Datganiad: Cyfnewid fideo brys

Cyhoeddwyd: 16 Chwefror 2021
Ymgynghori yn cau: 30 Mawrth 2021
Statws: Ar gau (cyhoeddwyd y datganiad)

Datganiad wedi'i gyhoeddi 22 Mehefin 2021

Rydym eisiau sicrhau y gall pobl anabl gysylltu'n hwylus â'r gwasanaethau brys.

Mae gwasanaethau fideo brys yn ffordd o alluogi pobl sy'n defnyddio Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL) i gyfathrebu'n effeithiol â phobl nad ydynt yn defnyddio BSL. Mae'r defnyddiwr BSL byddar yn gwneud galwad fideo gan ddefnyddio dyfais gysylltiedig i ffonio dehonglydd mewn canolfan alwadau. Mae'r dehonglydd yn cyfieithu'r hyn y mae'r defnyddiwr byddar yn ei ddweud i Saesneg llafar i'r person â chlyw ei glywed, ac yn arwyddo'r hyn y mae'r person â chlyw yn ei ddweud i'r defnyddiwr byddar.

Ym mis Rhagfyr 2019, gwnaethom gyhoeddi cynnig i fynnu bod darparwyr gwasanaethau cyfathrebu'n darparu gwasanaeth cyfnewid fideo 24/7 ar gyfer defnyddwyr BSL byddar, wedi'i gymeradwyo gan Ofcom, i'w galluogi nhw i gyfathrebu â'r gwasanaethau brys trwy ap a gwefan benodedig. Roedd ein cynnig yn rhan o becyn o fesurau a gyflwynwyd gennym wrth ymateb i newidiadau mewn rheolau Ewropeaidd, i ddiogelu cwsmeriaid a sicrhau eu bod yn cael bargen deg. Fe adlewyrchodd yr egwyddor y dylai fod gan bobl anabl fynediad cyfatebol i gyfathrebiadau brys.

Derbyniodd y cynigion yn ein hymgynghoriad cychwynnol gefnogaeth eang, ond cododd yr ymatebion rhai pwyntiau penodol a oedd yn destun ymgynghori pellach ym mis Chwefror 2021.

Mae'r datganiad hwn yn disgrifio ein penderfyniad i fynnu darpariaeth gwasanaeth cyfnewid fideo brys, wedi'i weithredu trwy reoliadau telegyfathrebiadau'r DU (yr Amodau Cyffredinol). Bydd y gofyniad newydd hwn yn sefyll ochr yn ochr â'r gofynion presennol ar gyfer cyfnewid testun brys a SMS brys, y mae'r ddau ohonynt yn cael eu cadw, a bydd yn ychwanegol atynt.

Diweddariad 23 Mehefin 2022 – anghenion adrodd

Rydym heddiw wedi cyhoeddi anghenion adrodd sy'n berthnasol i unrhyw wasanaeth cyfnewid video brys a gymeradwywyd gan Ofcom. Rhaid i gyflenwyr gwasanaeth anfon y wybodaeth ofynnol i Ofcom bob chwarter ac yn flynyddol mewn fformat a bennir gennym.

To ensure that the emergency video relay service meets the needs of deaf BSL users, it must satisfy the Approval Criteria which are published as Annex 1 here. Approval Criterion 2 states that the service provider must monitor and report to Ofcom on its operation, in a form specified by Ofcom. We specified this in the reporting requirements which were published in June 2022.

After reviewing the reports of the first six months of operation, Ofcom has made some minor amendments to the reporting requirements to ensure that they are as effective and transparent as possible. The Approval Criteria remain unchanged.

1. Exclusion of communications abandoned by the caller within 5 seconds

This has been inserted into the reporting requirements for the sake of transparency and to be consistent with the reporting of voice emergency call handling (as set out in our 2013 statement on the performance of emergency call handling agents).

2. Reporting in 15-minute intervals

We are retaining the requirement to measure the percentage of calls answered within 5 seconds in 15-minute intervals but changing the reporting requirement to cover 24-hour periods. As the volume of emergency video relay calls is relatively low, many of the 96 15-minute intervals in a day have zero calls, making monitoring and review of monthly figures difficult. A figure reported on a per 24-hour basis period (as derived from the calls across all 96 15-minute intervals) is therefore more manageable for monitoring purposes. However, if necessary, it will be possible to examine the data in 15-minute intervals in order to help to identify any unexpected call patterns or behaviours.

3. Average call duration

We have inserted an additional requirement to report the average duration of emergency video relay calls.

How to respond

Yn ôl i'r brig