Cynlluniau ac adroddiadau blynyddol

Adroddiadau blynyddol

Holl adroddiadau blynyddol Ofcom ers ein hadroddiad cyntaf yn 2003.

Adroddiad Blynyddol 2020/21

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Ofcom 
Ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021

Cynlluniau blynyddol

Holl gynlluniau blynyddol Ofcom ers ein cynllun cyntaf yn 2004.

Cynllun Gwaith 2021/22

Mae'r ddogfen hon yn cyflwyno ein nodau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, a sut rydyn ni'n bwriadu eu cyflawni.

Rydym yn cyhoeddi'r cynigion hyn wrth i'r coronafeirws barhau i gyflwyno heriau i'r DU. Drwy gydol y pandemig, rydym wedi gweld bod gwasanaethau cyfathrebu dibynadwy o ansawdd uchel wedi bod yn bwysicach nag erioed i fywydau pobl. Rydym yn cydnabod yr heriau sylweddol a ddaw yn sgil y coronafeirws i'r cwmnïau rydym yn eu rheoleiddio, a'u hymdrechion i'w cyflawni. Wrth i ymdrechion barhau i oresgyn y pandemig, byddwn yn ceisio darparu rheoleiddio cefnogol – tra'n dwyn cwmnïau i gyfrif a sicrhau eu bod yn gwasanaethu eu cwsmeriaid a'u cynulleidfaoedd i'r safon orau bosibl.

Rydym am sicrhau bod buddsoddiad yn parhau mewn rhwydweithiau band eang gigabit a rhwydweithiau symudol 5G, fel bod mwy o bobl yn gallu manteisio ar rwydweithiau diogel o ansawdd uchel – gan gynnwys mewn ardaloedd gwledig. Byddwn hefyd yn sicrhau bod cwsmeriaid yn cael eu trin yn deg gan eu darparwyr.

Mae'r sector darlledu wrth wraidd diwydiant creadigol y DU. Byddwn yn parhau i gefnogi ei ymdrechion i ymateb i heriau gwylwyr a gwrandawyr sy'n symud ar-lein. Mae angen i'r cynulleidfaoedd hynny hefyd deimlo'n ddiogel a gallu ymddiried yn yr hyn y maent yn ei weld a'i glywed, fel y maent yn ei wneud ar y teledu a'r radio.

Wrth i'r dirwedd gyfathrebu barhau i esblygu, mae angen i Ofcom gadw fyny. Rydym yn buddsoddi yn ein sgiliau, gan arloesi'r ffordd rydym yn gweithio ac yn adeiladu gweithlu mwy amrywiol sy'n adlewyrchu'r DU gyfan.

Rydym yn ymgynghori ar y cynllun gwaith hwn i annog trafodaeth gyda chwmnïau, llywodraethau a'r cyhoedd.

Datganiad: Cynllun Gwaith Ofcom 2021/22 (PDF, 9.7 MB)

Cynllun Gwaith Arfaethedig 2021/22 (PDF, 2.1 MB)

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?