Radio cymunedol

Cyhoeddwyd: 20 Hydref 2023
Diweddarwyd diwethaf: 20 Hydref 2023

Mae gorsafoedd radio cymunedol yn rhoi cyfle i gannoedd o gymunedau ar draws y DU i ddarlledu. Diolch i waith caled a brwdfrydedd y gwirfoddolwyr, maent yn adlewyrchu amrywiaeth o ddiwylliannau a diddordebau ac yn darparu cynnwys cyfoethog a gynhyrchir gan fwyaf yn lleol.

Fel arfer mae gorsafoedd radio cymunedol yn darlledu i ddalgylch sy'n fach yn ddaearyddol gyda radiws darpariaeth o hyd at 5 cilomedr ac yn cael eu rhedeg ar sail dim-er-elw. Gallant wasanaethu cymunedau cyfan neu wahanol feysydd o ddiddordeb -fel grwpiau ethnig, oed neu ar gyfer pobl sydd â diddordeb penodol. Er enghraifft, gallwch wrando ar orsafoedd sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth ddinesig neu arbrofol. Mae gorsafoedd cymunedol eraill yn targedu pobl ifanc, cymunedau crefyddol neu'r lluoedd arfog a'u teuluoedd. Maent yn gallu bod yn fuddiol iawn i'r gymuned gan eu bod yn cynnig hyfforddiant a newyddion cymunedol a chyfle i drafod.

The Community radio: volunteer input guidance (the Guidance), including the section on Volunteer Rates, has not been reviewed by Ofcom since 2015. During this time, the National Living Wage has been slowly increasing and has recently surpassed the rates Ofcom previously stated in the Guidance for a ”Senior Volunteer” and ‘Standard Volunteer’ that Community Radio licensees can use to calculate the value of their volunteers’ input. As such, it was important for Ofcom to update the rates used in the Guidance.

Ofcom decided not to consult on this update to the guidance. This is because we decided that the change would not a) involve a major change in the activities carried out by Ofcom; b) have a significant impact on persons carrying businesses in the markets for which Ofcom has functions; or c) have a significant impact on the general public in the United Kingdom.

Additionally, Ofcom has only updated Section 5 of the guidance (all other sections remain untouched) and we consider that while there will be an impact on the Community Radio sector following this change, it would not be significant. Rather than consulting more widely, we considered it important to make the change quickly while seeking input from the two Community Radio Trade bodies (Community Media Association and UK Community Radio Network) prior to publication.

By publishing this guidance now, Community Radio Licensees will be able to use the revised rates for both ‘Standard’ and ‘Senior’ volunteers when the Annual Reports focused on 2023 are due for submission.

In the UK, the strongest estimate of earnings for individual occupations comes from the Annual Survey of Hours and Earnings, run by the Office for National Statistics. This survey has a sample of approximately 300,000 people in employment each year and provides robust, fine grained estimates of pay for different occupations. We have therefore taken estimates of volunteer rates in the community radio sector from this survey. This also matches the way that the Cabinet Office suggest organisations account for volunteer value.

Finally, Ofcom notes that the Government intends to publish a consultation which will, in part, focus on reviewing the funding rules in place for the Community Radio sector. Despite this upcoming consultation, we consider it remains relevant to publish this updated guidance now so that the Community Radio sector can use the revised figures prior to any changes in this area in the future. This Guidance will be reviewed and updated from time to time where necessary.

Mae llawer mwy o bobl ledled y DU yn gallu gwrando ar radio cymunedol a’i fwynhau bellach, yn dilyn gwaith gan Ofcom i ymestyn y ddarpariaeth a gwella derbyniad.

Caiff gorsafoedd radio cymunedol eu llywio gan waith a brwdfrydedd gwirfoddolwyr. Maent yn adlewyrchu ystod eang o ddiwylliannau a diddordebau, ac yn darparu cymysgedd o gynnwys wedi’i gynhyrchu’n lleol, yn cynnwys newyddion, gwybodaeth a sgyrsiau.

Yn ystod 2019, cytunodd Ofcom i wella ansawdd darpariaeth 63 gorsaf radio cymunedol ac ymestyn darpariaeth 33 ohonynt, gan gynnig manteision radio cymunedol i gynulleidfa ehangach nag erioed.

Rydyn ni wrthi’n prosesu ceisiadau ar gyfer trwyddedau radio cymunedol newydd ac rydyn ni’n disgwyl dyfarnu’r rhain i orsafoedd llwyddiannus erbyn diwedd Mawrth 2020.

