Tueddiadau prisio gwasanaethau cyfathrebu

Cyhoeddwyd: 23 Ionawr 2024
Diweddarwyd diwethaf: 23 Ionawr 2024

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar dueddiadau prisio ar gyfer gwasanaethau band eang sefydlog, ffôn symudol, llinell dir a theledu-drwy-dalu preswyl yn y DU.

Mae'n ymdrin â'r prisiau y cynigir gwasanaethau unigol a bwndeli ar eu cyfer a'r hyn y mae cwsmeriaid yn ei dalu am y gwasanaethau hyn. Mae hefyd yn edrych ar fforddadwyedd, dyled ac ymgysylltu â defnyddwyr.

Adroddiad 2023

Pricing trends for communications services in the UK (PDF, 3.4 MB)

Tueddiadau prisio ar gyfer gwasanaethau cyfathrebu yn y DU (PDF, 874.4 KB)

Pricing trends for communications services in the UK: interactive report

Blynyddoedd blaenorol

Tueddiadau prisio gwasanaethau cyfathrebu

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar dueddiadau prisio ar gyfer gwasanaethau ffôn, band eang a theledu preswyl yn y DU. Mae’n ymchwilio i brisiau’r gwasanaethau unigol ac wedi'u bwndelu  a’r hyn mae defnyddwyr yn ei dalu amdanynt.

Hefyd, mae'n cynnwys canlyniadau ein hymchwil ymgysylltu â defnyddwyr, a fu'n edrych ar y rhesymau pam nad yw defnyddwyr efallai’n ymgysylltu â'r farchnad.

Adroddiad 2022

Tueddiadau prisio ar gyfer gwasanaethau cyfathrebu yn y DU (PDF, 814.2 KB)

Adroddiad 2021

Tueddiadau prisio ar gyfer gwasanaethau cyfathrebu yn y DU (PDF, 1.2 MB)

Adroddiad 2019

Tueddiadau prisio ar gyfer gwasanaethau cyfathrebiadau yn y DU (PDF, 1.2 MB)

Adroddiad 2018

Tueddiadau o ran prisiau gwasanaethau cyfathrebu yn y Deyrnas Unedig (PDF, 239.7 KB)

Adroddiad 2017

Dogfen Ymchwil: Adroddiad ar brisiau - Crynodeb gweithredol  (PDF, 301.1 KB)

Dadansoddiad econometraidd o duedidadau prisio yn y DU

Wrth fonitro a yw'r sector symudol yn parhau i sicrhau canlyniadau ffafriol i ddefnyddwyr sy'n dewis symud neu fabwysiadu cynlluniau tariff newydd, mae safbwyntiau gwrthgyferbyniol ar dueddiadau prisio gwasanaethau symudol diweddar yn y DU. Mae asesu tueddiadau mewn prisiau symudol yn dasg gymhleth oherwydd gradd gwahaniaethu mewn tariffau a gynigir gan weithredwyr symudol. Gall gwahaniaethau prisiau rhwng gweithredwyr symudol neu rhwng tariffau gwahanol o'r un gweithredwr adlewyrchu gwahaniaethau yn nodweddion y tariff neu'r set llaw.

Mae'r ddogfen hon yn nodi ein dadansoddiad o dueddiadau prisio symudol yn y DU ar gyfer tariffau a oedd ar gael rhwng 2013 a 2017. O ystyried yr anawsterau gyda chymharu contractau symudol yn uniongyrchol, rydym wedi mabwysiadu ymagwedd econometreg sy'n rheoli ar gyfer y gwahanol elfennau o dariffau sydd ar gael, a'u setiau llaw cysylltiedig. Mae hyn yn ein galluogi i nodi tueddiadau prisio sylfaenol defnyddwyr sy'n dewis symud neu fabwysiadu cynlluniau tariff newydd. Nid yw'n cynnwys tariffau a gafodd eu tynnu o'r farchnad cyn y cyfnod hwn (y mae defnyddwyr efallai wedi aros arnynt).

An econometric analysis of pricing trends in the UK (PDF, 896.7 KB) 19 October 2018 (Saesneg yn unig)

Yn ôl i'r brig