael eleni.

Mae'r Gronfa Radio Cymunedol yn cefnogi costau craidd rhedeg gorsafoedd radio cymunedol a drwyddedir gan Ofcom, fel a ddisgrifir yn y nodoadau cyfarwyddyd isod. Dylai ymgeiswyr ddarllen y nodiadau hyn yn lawn cyn cyflwyno cais. Dylai ymgeiswyr nodi'n benodol nad yw'r Gronfa'n cyllido ceisiadau am arian parod.

Mae trwyddedeion sy'n dal trwydded Rhaglenni Sain Ddigidol Cymunedol (C-DSP) yn gymwys i ymgeisio i'r Gronfa os yw’r orsaf yn darlledu ar amlblecs radio digidol ar ddyddiad eu cais.

Gellir gwneud grantiau ddim ond i orsafoedd radio cymunedol sydd wedi cael eu trwyddedu gan Ofcom yn y DU ac sy'n darlledu ar AM, FM neu drwy drwydded C-DSP ar amlblecs radio digidol. Gall ceisiadau gan ddeiliaid trwydded presennol gael eu cyflwyno yn Gymraeg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn ddim llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Rydym yn disgwyl y bydd Panel y Gronfa Radio Cymunedol yn cwrdd ym mis Gorffennaf 2022 i ystyried y ceisiadau a ddaw i law. Fodd bynnag, bydd amserlenni'n dibynnu ar faint o geisiadau a dderbyniwn.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm y Gronfa Radio Cymunedol yn communityradiofund@ofcom.org.uk.

Cronfa Radio Cymunedol – ffurflen gais (ODT, 30.6 KB)

Nodiadau arweiniad (PDF, 205.3 KB)

Adrodd am grant

Ffurflen adrodd am grant (ODT, 23.5 KB)

Templed cytundeb grant (PDF, 203.5 KB)

Adroddiadau diwedd blwyddyn

Y Gronfa Radio Cymunedol adroddiad diwedd blwyddyn: 2020-21 (PDF, 674.9 KB)

Adroddiad Blynyddol Radio Cymunedol 2019-20 (PDF, 278.5 KB)

Mae adroddiadau diwedd blwyddyn hŷn ar gael trwy'r Archifau Cenedlaethol.

Gallwch ddod o hyd i ddyfarniadau grantiau'r gorffennol ar wefan yr Archifau Gwladol.