Dyma fydd rownd olaf y broses o drwyddedu gorsafoedd radio cymunedol ar FM neu AM yn y dyfodol agos, gan y byddwn yn dechrau trwyddedu gorsafoedd radio digidol lleol newydd cyn bo hir a fydd yn defnyddio technoleg ‘DAB ar raddfa fach’ flaengar, wedi’i harloesi gan un o beirianwyr Ofcom. Rydyn ni’n disgwyl gwahodd ceisiadau yn 2020.

Mae rhagor o wybodaeth am ein hymgynghoriad ynghylch DAB ar raddfa fach a’n gwaith i gefnogi radio cymunedol ar gael.

Radio Cymunedol: diweddariad o ran y blaenoriaethau sydd wedi’u nodi (PDF, 140.8 KB)

Bydd rhaglenni gorsaf radio cymunedol yn adlewyrchu anghenion a diddordebau ei chynulleidfa. Ond yn hytrach na 'llefaru wrth' ei chymuned, fe ddylai'r orsaf fod yn rhan ganolog ohoni. Mae hynny'n golygu creu cysylltiadau uniongyrchol â'i gwrandawyr, cynnig cyfleoedd hyfforddi a gwneud yn siŵr bod aelodau o'r gymuned yn gallu cyfrannu at y gwaith o redeg yr orsaf. Mae gorsafoedd cymunedol fel arfer yn darparu 93 awr o allbwn gwreiddiol ac unigryw bob wythnos, gyda rhan helaeth ohono wedi'i chynhyrchu'n lleol. Ar gyfartaledd, mae gorsafoedd yn gweithredu gyda 87 o wirfoddolwyr, sydd gyda’i gilydd yn rhoi tua 209 awr o'u hamser bob wythnos.

Does gan unigolion ddim hawl i ddal trwydded. Dim ond i gwmnïau cofrestredig (neu gyrff cyfatebol megis y rheini a grëwyd gan statud) rydyn ni'n cynnig trwyddedau iddynt. Ni all cwmni neu sefydliad ddal mwy nag un drwydded radio cymunedol. Mae cyfyngiadau ar berchnogaeth rhwng radio masnachol a radio cymunedol hefyd.

Mae'n golygu nad oes modd rhoi unrhyw elw a gynhyrchir gan yr orsaf radio cymunedol i randdeiliaid er enghraifft, nac i roi budd i'r bobl sy'n rhedeg y gwasanaeth. Serch hynny, nid yw'r gofyniad hwn yn atal gorsafoedd rhag talu staff. Mae'n rhaid defnyddio unrhyw elw neu arian dros ben i sicrhau neu i wella darpariaeth y gwasanaeth radio yn y dyfodol, neu i sicrhau manteision cymdeithasol / buddion cymunedol ar gyfer cymuned darged yr orsaf.

Gall pob gorsaf gynnwys hysbysebion a nawdd, ond mae rheolau ynghylch faint o incwm mae modd ei wneud o'r ffynonellau hyn (mae'n rhaid cydbwyso incwm dros £15,000 drwy hysbysebion a nawdd ag incwm ychwanegol o ffynonellau eraill). Mae nifer fach o orsafoedd cymunedol – lle maent yn gorgyffwrdd â gwasanaethau masnachol bach sydd â stiwdios nad ydynt wedi'u cyd-leoli â gorsafoedd eraill – yn gyfyngedig i uchafswm o £15,000 drwy hysbysebion a nawdd.

Bydd ceisiadau ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio ar wefan Ofcom. Yn fuan ar ôl y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau, byddwn yn cyhoeddi nifer y ceisiadau a gafwyd, ac wedi hynny yn cyhoeddi, ar wefan Ofcom, pob rhan o'r ceisiadau a gafwyd ar wahân i'r rhannau hynny rydym yn cytuno i'w cadw'n gyfrinachol. Bydd y rhannau a gyhoeddir yn cynnwys enw(au), cyfeiriad(au) a rhif(au) ffôn yn ystod y dydd unigolion a enwebir i ddelio ag unrhyw ymholiadau gan y wasg neu'r cyhoedd ar ran yr ymgeisydd.

Mae'r trwyddedau ar gyfer pob rhanbarth yn cael eu dyfarnu mewn swp ar sail dreigl. Os ceir nifer fawr o geisiadau ar gyfer unrhyw ranbarth, mae'r broses o ystyried pob cais yn debygol o gymryd sawl mis. Bydd gofyn i'r grwpiau llwyddiannus ddechrau darlledu cyn pen dwy flynedd ar ôl cael eu trwydded.

Bydd y drwydded yn para am hyd at bum mlynedd ar y tro. Gall trwyddedigion radio cymunedol wedyn wneud cais i Ofcom i ymestyn eu trwyddedau am ddau gyfnod arall, yn para hyd at bum mlynedd yr un.

Yn ôl i'r brig